Новини по програма Еразъм+

Прием на заявления за студентски мобилности по програма „Еразъм+” за академичната 2020/2021 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение/практика по програма „Еразъм+” по проекти на програма „Еразъм+” през учебната 2020/2021 година.

Приемат се заявления за следните проекти на ТУ-Габрово по програма „Еразъм+”:

 • Проект № 2020-1-BG01-KA103-078098 - „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ – в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от програмните страни;

 

 • Проект № 2020-1-BG01-KA107-078265 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави“ – за студентска мобилност с цел обучение (на английски език) в рамките на един семестър в следните партниращи университети:

       - Украинска инженерно-педагогическа академия, Харков, Украйна – 1 място за студент специалност Компютърни системи и технологии” (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”);

       - Тернополски национален технически университет “Иван Пулюй”, Тернопол, Украйна – 1 място за студент в професионално направление 5.1 Машинно инженерство (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”).

 

НОВО! Поради ситуацията с COVID-19 програма Еразъм+ предоставя възможност да бъдат реализирани комбинирани мобилности (blended mobilities), които стартират чрез "виртуални" дейности  и впоследствие продължават като "физически" мобилности, ако ситуацията позволява. При планирането на мобилности от вида “комбинирани”, физическият компонент трябва да бъде:

       - За студентска мобилност с цел обучение – минимум 3 месеца;

       - За студентска мобилност с цел практика – минимум 2 месеца.

Изисквания към заявителите:

 • Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна или задочна). За ОКС „бакалавър” при участие с мобилност с цел обучение,  студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;
 • Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;
 • Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;
 • За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да има продължителност минимум 3 и максимум 12 месеца в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;
 • За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да има продължителност минимум 2 месеца и максимум 12 месеца в висши учебни заведения, технологични центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия и др. в рамките на европейските програмни държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.

Заявление и придружаващите документи се подават на място в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg.

Срокът за подаване на заявление в ТУ-Габрово остава отворен. Желаещите да участват в студентска мобилност с цел обучение следва да се съобразят с крайния срок за подаване на документи за съответния семестър в университета-партньор.

Информация относно проектите и програма „Еразъм+” - на тел. 066/ 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово:

Последвайте ни на Facebook

Втори прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2020/2021 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Втори прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав с цел обучение по проекти на програма „Еразъм+” през учебната 2020/2021 година.

Приемат се заявления за изходяща академична мобилност по следните проекти на програма „Еразъм+”:

 • Проект № 2020-1-BG01-KA103-078098 - „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ – за мобилности в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта;
 • Проект № 2020-1-BG01-KA107-078265 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави“:
 • Мобилност между ТУ-Габрово и Молдова (Молдовски държавен аграрен университет, Кишинев) – в професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика;
 • Мобилност между ТУ-Габрово и Украйна:

- Украинска инженерно-педагогическа академия, Харков – в професионалното направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;

- Тернополски национален технически университет “Иван Пулюй”, Тернопол – в професионалното направление 5.1. Машинно инженерство.

Изисквания към заявителите:

 • Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
 • Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Краен срок за подаване на заявленията:  31.10.2020 г.   (в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg)

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав и декларация за съгласие за обработка на личните данни могат да бъдат изтеглени тук.

Информация относно проектите и програма „Еразъм+” - на тел. 066/ 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово :

 https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav

КОМБИНИРАНА МОБИЛНОСТ

 

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+: КОМБИНИРАНА МОБИЛНОСТ

Поради ситуацията с COVID-19 програма Еразъм+ предоставя възможност да бъдат реализирани комбинирани мобилности (blended mobilities), които стартират чрез "виртуални" дейности  и впоследствие продължават като "физически" мобилности, ако ситуацията позволява. При планирането на мобилности от вида “комбинирани”, физическият компонент трябва да бъде в съответствие с минималната продължителност, определена в ръководството по Програма "Еразъм+" (За студентска мобилност с цел обучение – минимум 3 месеца; за студентска мобилност с цел практика – минимум 2 месеца; за преподавателска мобилност с цел обучение или цел преподаване – минимум 2 дни).