Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2020/2021 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав с цел обучение по проекти на програма „Еразъм+” през учебната 2020/2021 година.

През учебната 2020/2021 година ТУ-Габрово ще осъществява изходяща академична мобилност във връзка с изпълнението на следните проекти по програма „Еразъм+”:

  • Проект № 2020-1-BG01-KA103-078098 - „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ - в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта;
  • Проект № 2020-1-BG01-KA107-078265 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави“:
  • Мобилност между ТУ-Габрово и Молдова (Молдовски държавен аграрен университет, Кишинев) – в професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика;
  • Мобилност между ТУ-Габрово и Украйна:

- в Украинска инженерно-педагогическа академия, Харков – в професионалното направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;

- в Тернополски национален технически университет “Иван Пулюй”, Тернопол – в професионалното направление 5.1. Машинно инженерство.

Изисквания към заявителите:

  • Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  • Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Краен срок за подаване на заявленията30.09.2020 г.   (в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg)

Изтеглете заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав и декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Информация относно проектите и програма „Еразъм+” - на тел. 066/ 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово :

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav