Университетски център за научни изследвания и технологии

Име Стая Телефон E-mail
Ръководител
доц. д-р инж. Драгомир Василев 3205 066 800 224 , 066 827 224 dvasilev@tugab.bg
Счетоводство
Силвия Йонкова Йонковa - счетоводител 3214 066 827 221 sisyon70@gmail.com
Университетско издателство „Васил Априлов”
инж. Ангел Любомиров Стоянов печ. база 066 827 232  
инж. Снежана Ангелова Цанева 3001 066 827 500 uniz@tugab.bg
Книжарница
Даниела Пенева Малчева   066 827 231  

Университетски център за научни изследвания и техноло­гии (УЦНИТ) е самостоятелно поделение на ТУ–Габрово, което включва звена и специализирани лаборато­рии, създадени с решения на Академичния съвет (АС) или на факултетните съвети (ФС).

Основните направления в дейността на УЦНИТ са:

 • провеждане на научни изследвания;
 • осъществяване на трансфер на научни знания и научно-при­ложни продукти;
 • внедряване на разработени научни продукти;
 • усвояване и производство на изделия;
 • извършване на услуги;
 • провеждане на експертна и консултантска дейност.

УЦНИТ осъществява дейността си, като изпълнява задачи фи­нан­сирани от бюджетната субсидия на Университета, както и възложени му от външни възложители, чрез договори.

УЦНИТ се ръководи от Зам. ректор НИР и в състава му функционират следните звена:

 • Финансово-счетоводен отдел;
 • Университетско издателство „Васил Априлов”;
 • Книжарница на ТУ – Габрово;
 • Специализирани лаборатории, създадени с решение на АС;
 • Временно създадени с решение на АС (ФС) звена (колективи);
 • Програмни колективи (ПК).

За извършване на работата по договорите се формират програмни колективи, включващи преподаватели, специалисти и помощен персонал. Основните направления, по които работят програмните колективи са от областта на техническите науки, като: енергетика, електротехника, електроника, автоматика и компютърна техника, машиностроене, уредостроене, текстил.

Чрез УЦНИТ осъществяват дейността си следните учебно-научни, научно-изследователски и научно-производствени лаборатории:

 • Заваръчни, възстановителни, електротехнологични и термични обработки;
 • Инструментална екипировка;
 • Динамика на машините;
 • Текстил;
 • Механични изпитания на металите при високи и ниски температури;
 • Автоматизирано конструиране и технологии на финомеханични елементи и уреди;
 • Машиностроителни конструкции и механизми;
 • Комуникационна техника;
 • Фотон;
 • Мултимедии;
 • Център за европейски индустриални стандарти.

В областта на електротехниката, електрониката и компютърната техника са разработени проекти като: Оптимизиране осветителните уредби на населени места; Соларни системи за преобразуване на слънчевата енергия; Тиристорни преобразуватели и индукционни пещи към тях; Информационни системи за управление дейността на висши училища.

В областта на уредостроенето и контрола са разработени проекти свързани с: фамилия растерови преобразуватели, които намират приложение за различни производствени цели в металорежещите машини, графичните системи и други; системи за контрол, калибриране на средства за измерване и системи за управление на качеството на висши училища в страната и чужбина др.