Прием на заявления за студентски мобилности по програма „Еразъм+” за академичната 2020/2021 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение/практика по програма „Еразъм+” по проекти на програма „Еразъм+” през учебната 2020/2021 година.

Приемат се заявления за следните проекти на ТУ-Габрово по програма „Еразъм+”:

  • Проект № 2020-1-BG01-KA103-078098 - „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ – в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от програмните страни;

 

  • Проект № 2020-1-BG01-KA107-078265 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави“ – за студентска мобилност с цел обучение (на английски език) в рамките на един семестър в следните партниращи университети:

       - Украинска инженерно-педагогическа академия, Харков, Украйна – 1 място за студент специалност Компютърни системи и технологии” (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”);

       - Тернополски национален технически университет “Иван Пулюй”, Тернопол, Украйна – 1 място за студент в професионално направление 5.1 Машинно инженерство (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”).

 

НОВО! Поради ситуацията с COVID-19 програма Еразъм+ предоставя възможност да бъдат реализирани комбинирани мобилности (blended mobilities), които стартират чрез "виртуални" дейности  и впоследствие продължават като "физически" мобилности, ако ситуацията позволява. При планирането на мобилности от вида “комбинирани”, физическият компонент трябва да бъде:

       - За студентска мобилност с цел обучение – минимум 3 месеца;

       - За студентска мобилност с цел практика – минимум 2 месеца.

Изисквания към заявителите:

  • Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна или задочна). За ОКС „бакалавър” при участие с мобилност с цел обучение,  студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;
  • Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;
  • Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;
  • За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да има продължителност минимум 3 и максимум 12 месеца в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;
  • За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да има продължителност минимум 2 месеца и максимум 12 месеца в висши учебни заведения, технологични центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия и др. в рамките на европейските програмни държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.

Заявление и придружаващите документи се подават на място в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg.

Срокът за подаване на заявление в ТУ-Габрово остава отворен. Желаещите да участват в студентска мобилност с цел обучение следва да се съобразят с крайния срок за подаване на документи за съответния семестър в университета-партньор.

Информация относно проектите и програма „Еразъм+” - на тел. 066/ 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово:

Последвайте ни на Facebook