Прием на заявления за студентски мобилности по програма „Еразъм+” за академичната 2021/2022 и 2022/2023 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение/практика по програма „Еразъм+” по проекти на програма „Еразъм+” през учебната 2021/2022 и 2022/2023 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от програмни или партниращи на програмата страни.

 

 

НОВО!

Краткосрочни студентски мобилности с цел обучение или с цел практика – продължителността е от 5 до 30 дни

 

Поради ситуацията с COVID-19 програма Еразъм+ предоставя възможност да бъдат реализирани комбинирани мобилности (blended mobilities), които стартират чрез "виртуални" дейности  и впоследствие продължават като "физически" мобилности, ако ситуацията позволява. При планирането на мобилности от вида “комбинирани”, физическият компонент трябва да бъде:

  •        За дългосрочна студентска мобилност с цел обучение/практика – минимум 2 месеца присъствие в приемащата страна;
  •        За краткосрочна мобилност с цел обучение/практика – минимум 5 дни присъствие в приемащата страна.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна или задочна). За ОКС „бакалавър” при участие с мобилност с цел обучение,  студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;
  1. Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;
  1. Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;
  1. За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да протече в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;
  1. За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да протече във висше учебно заведение, технологичен център, научноизследователски институт, център за обучение, търговско предприятие или др. в рамките на европейските програмни или партниращи на програмата държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.

Заявление и придружаващите документи се подават на място в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg.

Срокът за подаване на заявление в ТУ-Габрово остава отворен. Желаещите да участват в студентска мобилност с цел обучение следва да се съобразят с крайния срок за подаване на документи за съответния семестър в университета-партньор.

Информация относно проектите и програма „Еразъм+” - на тел. 066 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово:

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/1143-mobilnost-na-studenti-s-tzel-obuchenie

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/1144-studentska-mobilnost-s-tzel-praktika

Последвайте ни на Facebook