Допълнителни изпитни дати за явяване на студенти през месец Септември 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ЗАПОВЕД

№ 3-01-389

гр. Габрово 01.09.2020 г.

На основание чл.32, ал.1, т. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с организацията на учебния процес през учебната 2020-2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Водещите преподаватели да определят по една дата за всеки от посочените периоди през месец септември за допълнително явяване на изпит на студенти с неположени изпити:

 • от 08.09.2020 г. до 12.09.2020 г. вкл.
 • от 21.09.2020 г. до 29.09.2020 г. вкл.
 • Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню „Студенти“, „Индивидуален протокол“.
 • Всяка катедра да представи до 03.09.2020 г. в сектор „Учебна дейност“ списък с изпитните дати на водещите преподаватели (дата, начален и краен час на изпита) за публикуване на сайта на Университета в меню „Студенти“.
 • Учебните занятия от зимния семестър на учебната 2020/2021 г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ да приключат съгласно графика на учебния процес.
 • Преподавателите да удостоверят изпълнението на задълженията на студентите чрез електронна заверка за лекции, упражнения и курсови проекти в Университетската информационна система.
 • Факултетните канцеларии да извършат електронна семестриална заверка. Студентите, които не са изпълнили задълженията си по всички учебни дисциплини, не могат да заверят семестъра и нямат право да се явяват на изпити.
 • Изпитната сесия със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ да се проведе съгласно графика на учебния процес със средствата на информационните и комуникационните технологии или присъствено, по решение на водещия преподавател след съгласуване с ръководителя на катедрата. За целта:
 • ръководителите на профилиращите катедри, след съгласуване с водещите преподаватели, да изготвят график с изпитните дати за всеки курс и всяка студентска група (дата, начален и краен час за провеждане на изпита, зала - в случай на присъствено провеждане на изпита). Готовите графици да се представят до 14.09.2020 г. в сектор „Учебна дейност“ за публикуване в Университетската информационна система;
 • всеки студент има право на едно явяване по всяка дисциплина;
 • студентите не могат да полагат повече от един изпит на ден;
 • подписаните от преподавателите изпитни протоколи да се представят във факултетните канцеларии до 21.12.2020 г.
 • Документация с резултатите от сесийния контрол да се съхранява на хартиен носител в съответствие с чл. 26 (4) от Правилника за организация на учебната дейност и чл. 21 (1) от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите от ТУ- Габрово.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, катедрите, факултетните канцеларии, сектор УД и Деканите за сведение и изпълнение.

(П)

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор па Технически университет-Габрово

 

Заповедта може да изтеглите от тук.

 

Графика за допълнителните изпитни дати може да изтеглите от тук.