Катедра "Електроника"

Ръководител катедра:

 

проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

e-mail: madjarov@tugab.bg

стая: 2319, 2312
тел.: 066 827 251,  066 827 557

 Катедрен сайт  
Технически организатор: Албена Недялкова Бочевска
 

e-mail: anb@tugab.bg;  electronica@tugab.bg

стая: 2319
тел.: 066 827 251, 066 827 551


Състав на катедра “Електроника”


 

Име и длъжност

Стая

Вътрешен телефон

Мобилен телефон

E-mail

Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Димитров   Маджаров

2312

2319

2306

557

251, 551, 299

827 251

0878 630945

0887991701

madjarov@tugab.bg

технически организатор

Албена Недялкова БОЧЕВСКА

 

2319

251, 551

0899884860

anb@tugab.bg  

еlectronica@tugab.bg

проф. д-р инж. Анатолий Трифонов АЛЕКСАНДРОВ

3203

2211 б 2310

265, 201, 287

827 265

0879101885

alex@tugab.bg

доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

2315

2305

340

305

0897796076

dankov@tugab.bg

доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

2307

2314

531 

304

0894565001

g_goranov@tugab.bg

g_goranov@bitex.bg

доц. д-р  инж. Продан Иванов Проданов

2316

2211 а

462

462

0885387106

piprom@abv.bg

pprodanov@tugab.bg

гл.ас. д-р  инж.  Валентина Василева Ранковска

2309

2308

331

413

0887764777

rankovska@tugab.bg

гл.ас. д-р  инж. Димо Руменов Колев

2203

2209

490

526

 

uplift7@mail.bg

Инженер катедра:

инж. Йордан Стефанов Атанасов

2313 а

277

 

jatanasov@tugab.bg

 


Кратка история на катедрата


 

Катедра Електроника” е основана по предложение на Ръководството на Висшия Общотехнически Задочен Институт (ВОЗИ) – Габрово и лично на тогавашния му Ректор доц. Весел Савов с първоначално наименование “Полупроводникова и промишлена електроника” със Заповед № 2338 от 15 май 1968 година на Министъра на Народната просвета на Народна Република България. Предложението за създаване на катедра „Електроника” е подкрепено и от Съвета на директорите на промишлените предприятия в Габрово и окръга, като всички институции и предприятия в Габрово оказват голяма материална, кадрова и морална подкрепа при създаването и развитието на катедрата. Значима заслуга, както за основаването на института, така и за разкриването и развитието на катедрите в него, има габровецът инж. Богомил Гъдев, който по онова време е Зам. Председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП).

С цел да се отговори на нуждата от кадри в областта на съвременния електротранспорт (електромобили, зарядни станции, хибридни автомобили) в края на 2018 год., по предложение на катедрения съвет и последвалото утвърждаване от Академичния съвет, специалността „Електроника“ за бакалавърска степен е преобразувана в „Промишлена и автомобилна електроника“.

Специалност “Промишлена и автомобилна електроника”, ОКС Бакалавър, е нова специалност, която е в унисон с тенденциите в развитието на икономиката в страната. Обучението е насочено към съвременните технологии в областта на:

 • индустриалните производствени и електротехнологични системи;
 • промишлените и транспортните електрозадвижвания;
 • цифровата и микропроцесорната схемотехника, предназначени за: промишлена, битова и офис техника; управление на производствени процеси и устройства; медицинска апаратура; автомобилни управляващи и комфортни системи; системи за събиране и обработка на информация;
 • приложението на компютърните технологии за автоматизирано проектиране, моделиране, симулация и диагностика на електронни устройства и системи;
 • синтезирането, анализа и конструирането на високочестотни захранващи източници за електротехнологии, зарядни станции за електромобили, електронни устройства за бита, електронни регулатори за електрозадвижвания, системи за безкабелно предаване на електрическа енергия и управляващи сигнали и др.
 • съвременната елементна база на електрониката – интегрална схемотехника, оптоелектроника и сензорна техника, силови полупроводникови прибори.

В специалност “Промишлена и автомобилна електроника” студентите се обучават в модерно оборудвани лекционни зали и лаборатории от академичен състав с висока квалификация. Тя е специалност от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика”, акредитирано  от Националната агенция по оценяване и акредитация с оценка 9.

е

 

Студентите от специалност “Промишлена и автомобилна електроника” получават широкопрофилна фундаментална подготовка чрез изучаване на общообразователни и общотехнически дисциплини. Дисциплините, формиращи облика на специалността, са свързани с елементната база и схемотехниката на промишлената и автомобилната електрониката, преобразувателната, компютърната и микропроцесорната техника. Теоретичните знания и практическите умения са в направленията:

 • проектиране и поддържане на електронни устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия;
 • проектиране на цифрови и микропроцесорни системи;
 • експлоатация и ремонт на електронно оборудване за промишлеността, бита, автомобили и електромобили;
 • електронни технологии;
 • сензорна техника, оптоелектроника и микросистеми;
 • програмируеми логически контролери;
 • приложения на компютърни системи.

Катедра „Електроника” предлага и обучение по три магистърски специалности: “Електроника”, “Автомобилна електроника” и “Оптоелектроника и лазерна техника”, което дава възможност на завършилите ОКС „Бакалавър“ да продължат обучението си.

Завършилите образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по Промишлена и автомобилна електроника ” се реализират успешно като специалисти по:

 • Проектиране, модернизация, поддържане и ремонт на електронна апаратура в промишлеността, бита автомобилния и електромобилния сектор;
 • Проектиране и програмиране на микропроцесорни и автоматизирани системи;
 • Организационно-управленческа и маркетингова дейност на фирми с производствена, сервизна и търговска дейност в областта на промишлената и автомобилната електрониката и др.

За доброто обучение в катедрата спомага взаимодействието с производствени и проектантски фирми, доказали се в различни браншове на електрониката - UltraFlex, Schneider, Visteon Electronics (Johnson Controls), IDT (ZMDI) и разкритите от тях учебни лаборатории на територията на катедрата.