Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

ИДТТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Борислав Стоянов

кабинет: 2506

тел.: 066 827 246

e-mail: b.stoyanov@tugab.bg

Технически сътрудник/организатор:

Снежина Христова Метева

кабинет 1322

тел. 066 827 343

e-mail: smeteva@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Борислав Цонев Стоянов

2506

066 827 246

b.stoyanov@tugab.bg

Техн. сътрудник/организатор

Снежина Христова Метева

1322

2107

066 827 343

066 827 455

0877 550 549

smeteva@tugab.bg

доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

2107

066 827 254

0879 003 401

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

1133

066 827 296

0887 764 848

marinov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Десислава Красимирова Ковачева

1112

066 827 363

0897 362 910

dkovacheva@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов

2102

066 827 291

0899 883 212

dobgen@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева

2106

066 827 549

0885 050 618

spaskaleva@tugab.bg

ас. инж. Петя Христофорова Даскалова

1112

066 827 363

0895 684 101

p.daskalova@tugab.bg

Инженер катедра

инж. Николай Иванов Дюлгеров

2106

066 827 549

n.diulgerov@tugab.bg

Хонорувани преподаватели (само за сайта)

проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова

2102