Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

стая 1133

тел. 066 827 296

ел. поща: marinov@tugab.bg

Технически организатор: Снежина Христова Метева
 

стая: 1322, 2107A
тел.: 

 • 066 827 343
 • 066 827 455

ел. поща: smeteva@abv.bg


Кратка история

Катедра Индустриален дизайн и текстилна техника е създадена през 2014 г. след обединение на две съществуващи в ТУ-Габрово катедри, катедра Машинни елементи и техническо чертане и катедра Текстилна техника и технологии. Тя е приемник и продължител на дейностите, развивани от съществуващите преди това две катедри.

Катедра Машинни елементи и техническо чертане (МЕТЧ) е създадена през 1965 год. Обучава студенти (през 50-годишната история на университета) от всички инженерни специалности по различни фундаментални и общотехнически дисциплини като: Техническо чертане; Машинни елементи; Основи на конструирането и CAD; Инженерна графика; Подемно-транспортна техника; Системи за автоматизирано проектиране; Техническо документиране; Компютърно моделиране и документиране и др.

Катедра Текстилна техника и технологии (TTT) е създадена през 1988 год., за да подготвя инженери необходими на текстилна индустрия. Учебните планове и програми в катедрата непрекъснато се актуализират с оглед нуждите на бизнеса от текстилния бранш. Във връзка с това, текстилната специалността е преименувана неколкократно. В момента обучението по специалност “Дизайн, техника и технологии в текстила”, се извършва в две образователно-квалификационни степени: „бакалавър” и „магистър”. Учебните планове са съобразени със съвременните тенденции на развитие на текстилната техника и технологии, както и с обучението по тази специалност в някои текстилни университети, с които катедратаподържа традиционни международни връзки като Либерец (Чехия), Яш (Румъния), Ройтлинген (Германия), Кемниц (Германия), Любляна (Словения), Алмати (Казахстан) и др.От 2013 год. в катедрата се обучават и студенти в специалност - „Компютърен дизайн в индустрията”.

На територията на катедра ИДТТ функционират различни специализирани лаборатории, в които има условия за висококачествено обучение и провеждане на  научни изследвания. В учебните зали и лаборатории съществуват множество работни места за обучение по: Инженерна и компютърна графика; Машинни елементи; Рисуване; Графичен дизайн,Компютърна графика, Моделиране и макетиране. Специализираните лаборатории в катедрата са по: Текстилно материалознание и изпитвания; Машини и процеси в тъкачното, трикотажното и шевното производство,Мода и дизайн на облеклото, Дизайн на плетива, тъкани и др.

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев     

                  

2107

 3112  

066 827 254

066 827 222

kid@tugab.bg
доц. д-р инж. Мариел Христов Пенев 3105 066 827 228 mpenev@tugab.bg
доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов 1133 066 827 296 marinov@tugab.bg
доц. д-р инж. Николай Александров Митев  1112 066 827 363 mitev_n@tugab.bg
гл. ас. д-р инж. Борислав Цонев Стоянов  2506 066 827 246 stoyanov_b@mail.bg
гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева  2106 066 827 549 soni_pi@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов  2102 066 827 291 dobgen@tugab.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Панайотов Марчев  1112 066 827 363 mabak_bg@abv.bg
ас. Десислава Красимирова Ковачева 2508 066 827 570 dtu@abv.bg
инж. Николай Иванов Дюлгеров  2106 066 827 549 nicko67@abv.bg

 

Хонорувани преподаватели

проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова 2102 066 827 291

 

Образователни функции на катедрата

Катедра ИДТТ е водеща в обучението на специалности:

ОКС бакалавър

ОКС магистър

Катедрата обучава докторанти по следните научни специалности:

 • Машини и съоръжения за леката промишленост
 • Технология на текстилните материали
 • Машинознание и машинни елементи

Катедреният колектив работи в следните научни направления:

 • автоматизация на конструирането в машиностроенето;
 • конструктивни проблеми в телферостроенето, механизация и автоматизация на вътрешно-заводски транспорт и подемно-транспортна техника;
 • синтеза и изследването на елементи на безопасността в подемно-транспортните машини;
 • изследване свойства на вискоеластични материли;
 • крайноелементен анализ на елементи от машиностроителни конструкции, машинни елементи и механизми; 
 • триене, смазване и износване на машините; конструиране и изследване на елементи, механизми и машини от леката промишленост; 
 • синтез на художественото и инженерно проектиране;
 • изследване, кинематика, динамика и синтез на механизмите на текстилни и конфекционни машини;
 • проектиране и технология на нетъкания текстил;
 • проектиране и изследване на тъкачни машини;
 • оптимизиране на технологичните процеси в текстилни и конфекционни предприятия;
 • организация и управление на технологични процеси в текстилното и шевното производство;
 • анализ и синтез на механизми на текстилни машини;
 • проектиране на тъкани, трикотажни и шевни изделия с CAD/CAM системи;
 • текстилно материалознание и изпитвания;
 • автоматизация на технологичните процеси в текстилното и шевното производство;
 • дизайн на текстила и облеклото;
 • влакнести тъкани и нетъкани материали със специални свойства;
 • специална апретурна обработка;
 • „интелигентни” текстилни материали и нанотехнологии;
 • унифицирани технологии за изработване на  видове облекла;
 • финишна обработка на готови изделия.