Нормативни документи

Общоуниверситетски

 

 1. Правилник за дейността на Технически университет - Габрово
 2. Етичен кодекс на Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет
 5. Правилник за дейността на Технически колеж - Ловеч
 6. Правилник за дейността на Технологичен парк на Технически университет – Габрово
 7. Правилник за прилагане на антикорупционни процедури в Технически университет - Габрово
 8. Правилник за награди, почетни звания и именуване на зали в Технически университет - Габрово
 9. Правила за работа на Етичната комисия на Технически университет - Габрово
 10. Правилник за ползване на студентските общежития и столове на Технически университет - Габрово
 11. Правила за отпускане на държавни стипендии в Технически университет - Габрово
 12. Правилник за дейността на Центъра за предприемачество
 13. Правилник за организацията и дейността на Университетски кариерен център
 14. Правилник за дейността на Университетската библиотека при Технически университет – Габрово
 15. Политика за защита на личните данни в ТУ-Габрово
 16. Вътрешни правила за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Технически университет-Габрово
 17. КОНЦЕПЦИЯ за изграждане и функциониране на ОБЩНОСТ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО (АЛУМНИ)
 18. Стратегията за развитие на предприемачеството в Технически университет – Габрово за периода (2020-2023 г.)
 19. Концепция за информационна и рекламна дейност на Технически университет – Габрово през периода 2020 – 2023 г. 

 

 

Учебна дейност


 1. Правилник за организация на учебната дейност
 2. Правилник за натрупване и трансфер на кредити
 3. Правилник за приемане на студенти в Технически университет - Габрово
 4. Правилник за приемане и обучение на докторанти в Технически университет - Габрово
 5. Методически указания за учебна документация в Технически университет - Габрово
 6. Правила за оценяване на знанията и уменията на студентите в Технически университет - Габрово
 7. Правила за практическото обучение в Технически университет - Габрово
 8. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Технически университет - Габрово
 9. Правилник за работата на преподаватели – групови ръководители в Технически университет - Габрово
 10. Правилник за устройството, дейността и управлението на Център за електронно и дистанционно обучение
 11. Правилник за устройството и дейността на Център за следдипломна квалификация
 12. Правилник за устройството и дейността на Център за професионално обучение
 13. Правилник за дейността на Център за иновативни образователни технологии
 14. Правилник за признаване на придобито висше образование, образователна и научна степен "доктор" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 15. Правила за придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти

 

 

Развитие на академичния състав

kisspng computer icons meeting meeting icon png 5ab02e18c7c9f2.7462437515214955768183

 1. Правилник за атестиране на академичния състав в Технически университет - Габрово
 2. Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ТУ-Габрово+Приложения
 3. Правила за работа по национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2" в Технически университет - Габрово
 4. Механизъм и правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите за участие в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Технически университет - Габрово
 5. Правила относно прилагане на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование за преподаватели, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Технически университет - Габрово

Научноизследователска и Издателска дейност

 1. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически универистет - Габрово за 2024-2027 година
 2. Правилник за управление на интелектуалната собственост на Технически университет -Габрово
 3. Правилник за дейността на Университетски център за научни изследвания и технологии към Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Университетски център за информационни системи и технологии
 5. Правилник за издаване на Известия на Технически университет - Габрово
 6. Правилник за дейността на Университетско издателство „Васил Априлов”
 7. Правилник за издаване на вестник на Технически университет - Габрово
 8. Вътрешни правила за финасово стимулиране на публикационната активност в ТУ-Габрово
 9. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически университет - Габрово за периода 2021-2023 година

Международна дейност

 

 1. Стратегия за интернационализация на Технически универистет - Габрово за периода 2020-2030 г
 2. Правилник за работа по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1: Образователна мобилност в Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Университетски център за международни и национални програми и проекти в Технически университет - Габрово
 4. План за действие относно равенство между половете в Технически университет - Габрово
 5. Action Plan on Gender Equality at the Technical University of Gabrovo (2022-2025)

 

 

Административна дейност

 1. Правилник за атестиране на непреподавателския състав в Технически университет - Габрово
 2. Вътрешни правила за организирането на дейностите по съхраняване, опазване, обработване и справочно използване на документите в Учрежденския архив на Технически университет - Габрово
 3. Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Технически университет - Габрово
 4. Инструкция за съставяне и оформяне на документи в Технически университет - Габрово
 5. Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Технически университет - Габрово
 6. Правила за административното обслужване в Технически университет - Габрово
 7. Вътрешни правила за организирането на дейностите по съхраняване, опазване и справочно използване на документите в Учрежденския архив на Технически колеж - Ловеч
 8. Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Технически колеж - Ловеч

 

Финансова и стопанска дейност

 1. Стратегия за управление на риска в Технически университет - Габрово
 2. Система за вътрешен контрол в Технически универистет - Габрово
 3. Правила за съставяне, разпределение, управление и отчитане на бюджета на Технически университет - Габрово
 4. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Технически Университет - Габрово