Нормативни документи

Общоуниверситетски

 

 1. Правилник за дейността на Технически университет - Габрово
 2. Етичен кодекс на Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет
 5. Правилник за дейността на Технически колеж - Ловеч
 6. Правилник за устройството и дейността на Департамента за езиково и специализирано обучение в Технически университет – Габрово
 7. Правилник за дейността на Технологичен парк на Технически университет – Габрово
 8. Правилник за прилагане на антикорупционни процедури в Технически университет - Габрово
 9. Правилник за награди, почетни звания и именуване на зали в Технически университет - Габрово
 10. Правила за работа на Етичната комисия на Технически университет - Габрово
 11. Правилник за ползване на студентските общежития и столове на Технически университет - Габрово
 12. Правила за отпускане на държавни стипендии в Технически университет - Габрово
 13. Правилник за дейността на Центъра за предприемачество
 14. Правилник за организацията и дейността на Университетски кариерен център
 15. Правилник за дейността на Университетската библиотека при Технически университет – Габрово
 16. Политика за защита на личните данни в ТУ-Габрово
 17. Вътрешни правила за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Технически университет-Габрово
 18. КОНЦЕПЦИЯ за изграждане и функциониране на ОБЩНОСТ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО (АЛУМНИ)
 19. Стратегията за развитие на предприемачеството в Технически университет – Габрово за периода (2020-2023 г.)
 20. Концепция за информационна и рекламна дейност на Технически университет – Габрово през периода 2020 – 2023 г. 

 

 

Учебна дейност


 1. Правилник за организация на учебната дейност
 2. Правилник за натрупване и трансфер на кредити
 3. Правилник за приемане на студенти в Технически университет - Габрово
 4. Правилник за приемане и обучение на докторанти в Технически университет - Габрово
 5. Методически указания за учебна документация в Технически университет - Габрово
 6. Правила за оценяване на знанията и уменията на студентите в Технически университет - Габрово
 7. Правила за практическото обучение в Технически университет - Габрово
 8. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Технически университет - Габрово
 9. Правилник за работата на преподаватели – групови ръководители в Технически университет - Габрово
 10. Правилник за устройството, дейността и управлението на Център за електронно и дистанционно обучение
 11. Правилник за устройството и дейността на Център за следдипломна квалификация
 12. Правилник за устройството и дейността на Център за професионално обучение
 13. Правилник за признаване на придобито висше образование, образователна и научна степен "доктор" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 14. Правила за придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти

 

 

Развитие на академичния състав

kisspng computer icons meeting meeting icon png 5ab02e18c7c9f2.7462437515214955768183

 1. Правилник за атестиране на академичния състав в Технически университет - Габрово
 2. Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ТУ-Габрово+Приложения
 3. Правила за работа по национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2" в Технически университет - Габрово

Вътрешно-нормативни документи за Научноизследователска и Издателска дейност

 1. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически университет - Габрово за периода 2021-2023 година
 2. Правилник за управление на интелектуалната собственост на Технически университет -Габрово
 3. Правилник за дейността на Университетски център за научни изследвания и технологии към Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Университетски център за информационни системи и технологии
 5. Правилник за издаване на Известия на Технически университет - Габрово
 6. Правилник за дейността на Университетско издателство „Васил Априлов”
 7. Правилник за издаване на вестник на Технически университет - Габрово
 8. Вътрешни правила за финасово стимулиране на публикационната активност в ТУ-Габрово
 9. Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
 10. Системата за вътрешни НИ конкурси
 11. Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност осъществявана от висшите училища и научните организации
 12. Изразходване на средства по договори - указания, доклад, искане, заявка, командировки
 13. Инструкция за заявяване на канцеларски материали, дребно офис оборудване, формуляри и консумативи по договор за научни изследвания, Заявка за поръчка - Приложение 3 2022
 14. Приложение 3 - Заявка за закупуване на консумативи за принтери и копирни машини, когато финансирането е от договор за научни изследвания.
 15. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на република българия 2021-2027 г.
 16. Стратегия за развитие на научните изследвания в ТУ – Габрово за периода 2021-2023 година.
 17. График на дейностите свързани с организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания за 2022 г.
 18. Заповед за откриване на конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания за 2022 г.
 19. Одобрени заявки за участие в Университетския конкурс за целево финансиране на проекти за научни изследвания за 2022 г.Съобщение във връзка с подписване на договори за целево финансиране на проекти за научни изследвания за 2020 г.

Международна дейност

 

 1. Стратегия за интернационализация на Технически универистет - Габрово за периода 2020-2030 г
 2. Правилник за работа по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1: Образователна мобилност в Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Университетски център за международни и национални програми и проекти в Технически университет - Габрово
 4. План за действие относно равенство между половете в Технически университет - Габрово
 5. Action Plan on Gender Equality at the Technical University of Gabrovo (2022-2025)

 

 

Административна дейност

 1. Правилник за атестиране на непреподавателския състав в Технически университет - Габрово
 2. Вътрешни правила за организирането на дейностите по съхраняване, опазване, обработване и справочно използване на документите в Учрежденския архив на Технически университет - Габрово
 3. Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Технически университет - Габрово
 4. Инструкция за съставяне и оформяне на документи в Технически университет - Габрово
 5. Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Технически университет - Габрово
 6. Правила за административното обслужване в Технически университет - Габрово
 7. Вътрешни правила за организирането на дейностите по съхраняване, опазване и справочно използване на документите в Учрежденския архив на Технически колеж - Ловеч
 8. Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Технически колеж - Ловеч

 

Финансова и стопанска дейност

 1. Стратегия за управление на риска в Технически университет - Габрово
 2. Система за вътрешен контрол в Технически универистет - Габрово
 3. Правила за съставяне, разпределение, управление и отчитане на бюджета на Технически университет - Габрово
 4. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Технически Университет - Габрово