Конкурс за желаещи да реализират период на преподаване от минимум 5 дни чуждестранен университет

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  за академичната 2011-2012 година  по дейност „Преподавателска мобилност с цел преподаване”   

О Б Я В Я В А   

Конкурс за желаещи да реализират период от преподаване  от минимум 5 дни (без дните за пътуване) в чуждестранен университет - Еразъм партньор на ТУ-Габрово, през академична 2011 – 2012 година

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Програма за преподаване;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

  1. Кандидатите да са преподаватели в ТУ-Габрово - на основен трудов договор и хонорувани;
  2. Участие в Преподавателска мобилност Еразъм за академичната 2011/2012 г. е възможно само веднъж;
  3. Повторно участие е Преподавателска мобилност Еразъм е възможно в случаи, когато преподавателят се ангажира с осигуряване на студент, който да проведе Еразъм мобилност през академична 2011/2012 г.

Приоритет се дава на преподаватели, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за подготовка на бъдещи проекти за сътудничество.

Срок за подаване на документите:     до 02.09.2011 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)