ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Излезе брой 6 на вестник „Известник“

6br

Новият брой на вестник „Известник“ е посветен на студентската научна сесия 2021 г., значими събития, организирани от Технически университет – Габрово и  новите партньорства, както с български, така и с чуждестранни университети и компании.

Само на страниците на вестника може да намерите информация учените от Технически университет – Габрово, удостоени със званието „Почетни граждани на гр. Габрово“ и за лицата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Тези и други новини – само на страниците на „Известник“!

Прочетете брой 6 от 2021 г.  

Доц. Пламен Цанков с отзвук от „Унитех“`21 в „Часът на Габрово“

Международната научна конференция „Унитех“, която се проведе на 19 и 20 ноември 2021 г. в Технически университет – Габрово, беше тема на предаването „Часът на Габрово“ по радио „Бумеранг ФМ“.

Заместник-ректорът по научноизследователската работа и председател на организационния комитет доц. д-р инж. Пламен Цанков гостува, за да разкаже за основните теми и доклади, които бяха представени на форума.

Сред акцентите в разговора беше подписаното в рамките на събитието споразумение между ТУ и Българската академия на науките за сътрудничество в образователни програми, научни изследвания и съвместни проекти.

Доцент Цанков анонсира също партньорството между научните среди и бизнеса, в резултат на което са сключени четири договора за научни изследвания в Технологичния парк на Университета.

Пълен запис на интервюто можете да чуете в звуковия файл:

Международна научна конференция – УНИТЕХ 2021

За поредна година Технически университет – Габрово организира международната научна конференция – УНИТЕХ. Събитието се проведе в технологичния парк на Технически университет – Габрово, а гости бяха председателя на БАН, директори на институти на БАН, ректори на български университети, учени и представители на бизнеса.

DSC 1500Чуждестранни и български участници се включиха в откриването на конференцията чрез платформата Microsoft teams.

Доц. Цанков – заместник-ректор по научноизследователската дейност на Технически университет – Габрово откри двадесет и първото издание на престижния научен форум. Доц. Цанков подчерта, че въпреки съвременните предизвикателства са публикувани 105 научни доклади в 8 тематични секции, а 41 от представените публикации са на чуждестранни учени от Босна и Херцеговина,  Гърция, Литва, Сърбия, Турция и Украйна.

Проф. Железаров благодари на всички участници и гости за позитивната енергия, която придават на форума и пожела двадесет и второто издание да събере всички участници в Габрово.

Онлайн приветствие към всички участници отправи и проф. Виталий Пасечник – заместник-ректор по научната работа на Киевски политехнически институт, Украйна.

Към участниците, с пожелание за ползотворна работа, здраве и нови срещи в индустриалното сърце на България се обърна и госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово. Приветствие отправи и госпожа Сидорова – заместник областен управител на Област Габрово.

Пленарният доклад на УНИТЕХ`21 беше на тема „Аерогелове – нови материали с обещаващи постижения“, представен от проф. Стоян Гуцов от факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията продължи със заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

Програмата на международната научна конференция включваше и кръгла маса по проект „Засилване на регионалното сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници за устойчиво развитие и изменение на климата, с цел постигане на условията на европейския зелен план в Западните Балкани“, финансиран по програма ЮНЕСКО.

В рамките на научния форум се проведе и традиционният информационен ден по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Повече от 50 представители на научните и бизнес среди се включиха онлайн и проследиха постигнатите през 2021 г. резултати. Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от проф. д-р инж. Илия Железаров. Ректорът подчерта, че освен значителния напредък по модернизиране на сградния фонд и закупуване на научно оборудване през 2021 г. усилията на научните екипите са насочени към създаване на научни, научно-приложни разработки и изследвания, както и към извършване на услуги за бизнеса. В резултат на това са сключени 4 договора за реализиране на научни изследвания по поръчка на бизнеса, а изследователите са публикували научни публикации в рецензирани списания. За устойчивото развитие на връзката на центъра с международни и национални компании се подготвя акредитиране на част от лабораториите. По този начин предлаганите услуги за бизнеса ще съответстват на най-високите стандарти.

Проф. Железаров сподели, че година след официалното откриване на сградата и лабораториите, днес центъра за компетентност се превръща в притегателно място за бизнеса, учените и студентите. Гостите на информационният ден имаха възможност да разгледат лабораториите и да споделят своите виждания за създаване на нови изследвания.

Кметът на община Габрово Таня Христова и председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски подписаха споразумение за сътрудничество, чрез което се регламентира формите на партньорство и процедурите за координация на съвместни дейности, насочени към регионалното развитие.

Ректорът на ТУ-Габрово и председателят на БАН също подписаха договор за сътрудничество, насочен към развитие на образователни програми, научни изследвания и реализиране на съвместни проекти.

Програма за Унитех 2021 г.

 unitech banners facebook

 

10.30h - Opening ceremony – Tech park building, Conference hall

 


11.00 – 12.00 h " Aerogels – new materials with promising applications",
Stoyan Gutzov, Dimitar Shandurkov, Nina Danchova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Chemistry and Pharmacy, Department of Physical Chemistry

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7671c21f219a4db1829dffa1f06eccf6%40thread.tacv2/1636013708630?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - ELECTRICAL ENGINEERING

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2365efe80e5f4d7fb7daac3ea04512d2%40thread.tacv2/1636012119815?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - ELECTRONICS AND SENSORS TECHNICS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebcb121bf6d4478594bcaed0791bf33a%40thread.tacv2/1636014446267?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - COMМUNICATION ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9d0f5db10a564e9f87bef9e6334d47a7%40thread.tacv2/1636014587385?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - COMPUTER SYSTEM, COMPUTER TECHNOLOGIES AND AUTOMATION

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af2d8db8c32de41b7a3d8a10e2cc416c4%40thread.tacv2/1636017054289?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - CHEMISTRY, PHYSICS AND ECOLOGY

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe0e716312094d18b0a54e12fe80b46d%40thread.tacv2/1636017221754?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN OF MACHINES AND INSTRUMENTS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a96e0c812d32b4c59a8ed3f4d73805dd5%40thread.tacv2/1636017349857?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - HYDRAULICS, PNEUMATICS AND HEAT ENGINEERING AND MECHATRONICS, METROLOGY AND QUALITY MANAGEMENT

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac90acfd5faf14b87a6909a1297c0be4c%40thread.tacv2/1636017697089?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


13.00 - 18.00 h Thematic sessions - SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, ORGANIZATION AND MANAGEMENT, EDUCATION TECHNOLOGIES, ЕNTREPRENEURSHIP AND ЕCONOMY

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a16842fefb694460b900b09dc13f1772f%40thread.tacv2/1636017943821?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


14.00 h Round Table UNESCO Project

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a76f7d6742e2d4bf1aa93c668138cc886%40thread.tacv2/1636018105368?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22a0dfd430-47ba-43b3-a5dc-2c877bea2c2b%22%7d

 


16.00 - 17.00 h Information day Project BG05М20Р001-1.002-0023 Centre of Competence “Smart Mechatronic, Eco- and Energy Saving Systems and Technologies", (SMEEST)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17939298d796454596469abef3670c25%40thread.tacv2/1636009209374?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22ee8655fc-d01a-44f9-91f2-b8834133fbae%22%7d