ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

На добър час на всички студенти на Технически университет- Габрово!

DJI 0363На 19 септември 2022 г.1 Технически университет – Габрово откри академичната 2022/2023 г. Днес, е първият учебен ден за всички студенти от ОКС „бакалавър“ – редовна форма на обучение. Специални поздрави към първокурсниците отправи проф. Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово. Проф. Железаров подчерта, че студентите са направили важна стъпка в избора на своето бъдеще в лицето на университет с близо 60 годишни традиции в областта на обучението и научните изследвания и място, в което амбициите, труда и постоянството намират подходяща среда за развитие. Ректорът на Технически университет – Габрово пожела на всички студенти и преподаватели здраве и сили през новата академична година, която ще е присъствена, интересна, запомняща се и пълна с нови възможности.

DSC 0024Госпожа Сидорова – Областен управител на Област Габрово се обърна към всички студенти с убедеността, че Технически университет – Габрово е мястото, в което всеки може да намери необходимата подкрепа. Областния управител подчерта, че младите хора могат и ще се справят с предизвикателствата, така че да бъдат полезни на общността, но и на страната.

DSC 0029Госпожа Йозова – Зам. кмет на Община Габрово поздрави студентите и преподавателите от името на госпожа Христова. В лицето на Община Габрово студентите имат доверен партньор, който подкрепя младежките идеи, но и разчита на знанията и уменията, както и на активното включване на младите хора в развитието на града – подчерта госпожа Йозова.

DSC 0036От името на съвета на настоятелите на Технически университет – Габрово, госпожа Хинкова напомни, че инженерът е основна фигура в съвременното общество и носител на прогреса. Госпожа Хинкова увери студентите, че независимо от трудностите, избраната посока е правилна, а успехът зависи от трудолюбието и постоянството.

DSC 0041Студентски съвет на Технически университет – Габрово също поздрави първокурсниците, а инж. Стефанова – председател на студентския съвет подчерта, че днес успехът повече от всякога е въпрос на избор.

След тържествената част, студентите от първи курс бяха посрещнати в катедрите и получиха информация за избраната специалност, организацията на учебния процес и лабораторната база.

Габрово в Европейската седмица на мобилността – комбинирай и се движи!

EMW Facebook Banner2022

За поредна година Община Габрово заяви участието си в Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември по инициатива на Европейската комисия. Водещата тема за 2022-а е „По-добри връзки“, а подканващата фраза – „Комбинирай и се движи!“.

Темата отразява желанието на европейските граждани отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да се срещнат на площадите в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на Европейския зелен пакт на Европейската комисия.

Седмицата на мобилността в Габрово ще стартира на 20 септември с четвъртото издание на нестандартната и весела надпревара „Мама е добър „шофьор“. Състезанието, придобило широка популярност, ще се проведе по традиция в Градинката с мечето от 10:00 до 12:00 часа. Майки, татковци, баби и дядовци ще имат възможност да демонстрират умения по майсторско управление на бебешки и детски колички в градски условия.

В Деня на независимостта на България 22 септември деца и младежи с велосипеди ще премерят сили по безопасност на движението по пътищата. Спортна площадка за състезанието ще бъде ул. „Аврам Гачев“ (от мост „Игото“ до паркинга на НТС), а стартът ще бъде даден в 17:00 часа. Датата е обявена и за Ден без автомобили.

За 23 септември е предвидена интересна викторина под надслов „ЕКОвъртеж“, която ще се състои около „ладията“ на крайречната улица „Аврам Гачев“. Желаещите да проверят знанията си по въпросите на околната среда да заповядат в 15:00 часа, за да завъртят екологичното колело на късмета.

Също на 23 септември на улица „Аврам Гачев“ от 17:00 до 19:00 часа ще се проведе състезание с тротинетки. Любителите на малките колелца ще могат да се изявят, преодолявайки препятствията по трасето от мост „Игото“ до паркинга на НТС.

Част от предвидените активности съвпадат със събитието „Реките на града – младежки случки срещу течението“, което ще се състои от 22 до 24 септември край брега на река Янтра. Инициативата е посветена на Европейската година на младежта, а младите хора са важна част от кампанията на Европейската седмица на мобилността за насърчаване на устойчивата градска мобилност.

Всички инициативи в Седмицата на мобилността следете на www.gabrovo.bg и във фейсбук страницата на Община Габрово.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 eu noir 

 

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-376/15.09.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срок за подаване на документите: от 19 септември  до 30 септември 2022 г. включително

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в Лабораторен комплекс „Електроника и сензорика“, лаборатория „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“, както следва:

 

Изследовател R2  - 1 бр.

Изследовател R3 – 1 бр.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“ в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“

3

Необходима експертиза

Минимум три научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 3 години професионален опит в областта на техническите науки, като преподавател или изследовател, или инженер.

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R2 - изследовател, който e защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи“ в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

3

Необходима експертиза

Минимум пет научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки, като преподавател или изследовател, или инженер

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R3 - изследовател, който е защитил докторска степен, и е развил известна самостоятелност при провеждане на научни изследвания.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за придобита ОНС „Доктор“
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка и/или други документи доказващи придобития професионален опит;
 • Списък на публикации с участие на кандидата;
 • Списък на изследователски проекти, в които е участвал кандидатът;
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 19.09.2022 г. до 30.09.2022 г., включително, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, Технически университет, стая 3111.

 

Етапи на подбора:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 10.2022 г.
 4. Назначаване на избраните изследователи.

 

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: jkazakova@tugab.bgv

Студентска научна сесия 2022

sns

 

На 21.10.2022 г. в Технически университет – Габрово ще се проведе Студентската научна сесия. Докладите ще се приемат на e-mail: sns@tugab.bg в срок до 10.10.2022 г.,

Докладите се представят във формат Word, като минималният брой страници за доклад са 4, а максималният - 6.

Всеки автор има право да участва в СНС с до два доклада.

Изтеглете макетен файл