ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Откриване на академичната 2021/2022 година

academic yaer 2021 2022Академичното ръководство на Технически университет-Габрово кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели на официално откриване на новата учебна 2021/2022 година, което ще се състои на 20 Септември 2021 г. (понеделник) от 10:00 часа пред Корпус 1 (сграда Интеграл) - централен вход.

След тържествената церемония, първокурсниците ще бъдат посрещани от обучаващите катедри от 10:30 ч. Залите и специалностите може да видите по-долу:

Настаняване в общежития

Настаняването на първокурсниците в общежитията ще се извършва на 18 и 19 септември 2021 г.

На всички останали студенти от горните курсове ще се извършва настаняването от 20 септември 2021 г.

Panorama Obshtejitie

Заповед за откриване на учебната 2021-2022 година

otkriwane uchebna godina 2021 2022

З А П О В Е Д

№ 3-01-348

гр. Габрово, 08.09.2021 г.

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал.1, т. 1 от Закона за висшето образование и във връзка с откриването на учебната 2021/2022 г. в Технически университет - Габрово

 

П О З Д Р А В Я В А М

 

студентите, преподавателите и служителите на Университета.

Пожелавам здраве, бодрост и успехи в учебната и научната дейност!

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

1. Откриването на учебната 2021/2022 година да се проведе на 20.09.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа пред Корпус 1 (сграда Интеграл) - централен вход с участието на всички студенти, преподаватели и служители. Присъствието на студентите от първи курс, редовна форма на обучение, е задължително.

2. Провеждането на срещите с първокурсниците да се извърши по специалности в профилиращите катедри от 10:30 часа. Да се организира презентиране на специалността, запознаване с материалната база на Университета, услугите в Университетската библиотека и представяне на груповите ръководители.

3. Учебните занятия по учебен разпис за 20.09.2021 г. със студентите от I, ІІ, ІІІ и ІV курс, редовна форма на обучение, се отменят за времето на официалното откриване на учебната 2021/2022 година.

            4. От 20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. със студентите от първи курс, специалности АРКУС, ПАЕ, ЕЕ, КСТ, КТКС, СКИ, КТМ, ТММ, М, ИТГС, ИМ  и КД, редовна форма на обучение,  да се проведе подготвително обучение по математика по приложения към настоящата заповед график.

5. Лекциите, семинарните и лабораторните упражнения и подготвителното обучение по математика за студентите от първи курс, редовна форма на обучение, в периода 20.09.2021 г. – 24.09.2021 г. да се провеждат присъствено при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, катедрените колективи, административните звена и служби за сведение и изпълнение и да се обяви във всички сгради на Университета.

                                        (П)

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

За Ректор на Технически университет - Габрово

Съгласно Заповед № 3-01-342/02.09.2021 г.    

График за подготвително обучение по математика

за периода 20.09.2021 г. - 24.09.2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЗАЛА

КСТ + СКИ + КТКС

гл. ас. д-р В. Лазарова

1108

АРКУС + ЕЕ + ПАЕ

ас. П. Иванова

1110

М + КТМ + ИТГС + ТММ + КД + ИМ

ас. Ф. Падикова

1130

 


 

за периода 27.09.2021 г. - 08.10.2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЗАЛА

КСТ + СКИ + КТКС

гл. ас. д-р В. Лазарова

ONLINE

АРКУС + ЕЕ + ПАЕ

ас. П. Иванова

ONLINE

М + КТМ + ИТГС + ТММ + КД + ИМ

ас. Ф. Падикова

ONLINE

 


 

 

Наименование на специалностите :

КСТ

Компютърни системи и технологии

СКИ

Софтуерно и компютърно инженерство

КТКС

Комуникационни технологии и киберсигурност

АРКУС

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

ЕЕ

Електроенергетика и електрообзавеждане

ПАЕ

Промишлена и автомобилна електроника

М

Мехатроника

КТМ

Компютърни технологии в машиностроенето

ИТГС

Индустриални топлинни и газови системи

ТММ

Технология на материалите и материалознание

КД

Компютърен дизайн

ИМ

Индустриален мениджмънт

 


 

Разпределение на часовете:
1-ви час 14,15 - 15,00 ч.
2-ри час 15,15 - 16,00 ч.
3-ти час 16,15 - 17,00 ч.
4-ти час 17,15 - 18,00 ч.

 

Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 07.09.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ З – 01 - 344

гр. Габрово,  07.09.2021 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 и чл. 33, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД - 01- 748/02.09.2021 г. и Заповед № РД - 01- 743/31.08.2021 г.  на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли  2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г.,  Решение №855 от 25 ноември 2020 г.,  Решение №72 от 26 януари 2021 г., Решение №395 от 28 април 2021 г., Решение №426 от 26 май 2021 г. и Решение №547 от 28 юли 2021г.на Министерския съвет и  Решение №5 от 13.07.2021 г. на АС на ТУ – Габрово /Протокол №12 от  13.07.2021 г./

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Допълвам Заповед № З-01-343/03.09.2021 г. на Ректора на ТУ – Габрово, както следва:

а/ създава се т. 8а:

т. 8а. Като изключение от т. 7 лекциите, семинарните и лабораторните упражнения и подготвителното обучение  за студентите от първи курс, редовна форма на обучение, в периода 20.09.2021 г. – 24.09.2021 г. да се провеждат присъствено при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.“

       Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № З-01-343/03.09.2021 г. на Ректора на ТУ – Габрово.

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

 

Проф. д-р инж. Анатолий Александров

ЗА РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

/съгл. Заповед №З-01-342/02.09.2021 г.

на Ректора на ТУ – Габрово/