Технически университет-Габрово отново участва в Европейската нощ на учените

profile picture 01Учени от Технически университет - Габрово за поредна година демонстрираха своите разработки в мега събитието Европейска нощ на учените 2020 г.

Събитието отбеляза своя 15 годишен юбилей с наситена дигитална програма, чрез която всеки, който проявява интерес, може да се превърне в учен за една вечер и да открие с какво се занимават изследователите и как това влияе на останалия свят.

За първи път в България Европейската нощ на учените се провежда в три последователни дни - 27, 28 и 29 ноември и се излъчва в 50 канала в социалните мрежи, в които се представят 200 онлайн вълнуващи научни събития.

Технически университет-Габрово е част от най-голямата мрежа за сътрудничество в България, която популяризира науката, с финансовата подкрепа на ЕС по дейности „Мария Склодовска-Кюри” – част от програма Хоризонт 2020.

Тази година Европейската нощ на учените в България се проведе под формата на проект FRESHER (ФРЕШЪР), което идва от посланието Find Research Everywhere, SHare and ExpERience или на български – Намери Учените Навсякъде около теб, Сподели и Експериментирай.

И тази година учените от Университета представиха, това което правят за обществото, насърчавайки избора на научноизследователска кариера сред младите хора.

В 18.00 часа на 27 ноември 2020 г. във фейсбук страницата на Технически университет-Габрово и в you tube канала 136 посетители видяха демонстрационни постановки, посветени на роботите, IoT, технологиите и още много забавни неща.

Първата демонстрация Наука в града FRESHER беше на тема: Системи за автоматизация и роботизация.

Доц. Чантов, доц. Иванов и гл. ас. д-р Тодор Тодоров представиха възможностите на съвременната техника за автоматизация и роботизация чрез:

 • демонстрации на различни мобилни роботи – верижен робот, управляван по Bluetooth през мобилен телефон; колесен робот, движещ се по разчертана линия; колесен робот, задвижван чрез пляскане с ръце; верижен робот с камера, който се управлява с телефон по Wi-Fi и позволява наблюдение в реално време на картината от камерата;
 • демонстрации на макети на различни системи за автоматизация – транспортна лента, обработващ център, сортираща машина;
 • демонстрация на работата на шестосен антропоморфен индустриален робот със система за машинно зрение, който намира конкретни детайли в работното поле, взема ги и ги позиционира с голяма точност на предварително зададени позиции.

Демонстрацията Интернет на нещата в умните градове, представена от доц. Садинов и гл. ас. д-р Красен Ангелов беше включена в централната програма на нощта:

Двамата учени от катедра „Комуникационна техника и технологии“ представиха демонстрация на минимодел на комуникационна платформа за интелигентно управление на паркинг. Моделът включва три компонента: макет на паркинг с автомобили, комуникационен и сървърен модул и мобилно потребителско приложение. Потребителското приложение е разработено за мобилна операционна система Android и се използва за визуализация на състоянието на паркоместата и метеорологичните условия на паркинга в реално време.

Доц. Цанков и гл. ас. д-р Милко Йовчев представиха демонстрация на тема: Управление на светодиодното осветление. Може да я проследите отново тук:

Чрез демонстрацията посетителите разбраха за приложението на съвременния дигитален метод за управление на светлинния поток, спектъра на излъчената светлина и създаването на различни цветни режими (RGB) за визуализиране на специални ефекти, които се използват в архитектурата на сгради и развлекателната индустрия.

rektor

В централната програма чрез онлайн връзка се включи и проф. Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово. Ректорът акцентира върху значимостта на науката и нейното развитие и подчерта, че усилията на Университетът са насочени към приложни научни изследвания, фокусирани върху дигитализацията, роботизацията и интернет на нещата. Пример за усилията на ТУ-Габрово в областта на качествената наука е и новооткрития Технологичен парк към Университета.

Заповед №З-01-580/27.11.2020 г. на ЗА Ректора на ТУ - Габрово за въвеждане на временни противоепидемични мерки за Технически университет - Габрово

tugab logoЗАПОВЕД

№ З-01-580

гр. Габрово,  27.11.2020 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 и чл.33, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед №З-01-576/25.11.2020 г. на Ректора на Технически университет – Габрово, Заповед

№ РД - 01- 675/25.11.2020 г. и Заповед № РД - 01- 677/25.11.2020 г.  на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли 2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,         Решение №609 от 28 август 2020 г.  и Решение №673 от 25 септември 2020 г.  на Министерския съвет  

НАРЕЖДАМ: 

 

           I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 1. Преустановява се присъственият учебен процес в Технически университет – Габрово.
 2. Всички лекции, семинарни и лабораторни упражнения на студентите от редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ и ОКС „професионален бакалавър“ и от редовна и задочна форма на обучение, ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 3. Изпити се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 4. Защити на дипломни работи и дисертации, както и конкурсни изпити за академична длъжност „асистент“, се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или за провеждането им се насрочват дати след 20.12.2020 г.
 5. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, или да ползват платен годишен отпуск.
 6. Предоставените възможности по т. 5 се прилагат след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност на преподавателите и служителите.
 7. Всички корпуси на Технически университет – Габрово се затварят, с изключение на УК 3 Ректорат, лабораториите към Технологичния парк на Технически университет - Габрово и студентските общежития.
 8. Влизането в УК 3 Ректорат и лабораториите към Технологичния парк на Технически университет - Габрово се извършва при пропускателен режим, като се допускат единствено преподаватели и служители за изпълнение на трудовите им задължения.
 9. Като изключение по т. 8, в УК 3 Ректорат се допускат студенти, докторанти и външни лица в случай на неотложна необходимост, след като служителят на длъжност „Портиер“ получи потвърждение от съответния служител/преподавател.
 10. Ограничава се достъпът на външни лица до студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД.
 11. Студентски стол в УК 6, гр. Габрово и кафе – сладкарници в УК 1 и УК 2 остават затворени.
 12. Преустановява се приемът на гости в хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово.
 13. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), на научните журита, общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 14. Преустановява се организирането и провеждането на присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово и Технически колеж – Ловеч.
 15. От ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч се организира дезинфекциране на подове и повърхности, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД - 01- 675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.
 16. Организира се дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД. 

II. Заповед №З-01- 561/16.11.2020 г. на ректора на Технически университет – Габрово се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 28.11.2020 г.

IV. Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

                                                                        

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

ЗА Ректор на ТУ - Габрово

Доц. д-р инж. Илия Неделчев: „Всяка среща в ефира е радост за радиолюбителя“

Доц. д-р инж. Илия Неделчев е дългогодишен преподавател в катедра „Комуникационна техника и технологии“ на Технически университет – Габрово. Преподавал е дисциплините:Радиокомуникационна техника, Осигурителна техника, Комуникационни вериги,Сигнално-охранителна техника,Системи за контрол на достъпа, Автомобилни охранителни системи, Системи за защита на информацията. Висшето си образование завършва във ВМЕИГаброво (сега ТУ), специалност „Промишлена електроника“. Работил е в Комбината по телферостроенеГаброво и в АЕЦ „Козлодуй“. Научните му интереси са свързани с дисциплините, които водирадиокомуникации и осигурителна техника, която включва основно системите за сигурност. Има повече от 40 научни публикации и е съавтор на множество учебни пособия. Председател е на Радиоклуб ТУГабровоот създаването му през 2002 г.

RadioklubTU 2020 Доц. Неделчев, радиолюбителството е едно прекрасно хоби. Какъв беше интересът за създаване на радиоклуб?

– Идеята още през 2001 г. беше при развиване на учебната дисциплина „Радиокомуникационна техника“ студентите да имат и практическа възможност за работа с такава техника. Мнозина от по-будните студенти поддържаха идеята за създаване на радиоклуб и в продължение на една година бяха подготвени документите. На 8 март 2002 г. Радиоклубът бе регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Бях избран за негов председател, който водя вече 18 години.

Какъв е предметът на дейност на Сдружението?

– Разпространяване на радиотехнически знания и умения, пропагандиране на радиолюбителството, създаване на условия за неговото популяризиране, обучение на радиолюбители и изграждане на апаратура за ползване от студентите III и IV курс. Подкрепа ни оказаха доц. Кирил Койчев, ръководител на катедра КТТ, доц. Станимир Садинов, тогава докторант, и разбира се, тогавашният ректор доц. Илия Немигенчев, член на нашата катедра. Всъщност радиоклубът се създаде като придатък към катедрата за усъвършенстване на теоретични и практически знания и умения на студентите от специалност „Комуникационна техника и технологии“. Сред 11-те учредители бяха още ентусиазираните студенти Росен Божинов, Милен Петров, Боян Даскалов, докторантите – Станимир Садинов и Стефан Немцов, преподавателите – доц. Илия Неделчев, доц. Кирил Койчев, доц. Илия Немигенчев.

Къде е устроен Радиоклубът?

Европейска нощ на учените се завръща в Технически университет - Габрово. Участници в събитието тази година са Технически университет - Габрово и музеят на хумора и сатирата

enuТехнически университет - Габрово и музеят на хумора и сатирата са домакини на няколко събития от инициативата.

На 27-ми ноември ви каним да се включите в мега инициативата, която повече от 10 години се провежда едновременно в 300 града в целия свят, в това число и в Габрово. Три дни остават до Европейската нощ на учените FRESHER 2020, финансирана от Европейската комисия, по дейностите „Мария Склодовска – Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“.

Тази година Европейската нощ на учените ще се случи онлайн и в нея ще се включат образователни организации от над 25 населени места в страната. Програмата ще е наситена и този път ще е в три поредни дни - 27,28 и 29 ноември. Тя предвижда повече от 30 часа презентации и демонстрации. В подготовката на проекта участват над 20 институции, което е и най-големия консорциум за наука в България.

Технически университет – Габрово за поредна година ще се включи в мега събитието с интересни и поучителни демонстрации, които ще бъдат излъчени на Фейсбук-страницата на Университета .


На 27 ноември от 18:00 часа на Фейсбук-страницата на ТУ-Габрово можете да гледате три демонстрации, с участието на преподаватели от университета.

Първата демонстрация Наука в града FRESHER е на тема: Системи за автоматизация и роботизация.Pic 1

Във видеото ще бъдат представени възможностите на съвременната техника за автоматизация и роботизация чрез:

 • демонстрации на различни мобилни роботи – верижен робот, управляван по Bluetooth през мобилен телефон; колесен робот, движещ се по разчертана линия; колесен робот, задвижван чрез пляскане с ръце; верижен робот с камера, който се управлява с телефон по Wi-Fi и позволява наблюдение в реално време на картината от камерата;
 • демонстрации на макети на различни системи за автоматизация – транспортна лента, обработващ център, сортираща машина;
 • демонстрация на работата на шестосен антропоморфен индустриален робот със система за машинно зрение, който намира конкретни детайли в работното поле, взема ги и ги позиционира с голяма точност на предварително зададени позиции.

Участващи учени: доц. д-р Драгомир Чантов, доц. д-р Стефан Иванов и гл. ас. д-р Тодор Тодоров


От 18.15 часа можете да гледате Наука в града FRESHER: Интернет на нещата в умните градове.

Демонстрация на минимодел на комуникационна платформа за интелигентно управление на паркинг. Моделът включва три компонента: макет на паркинг с автомобили, комуникационен и сървърен модул и мобилно потребителско приложение. Потребителското приложение е разработено за мобилна операционна система Android и се използва за визуализация на състоянието на паркоместата и метеорологичните условия на паркинга в реално време. Събитието е включено и в централната програма на нощта.pic 2

Участващи учени: доц. д-р Станимир Садинов и гл. ас. д-р Красен Ангелов.


От 18.30 часа предстои и последната демонстрация, организирана от ТУ Габрово - Наука в града FRESHER: Управление на светодиодно осветление.

В нея ще научите, какво е приложението на съвременния дигитален метод за управление на светлинния поток, спектъра на излъчената светлина и създаването на различни цветни режими (RGB) за визуализиране на специални ефекти, които се използват в архитектурата на сгради и развлекателната индустрия. 

Pic 3Участващи учени: доц. д-р Пламен Цанков, гл. ас. д-р Любомир Димитров и гл. ас. д-р Милко Йовчев.

От 19.00 часа не пропускайте и дигиталното студио с участието на проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на ТУ-Габрово.

В Европейската нощ на учените с актуална лекция се включва и Музея на хумора и сатирата.

На 27 ноември от 18:30 в лекция на фейсбук-страниците на Музея на хумора и сатирата, ще научите ценни факти и ширещи се псевдофакти за храните, диетите и метаболизма. Водеща ще бъде инж. Ивайла Сопотенска - експерт по храните, докторант в УХТ – Пловдив, научен редактор в НаукаOFFnews и финалист в конкурса за комуникация на науката FameLab,. В лекцията си "90-дневна, разделно, кето... психология на диетите", тя ще се опита с доза хумор да разясни защо диетите стават хит и могат ли да бъдат научно обяснени, кои са факторите за успеха им, както и как са еволюирали вкусовете ни. Веднага след излъчването Ивайла ще е на линия за въпроси, в секцията за коментари под видеото.

На сайта на Европейска нощ на учените може да проследите и цялата програма за България. Всички събития са онлайн, така че ако откриете тема, която ви вълнува, можете да гледате от всяка точка на света.


Включете се в нашата „Малка анкета“ и играйте за награда "Голяма" книга! Ще е интересно и полезно, за да разберем какво знаете за науката и учените, да си направим изводите, а от там и препоръките как да направим знанието по-достъпно и по-популярно. Ще очакваме вашите мнения за най-дългата Европейска нощ на учените 2020, в която ще използваме кризата с COVID-19, за да ви направим съпричастни с 200 онлайн вълнуващи научни събития в 50 канала в социалните мрежи, не в един, а в три поредни дни – 27,28 и 29 ноември. Гарантираме, че ще ви е интересно и забавно, а и ще научите много нови неща!

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА!