Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

 

За всички абсолвенти, които търсят начин да продължат следването си в Германия, Баварският академичен център за Централна, Източна и Югоизточна Европа (BAYHOST) е една от институциите, към които можете да кандидатствате за финансиране на магистърски и докторантски програми на територията на провинция Бавария. Едногодишните проучвания в Бавария, като част от докторска степен в родината, също могат да бъдат финансирани.

Годишните стипендии могат да бъдат удължавани два пъти до 3 години; стипендията е в размер на 853 € на месец. Право да кандидатстват имат завършилите студенти от България, Хърватия, Република Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Словакия и Украйна.

Срокът за подаване на документи за учебната 2021/22 г. е 1 декември 2020 г. (дата на получаване!)

Подробна информация за документите и начина на кандидатстване е публикувана на уебсайта на BAYHOST.

 

pic1

 

pic2

 

 

Заповед на ректора на ТУ-Габрово относно удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ 3-01-364

гр. Габрово,  03.08.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД - 01- 446/31.07.2020 г.  и Заповед № РД - 01- 447/31.07.2020 г.  на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г. и Решение №482 от 15 юли на Министерския съвет  

 

НАРЕЖДАМ:

1. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово продължават да изпълняват трудовите си задължения присъствено.

2. Влизането в учебните корпуси на Технически университет – Габрово да се извършва при пропускателен режим до 31 август 2020 г., включително, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители за изпълнение на трудовите им задължения.

3. Изключение по т. 2 се допуска за външни лица в случай на неотложна необходимост, след като служителят на длъжност „Портиер“ получи потвърждение от съответния служител/преподавател.

4. Лекциите и семинарните упражнения на студентите от задочна форма на обучение за учебна година 2020/2021 г. стартират на 28 август 2020 г. от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии до второ нареждане.

5. Предвид емидемичната обстановка в страната към 31 август 2020 г. ръководител сектор Учебна дейност да предвиди възможност лабораторните упражнения на студентите от задочна форма на обучение за учебна година 2020/2021 г. да се проведат присъствено по утвърдените графици и при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки в периода 8 – 13 септември 2020 г.

6. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при осигурена техническа възможност.

7. Присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово и Технически колеж – Ловеч да се провеждат при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки при заетост на местата до 50% от общия капацитет.

8. Приемът на кандидатстудентски документи да се провежда в сградата на Университетската библиотека на ТУ – Габрово от служители на Университета, като достъпът до помещенията се осъществява през обособените входове.

9. Да се организира от ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч дезинфекциране на подове и повърхности.

10. Студентски стол в УК 6, гр. Габрово, Студентски стол на ТК – Ловеч и кафе – сладкарници в УК 1 и УК 2 остават затворени до второ нареждане.

11. В хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово да се осъществява прием на гости при спазване на всички противоепидемични мерки.

12. Да се организира дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, като достъпът на външни лица бъде ограничен.

 

 Заповед №З-01- 320/06.07.2020 г. се отменя.

 Настоящата Заповед влиза в сила от 03.08.2020 г.

 

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страница на Университета.

 

                                     

Проф. д-р инж. Илия Железаров

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

С модерна апаратура е оборудвана лабораторията за „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ във Факултет по химия и фармация в СУ „Св. Климент Охридски“

Untitled 11.fw

На 28 юли във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ се откри нова лаборатория – „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“.

На откриването на лабораторията присъстваха Заместник министъра на образованието – госпожа Ангелиева, Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. Герджиков, Деканът на Факултета по химия и фармация - чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов и представители на научния екип. Технически университет-Габрово – водеща организация на проекта беше представляван от Ректора на Университета – проф. Железаров и проф. Иларионов – ръководител на екипа за управление на проекта.

Кариерни консултанти с безплатни услуги в Габрово

CPLR Karierno

Консултанти от ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ ще предоставят безплатни услуги за всички желаещи от града и областта в офиса на Габровската търговско-промишлена палата. Инициативата е първа стъпка на сътрудничество по подписано наскоро споразумение между двете организации.

Въпреки че кариерните консултанти от Центъра работят предимно с ученици и техните родители, сега всеки, който има нужда да бъде консултиран, ще може да се обърне към тях за съвет.

Специалистите ще са на разположение в дните вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в офиса на Габровската търговско-промишлена палата на ул. „Брянска“ № 30 (сградата на НТС).