ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Тържество по случай 8-ми декември – Празник на българските студенти

8 dec

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми абсолвенти,

Осми декември е празник на младостта, на най-будната част на нашето общество – българските студенти! Празник  наситен с много красота, с устрем и дръзновение, с жажда за знания и успех.

Имам удоволствието да Ви поканя на тържество по случай 8-ми декември, Студентския празник и церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти в Технически университет-Габрово на 09.12.2023 г. /Събота/ от 11.00 часа в зала “Възраждане”.

Раздаването на академичните облекла на абсолвентите по факултети ще се състои на 09.12.2023 г. /събота/ от 8:30 до 10:30 часа, както следва:

  • Факултет „Електротехника и електроника” – Заседателна зала, сграда Ректорат;
  • Факултет „Машиностроене и уредостроене” – зала 3114, сграда Ректорат;
  • Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

Уважаеми абсолвенти,

От 13.00 ч. е необходимо да се явите за среща с профилиращите катедри за връчване на дипломите на випуск 2023. Моля, проследете корпуса и залата, в която трябва да бъдете.

КАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

АИУТ

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

3410

Автоматика, информационна и управляваща техника

Електроника

Промишлена и автомобилна електроника

2311

Електроника

Автомобилна електроника

ЕСЕО

Електроенергетика и електрообзавеждане

2603

КСТ

Компютърни системи и технологии

3311

Софтуерно и компютърно инженерство

КТТ

Комуникационни технологии и киберсигурност

2210

Комуникационна техника и технологии

ОЕЕ

Техническа безопасност

Студентска компютърна зала (Университетска библиотека)

Безопасност на труда

МУ

Мехатроника

3114

МММ

Технология на материалите и материалознание

3303

МТТ

Компютърни технологии в машиностроенето

1422

ИДТТ

Компютърен дизайн

2501

Дизайн, техника и технологии в текстила

Компютърен дизайн в индустрията

Текстилна техника и технологии

ЕТ

Хидравлична и пневматична техника

3303

Индустриално инженерство

Индустриални топлинни и газови системи

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

Мениджмънт

Индустриален мениджмънт

Университетска библиотека

Стопанско управление

Мениджмънт на индустриалното предприятие

Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията

Управление на човешките ресурси

Управление на проекти

Управление на бизнеса

Индустриален мениджмънт – иновации и бизнес развитие

ССН

Социални дейности

Университетска библиотека

Публична администрация

Социална работа и европейски политики

МИПН

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Университетска библиотека

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ,

Ректор на Технически университет-Габрово

Студенти и ученици с бизнес идеи за привличане на млади таланти

Студенти от Техническия университет заедно с ученици от Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ и Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ в Габрово участваха в творческа работилница за бизнес идеи.

Workshop1ARIES4

Интерактивният семинар се проведе в края на миналата седмица в така наречения формат CRE8 – шведски обучителен модел, прилаган от университета в Карлщад. В рамките на шест часа участниците бяха запознати с техниката за презентиране „пичинг“ по технологията NABC (Нужда, Подход, Ползи, Конкуренция), която приложиха в по-нататъшната си работа.  

След като показаха дейността си, представители на габровската фирма „Мехатроника АД“ зададоха конкретен казус – „Как да привлечем и задържим талантливите млади инженери, завършили ТУ – Габрово?“, на който екипите трябваше да намерят решение.

Workshop2ARIES4

Разделени в четири отбора (по двама студенти и двама ученици) младежите имаха на разположение 5 минути, за да представят своите проекти и да отговорят на въпроси от журито. Бяха предложени разнообразни идеи за преодоляване на предизвикателството – от финансови стимули и благоприятни условия на труд до перспективи за кариерно развитие и обучение.

Най-добре със задачата се справи екипът в състав – Християн Янакиев (ТУ – Габрово), Александър Сандулов (ТУ – Габрово), Георги Георгиев  (ПТГ „Д-р Никола Василиади“) и Виктория Стойкова (ПГТ „Пенчо Семов“). Отборът предложи логистична подкрепа и финансова помощ за наемане на квартира като начин за привличане на младите специалисти, тъй като повечето завършващи Университета идват от други градове.

Pobediteli workshopARIES4

Журито беше впечатлено и от презентацията на студентите, в която възможностите за кариерно развитие и приветливата работна среда са поставени на първо място пред възнаграждението. За усърдието си участниците бяха поощрени с покани за театрална постановка.

Събитието се състоя в рамките на проекта „Алианс на регионални иновационни екосистеми, базиран на стратегии за интелигентна специализация“ (ARIES4), в който съвместно участват Община Габрово, Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, Технически университет – Габрово, партньори от местния бизнес и висши училища от Испания, Швеция и Дания.

Проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

DSC 0044Със заключителна пресконференция и информационен ден в Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) приключи проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На събитията присъстваха кметът на Община Габрово – Таня Христова и Областният управител на Област Габрово. В присъствието на официални гости от страната и чужбина, представители на изпълнителна агенция „Програма за образование“,  проф. Железаров в качеството на координатор на проекта отчете основните дейности и постигнатите индикатори.

В периода 30.03.2018 – 30.11.2023 г., ТУ-Габрово, ТУ-Варна, ТУ-София, филиал Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и три института на БАН – Институт по роботика, Институт по електроника и Централна лаборатория по приложна физика изградиха Център за компетентност в две основни области – интелигентни мехатронни системи и енергоспестяващи технологии. Партньорските организации значително модернизираха сградния си фонд и създадоха научноизследователски инфраструктури на обща стойност 4 516 781 лв. В рамките на ремонтираните помещения се изградиха научноизследователски комплекси и 33 високоспециализирани лаборатории, оборудвани с модерна техника, софтуер и машини на обща стойност 14 965 383 лв. В изградения Център за компетентност са назначени 120 нови изследователи и върхови специалисти от  страната и чужбина, които са публикували 245 статии в реферирани и индексирани списания, от които 98 статии с импакт фактор, а 3 от публикациите са в топ 10% на най-цитираните публикации в световните база данни. Научната дейност на изследователите е допълнена от 27 договора за приложни изследвания с бизнес организации и са подадени 5 заявки за патенти и 2 заявки за полезни модели.  Проведен е одит за акредитация по ISO 17025 на три лаборатории за изпитване, измерване и калибриране. В резултат на изпълнението на проекта в партньорските организации е създадена нова научноизследователска инфраструктура, в която трите страни на триъгълника на знанието – образование, научни изследвания и бизнес си взаимодействат и създават иновации. Закупеното оборудване се използва при обучението на студенти и докторанти и младите специалисти имат възможност да развиват развойна и научна дейност.  Партньорските организации отчетоха постигане на заложените индикатори и над 97% изпълнение на договорирания бюджет.

Проф. Железаров подчерта, че в рамките на проектния период с инвестиция на ОП НОИР са създадени условия за развитие на научноизследователска и развойна дейност и университетите са се превърнали в източник на иновации. Независимо от предизвикателствата, партньорските организации са успели да създадат устойчиви практики, които са в основата на усилията за интегриране на Центъра за компетентност в изследователската и иновационната екосистема на страната. По този начин вече се подготвя бизнес план с цел постигане на устойчивост, който ще бъде финансиран от Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (2021-2027 г.). Центърът за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“ е включен в процедура за директно предоставяне на безвъзмездни средства, в която е предвидено 75% от финансирането да бъде заделено за същинските дейности за осъществяване на научни изследвания, в т.ч. изграждане на научен и иновационен капацитет, и до 25% да бъдат отделени за допълващи дейности, свързани с модернизация и обновяване на оборудването, необходимо за изпълнение на същинските дейности – подчерта проф. Железаров.

Наличието на модерна инфраструктура и превръщането на ТУ-Габрово в иновационно място ще спомогне за създаването на иновационна долина в гр. Габрово – обобщи проф. Железаров.

Доказателство за иновационния потенциал на Университета и за добрата среда за развитие на научноизследователска и развойна дейност е и международния научен форум УНИТЕХ. За поредна двадесет и трета година учени от страната и чужбина се събраха, за да обсъдят своите научни постижения и изследвания. На конференцията се представиха 136 научни доклада, преминали през рецензиране от двама независими рецензенти и проверени чрез система за откриване на плагиатство. Докладите, получили най-висока оценка от рецензирането, се селектират като избрани и ще бъдат публикувани в издание със свободен достъп. Традиционно и тази година „Унитех" събра представителите на академичната общност не само от България, но и от Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, Република Северна Македония, Литва, Латвия и Чехия.

На 24.11.2023 г. от 14:00 часа ще се проведе Общо събрание на студенти и докторанти на факултет „Машиностроене и уредостроене“ (МУ)

На 24.11.2023 г. от 14:00 часа ще се проведе Общо събрание на студенти и докторанти на факултет „Машиностроене и уредостроене“ (МУ) при следния

Дневен ред:

1. Избор на представители на студенти и докторанти в Общото събрание на ТУ-Габрово за мандат 2023 – 2027 г. от факултет „Машиностроене и уредостроене“ (МУ).

Събранието ще се проведе в зала 1116.

Участниците в ОССДОЗ са студенти и докторанти в редовна форма на обучение, което се удостоверява със студентска книжка или копие на заповед за зачисляване в докторантурата.

                                           

Председател на СС при ТУ-Габрово:…………… /П/………..…

                                   инж. Веселина Стефанова

 


До 21.11.2023 г. всеки кандидат трябва да представи в служба „Деловодство“ в ректората на ТУ-Габрово до 16:00 часа  следните документи:

  1. декларация за допускане до избори, в съответствие с чл. 26 от Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Технически университет – Габрово (изтегля се от сайта на университета или се получава от съответните канцеларии на основните звена);
  2. уверение за доказване на студентски права или копие на заповед за зачисляване в докторантура;
  3. мотивационно писмо (до 2 страници);
  4. декларация за набиране, обработка и съхранение на лични данни (изтегля се от сайта на университета или се получава от съответните канцеларии на основните звена).

В мотивационното писмо трябва да се запишат трите имена, факултетен номер, курс и специалност на кандидата.

Кандидатите представят пред ОССДОЗ на 24.11.2023 г. мотивационното си писмо преди да започне провеждането на избора.

 

 

 

За повече информация:

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА

Председател на Студентски съвет при ТУ-Габрово

тел. 0882474250;

тел. 066 827 509;

         e-mail: tugab_ss@abv.bg