В качеството си на администратор на лични данни, Технически университет-Габрово (ТУ-Габрово) има задължение да информира субектите на данни какво да очакват, когато обработва техните лични данни.

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
Технически университет-Габрово е юридическо лице със седалище гр. Габрово, Р България с основен предмет на дейност, наука, образование и образователни услуги.
Адрес за контакти:
гр. Габрово 5300
ул. „Хаджи Димитър“ 4
телефон:  066 801144
e-mail: rector@tugab.bg
Интернет страница: www.tugab.bg

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИЯ ОРГАН
Надзорен орган по прилагането на Общия Регламент за защита на данните 2016/679 - GDPR е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес:
гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
По всички въпроси, свързани с обработването на личните данни субектите на данни, могат да се обръщат и към длъжностното лице по защита на данните в Технически университет-Габрово:
инж. Десислава Стойчева
ТУ-Габрово
стая 3123
телефони:  0878 275 622
e-mail: dpo@tugab.bg

 

4. ПРИНЦИПИ СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
При обработването на лични данни ТУ-Габрово ще съблюдава принципите, заложени в Общия Регламент за защита на данните 2016/679 - GDPR, регламентиращи общата рамка на защитата правата на физическите лица при обработване на техните лични данни, а именно:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите – личните данни са събрани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин несъвместим с тези цели;
 • свеждане на данните до минимум – личните данни да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • точност – личните данни да са точни и при необходимост да се актуализират. Вземат се мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточните лични данни, като се имат предвид целите за които се обработват;
 • ограничение на съхранението – да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на физическите лица за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват;
 • цялостност и поверителност – личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ново на сигурност, включително и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

Обработването е законосъобразно, при изпълнение на поне едно от следните условия:

 • дадено съгласие от субекта на данните за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;
 • за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки преди сключване на договор;
 • за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ТУ-Габрово;
 • за защита жизненоважни интереси на субекта на данни или друго физическо лице;
 • за изпълнение на задача от обществен интерес или за упражняване на официални правомощия, които са предоставени на ТУ-Габрово;
 • за постигане целите на легитимни интереси на ТУ-Габрово или трета страна.

 

5. ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
Личните данни, които ТУ-Габрово събира са за конкретни, точно определени от закона цели и ги обработва законосъобразно и добросъвестно. ТУ-Габрово събира лични данни, ограничени до необходимото, за които има законово задължение.
В ТУ-Габрово личните данни са групирани в следните дейности по обработване:

 • трудови и извънтрудови правоотношения;
 • студенти, докторанти и други обучаеми;
 • договори;
 • хотелска и почивни бази;
 • видеонаблюдение.

 

5.1. Трудови и извънтрудови правоотношения
Обработват се лични данни на кандидатите за работа, на ръководителите, преподавателите и служителите по трудови и граждански правоотношения на ТУ-Габрово и Технически колеж Ловеч (ТК-Ловеч) с цел индивидуализиране на трудовите и граждански правоотношения.
Личните данни се обработват за изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Закона за висшето образование, Закона за счетоводството, Закона за здравно осигуряване, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за развитие на академичния състав в Република България, Закона за държавния архив и др., както и всички актове по прилагането им.
Обработват се лични данни за физическата идентичност на лицата, семейна идентичност, образование и квалификация, трудова дейност, академична длъжност и научна степен, здравен статус на лицата, гражданско-правен статус на лицата, данни за контакт и други данни изискуеми по силата на закони.
Данните се използват за служебни цели свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите и граждански правоотношения (заявление за постъпване на работа, документи по конкурси и др.); изготвяне на документи на лицата (договори, допълнителни споразумения, документи удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др.); счетоводно отчитане на дейността; установяване на връзка с лицето по телефон, за кореспонденция и др.

5.2. Студенти, докторанти и други обучаеми
Обработват се лични данни на студенти, докторанти и други обучаеми в ТУ-Габрово и ТК-Ловеч с цел подаване на документи за кандидатстване, явяване на изпити, обучение и дипломиране.
Личните данни се обработват в изпълнения на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Закона за здравно осигуряване, ПМС 90/2000 г., Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, Закона за държавния архив, Закона за счетоводството и др.,  както и всички актове по прилагането им.
Обработват се лични данни за физическата идентичност на лицата, семейно положение при подаване на документи за стипендия, образование и квалификация, трудова дейност, здравен статус на лицата, данни за контакт и други данни изискуеми по силата на закони.
Данните се използват за служебни цели свързани с дейностите по приемане и обработка на документи за кандидатстване, обучение и издаване на дипломи, свидетелства, удостоверения и сертификати за завършена образователно-квалификационна степен или курс; за всички дейности, свързани с изготвяне на всякакви документи и справки за лицата (служебни бележки, справки, уверения, удостоверения и др.); здравния статус на лицата, при определяне таксите за обучение и отпускането на стипендии; отпускане на студентски кредит; здравно осигуряване; получаване на стипендия; опазване на  библиотечния фонд; счетоводно отчитане на дейността; за установяване на връзка с лицето по телефон, за кореспонденция и др.

5.3. Договори
Обработват се лични данни на физическите лица, които са страна по договори в качеството им на контрагенти с цел сключването на договори.
Личните данни се обработват в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за обществените поръчки, Закона за развитие на академичния състав в Република България, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, Закона за счетоводството и др., както и всички актове по прилагането им.
Обработват се лични данни за физическата идентичност на лицата страна по договора, данни за контакт.

5.4. Хотелска и почивни бази
Обработват се лични данни на студенти, докторанти други обучаеми в ТУ-Габрово, редовна и задочна форма на обучение, както и на граждани с цел приемане и настаняване  в хотелска и почивни бази.
Личните данни се обработват в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за гражданската регистрация, Закона за настаняване на чужденците в Република България и др.
Обработват се лични данни за физическата идентичност на лицата, данни за контакт.
Данните се използват за служебни цели свързани с приемането и настаняването в хотелската част и почивни бази на ТУ-Габрово.

5.5. Видеонаблюдение
Съхранява се видеообраз на посетители, студенти, докторанти, преподаватели и служители в сградите на ТУ-Габрово и подходите към тях с цел опазване на собствеността на ТУ-Габрово.
Личните данни се обработват на законово основание легитимен интерес на ТУ-Габрово.
Съдържат се данни относно физическата идентичност на лицата: видеообраз.
На видни места, в т.ч. на входовете на сградите на ТУ-Габрово са поставени информационни табели за уведомяване на физическите лица, че се използват технически средства за наблюдение и контрол.

 

6. ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ТУ-Габрово има право да разкрива обработваните лични данни: на субектите, за които се отнасят данните; на лица, ако е предвидено в нормативен акт и на лица, обработващи личните данни.
Събраните данни се използват само за точни и конкретни цели за които са предоставени и няма да бъдат разкривани без изрично дадено съгласие.
ТУ-Габрово може да разкрие личните Ви данни на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на НОИ, НАП, съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., с оглед техните правомощия и компетентност.
Във всички случаи преди да предостави данните на трето лице ТУ-Габрово проверява дали е налице правно основание за това и преценява обема на данните, който следва да предостави.

 

7. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ТУ-Габрово съхранява личните данни за различни периоди от време определени със закон или с вътрешно нормативни документи. След изтичане на тези срокове личните данни се унищожават по определен ред.

 

8. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИНИТЕ ДАННИ
ТУ-Габрово организира и предприема мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване на лични данни. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
ТУ-Габрово прилага защита на личните данни, която включва:

 • физическа защита;
 • персонална защита;
 • документална защита;
 • защита на автоматизирани информационни системи и мрежи;
 • криптографска защита.

 

9. УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
Субектите на данни имат право да упражнят правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ТУ-Габрово, като следва:

 • информация и достъп до личните данни;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“);
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • право на субектите на данни да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително и профилиране;
 • да оттеглят съгласието си.

 

Правата могат да бъдат упражнени, чрез подаване на писмено искане по образец (лично или чрез изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно) до Ректора на ТУ-Габрово. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

При нужда лични данни да се използват за нова цел, ТУ-Габрово уведомява субектите на данни и ще изиска предварително съгласие за новата обработка.

Субектите на данни имат право да подадат жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за това е Комисия за защита на личните данни.

 

10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Електронната платформа на уеб сайта на ТУ-Габрово използва файлове от тип „бисквитки“ (cookies) във връзка с нормалното функциониране на уеб сайта. „Бисквитките“ се използват за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и пътя на достъп до сайта и др.
Чрез съответна настройка на браузера, може винаги да се изключат, както нашите „бисквитки“, така и „бисквитките“ на трети страни. В този случай е възможно да се загуби част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.
В случай, че се ползва линк, който препраща в друг сайт, той ще има собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол. В този случай се препоръчва да прочетете декларациите за поверителност на другите уеб сайтове, които се посещава.


 
11. ЛОГ ФАЙЛОВЕ
Както повечето сайтове, сайтът на ТУ-Габрово събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа IP, кой браузер е ползван (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога е посетен нашия уеб сайт, посетените страници. ТУ-Габрово запазвам правото си да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на уеб сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на ТУ-Габрово.

 

За повече информация може да се запознаете с Вътрешните правила за защита на личните данни в Технически университет-Габрово.

Запазваме правото си при необходимост да променяме тази Политика.

Настоящaта Политика е приета с решение на Академичния съвет на ТУ-Габрово (Протокол № 2 от 30.10.2018 г.).

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за защита на лични данни в Технически университет - Габрово

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за оценка на въздействието върху защитата на личните данни в Технически унивеситет-Габрово