Новини по програма Еразъм+

Технически университет – Габрово кани всички студенти и докторанти на "Информационен Еразъм+ Ден"

Erasmus map Copy

Университетски център за международни програми и проекти

на Технически университет – Габрово

кани всички студенти и докторанти

на

Информационен Еразъм+ Ден

на 4 април от 14:30 часа

в Заседателната зала (3216) на Ректората

Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма Еразъм+. Програмата насърчава мобилността с учебна цел, осигурявайки равни възможности на хора от различни възрасти и разнообразно културно, социално и икономическо положение. Участниците реализират мобилност в чужбина от 5 до 30 дни (докторантски мобилности) или от 2 до 12 месеца без да прекъсват обучението си в ТУ-Габрово. При участие в стажове по специалността по програма Еразъм+ се допуска мобилността да се реализира до една календарна година след дипломиране.

По време на Информационния Еразъм+ Ден  ще си поговорим за възможностите за обучение в чуждестранен университет или провеждането на стаж по специалността във фирма, предприятие или висше училище в чужбина; сроковете за подаване на документите в Еразъм+ офиса на ТУ-Габрово и в чуждестранната приемаща институция; условията за отпускане на финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; академичното признаване на резултатите от мобилността; за въздействието и ползите от образователната мобилност.

Всички заинтересовани са поканени да присъстват!

 

Покана за Информационен ден по програма "ЕРАЗЪМ+" - част от инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) 2022 г.

ERASMUSDAYS WEB BANNER

Технически университет – Габрово за пореден път се включва в инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) на Европейската комисия.

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 13 октомври (четвъртък) от 15:00 часа в Конферентната зала на Университетска библиотека.

Инициативата цели да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и да отбележи значението на програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата

Информационният Еразъм+ ден в ТУ – Габрово включва запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и резултатите от изпълнението на приключили проекти на ТУ - Габрово за мобилност на студенти и персонал по програма Еразъм+.

Еразъм+ студенти на ТУ – Габрово и чуждестранни Еразъм+ студенти, участвали в проекти по програмата ще споделят впечатления и опит от престоя си в университетите-партньори. Подробности и разяснения за включване в обучението за двойни дипломи ще бъдат представени от преподаватели от Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия.

В открита дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности  за реализиране на дългосрочно обучение или практика в партниращите по програма Еразъм+ държави; краткосрочни студентски мобилности за докторанти; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.

Всички участници / крайни ползватели по различните дейности по програмата (студенти, преподаватели, служители) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmysDays.

Организатори: Университетски център за международни и национални програми и проекти и Студентски съвет при Технически университет – Габрово.

Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2022/2023 година

logo tu

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” през академичната 2022/2023 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация , чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта от страни-участнички в програмата или в партньорско чуждестранно висше училище от партниращи на програмата страни ()международна мобилност).

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Краен срок за подаване на заявленията:  30.09.2022 г.   (в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg)

Необходими документи:

                - Заявление за участие

                - Декларация-съгласие за обработка на личните данни

Информация за програма „Еразъм+”:

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav 

За контакти - Надежда Пангелова