Катедра „Социални и стопански науки”

Ръководител катедра:

доц. д-р Емил Методиев Инджов

стая: 1232

тел.: 066 827 482

e-mail:  indzhov@abv.bg

Техн. сътрудник:

инж. Румяна Ганчева Пенчева               

стая: 1235, 1418 

тел.: 066 827 545, 066 827 359 

e-mail: rpencheva@tugab.bg

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА