Катедра „Социални и стопански науки”

Ръководител катедра: доц. д-р Емил Инджов
 

стая: 1232 

тел.: 066 827 587

e-mail: indzhov@abv.bg

Организатор учебна работа: инж. Румяна Ганчева Пенчева
 

стая: 1235, 1418

тел.: 066 827 545, 066 827 359

e-mail: rpencheva@tugab.bg


 

Кратка история

Катедра „Социални и стопански науки” е създадена през 2010 г. със Заповед № 496/25.11.2010 г. на Ректора на ТУ – Габрово в резултат на обединяване на катедрите „Социални науки” и „Икономика на търговията”. Тези две катедри са преминали продължителен период на развитие и утвърждаване, през който се сформира висококвалифициран преподавателски екип. В катедра „ССН“ работят девет преподаватели: шестима доценти и трима главни асистенти. 

Състав на катедрата

Име и длъжност

Стая

Вътрешен телефон

E-mail

доц. д-р Емил Инджов

1232

066 827 587

indzhov@abv.bg

доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

1231

066 827 307

dobrin@tugab.bg

доц. д-р Иванка Велева Стоянова - Тодорова

3118

1233

066 827 402

066 827 327

vantod61@abv.bg

доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

3206

1236

066 827 200

066 827 357

lilyana.rusanova@gmail.com

доц. д-р Светла Боянова Панайотова

3118

1227

066 827 402

066 827 374

svetla7561@abv.bg

доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова - Иванова

1227

066 827 374

zwetelina@tugab.bg

gankova@tugab.bg

гл. ас. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова

1231

066 827 307

ventsislava_n@mail.bg

гл. ас. д-р Жанета Николаева Цонева

1236

066 827 357

janett_c@abv.bg

гл ас. д-р Пламен Николов Колев

1236

066 827 357

rex_77@abv.bg

Специалности

Катедра „Социални и стопански науки” е профилираща за обучението на специалностите „Социални дейности” и „Публична администрация” в образователно - квалифи­ка­ци­он­ни степени ,,бакалавър” и ,,магистър”.

Научни направления

  • Социална работа и социални иновации
  • Социална политика, благосъстояние и сигурно общество
  • Хигиена и социална медицина
  • Европейска административна интеграция
  • Публични политики и развитие на публичния сектор
  • Електронно управление и електронно правителство
  • Индустриална икономика
  • Макроикономически анализи и прогнози

Международни и национални проекти

Проект „Европейска магистърска програма по социални дейности”, договор 503611-LLP-1-2009-1-NL-ERASMUS-ECDSP, с цел разработване на европейски магистърски план по „Социални дейности” от международен консорциум от университети и преподаватели и пилотно стартиране на обучението на английски език.

Проект „Европейска магистърска програма по публична администрация”, договор 510837-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ECDSP, с цел разработване на европейски магистърски план по „Публична администрация” на английски език.

Проект по програма ЕРАЗЪМ, подпрограма „Развитие на учебни планове” за магистърска програма по „Европейска публична администрация” - Development of Joint Master Programme in international Public Administration and Management (MIPAM).

Проект „Източноевропейско сътрудничество” по програма на Германската служба за академичен обмен DAAD, с цел стимулиране преподавателски и студентски обмен между партньорските университети.

Проект „Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България” (Договор 137/9.11.2009 г. между Технически Университет - Габрово и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма).

Проект  „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, Договор BG05M2OP001-2.016-0019, с цел разработване на съвместна магистърска програма "Социални иновации и социални политики".

Международно сътрудничество

Преподаватели и студенти от катедрата ежегодно реализират мобилности, студентски практики и обучение в партньорски университети.

Партньорство в ЕРАЗЪМ Интензивна програма „Електронно правителство”.

Участие в Международния форум по публична администрация и мениджмънт (International Forum for Public Administration and Management – IFPAM).

Катедрата и ТУ-Габрово като институция, е член на европейската мрежа от университети, реализиращи обучение по социални дейности . В рамките на мрежата ежегодно се провеждат седмици на международен студентски обмен, като домакинството се реализира на ротационен принцип от университетите, участващи в мрежата.

Сътрудничество с външни организации

Катедрата е член на Българската асоциация за образование по социална работа (БАОСР).

Освен обучението на студентите и научно - изследователската дейност в различните направления, катедрата осъществява сътрудничество със структури на държавната и местна администрация и неправителствения сектор.