Катедра "Мениджмънт"

Ръководител катедра:

доц. д-р Веряна Тодорова Боева

кабинет: 1219
тел.: 066 827 542
e-mail: mrsveriana@abv.bg

Технически организатор: Нели Ботева Лалева
  кабинет: 1328, 1217
тел.: 066 827 332; 066 827 539
e-mail: laleva@tugab.bg

 

Специалностите "Индустриален мениджмънт",  "Стопанско управление” и катедра "Мениджмънт” – постижения и непрекъснато развитие.


 Кратка история

Катедра „Мениджмънт”, както и специалностите „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление” за които тя е профилираща,  са резултат на промените в България от 90-те години на миналия век. В различни периоди тя претърпя редица преобразувания, но остана продължител на учебната и научно-изследователската дейност на квалифицирани преподаватели в тази област на знанието.

В отговор на обществените потребности за подготовка на широкопрофилни специалисти с висше образование за пазарни условия Академичният съвет по Закона за академичната автономия на ВУЗ разкри факултет “Промишлен мениджмънт” и катедра „Икономика, организация и управление” с Протокол № 6 от 13.12.1990 г. за обучение на студенти по специалностите „Мениджмънт в производството и търговията с карна продукция” и „Предприемачество и мениджмънт”. Учебната документация на специалностите е утвърдена с  Решение на Академичния съвет (АС) от 31.05 1991 г. (протокол № 13).и първата учебна година за студентите е 1991/1992 г. Принос за състоянието и развитието  на специалностите  имат всички колеги от факултет “МУ” и факултет “ЕЕ”, които успяха да се впишат в исканите нововъведения за получаване на атрактивни и интердисциплинарни учебни знания, умения и навици от обучаемите.

Специалността “Индустриален мениджмънт” е приемник на специалността “Предприемачество и мениджмънт”, създадена 1990 г.. С решение на  АС- Протокол  № 10/8.07.1993 г. се приема  учебната документация на Специалност „Индустриален мениджмънт” с отраслова насоченост в машиностроенето, електропромишлеността, каростроенето и  текстилната промишленост. Срокът на обучение е  5 години в редовна форма и се присъжда профеесионалната квалификация  „инженер-мениджър”. По този план започва обучение на випуск 1993/94 г.  от академичния състав  на катедра „Икономика, организация и управление” -  гл. ас. к.и.н. А. Николова – ръководител, доц. Любен Жеглов, доц. Иван Петков, доц. Румяна Нейкова, ас. к.и.н. Даниела  Димова, гл. ас. Николай  Николов, ас. Венелин  Алев, ас. Христина Кръстева

Разкриването  на специалността “Индустриален мениджмънт” в габровското висше училище предхожда подобните специалности в другите висши училища в България.

С решение на АС  от  21.05.1996 г. катедра „Икономика, организация и управление” се раздели на три катедри съобразно профилирането на специалностите.  Една от тях е катедра  „Организация и управление” с ръководител проф. Веселин Стоянов за провеждане на обучението по специалностите „Индустриален мениджмънт” и Предприемачество и мениджмънт”, която  веднага се преименува на  катедра “Управление и маркетинг” и през учебната 1996/1997 г. разкри  специалностите „Стопанско управление” и „Маркетинг”. Три години по-късно се формира самостоятелна катедра „Индустриален  мениджмънт” за едноименната специалност.

От учебната  2002/2003 година с решение на АС – Протокол № 2/29.10.2002 г. започва обучение по специалността „Стопанско управление”, ОКС “магистър” в 3 магистърски програми - „Управление на човешките ресурси”, „ Банков и финансов мениджмънт”, „Производствен мениджмънт”. С решение на АС – Протокол № 3/18.11.2003 от учебна 2003/2004 година се осъществи прием и обучение на студенти  по специалност „Индустриален мениджмънт” – Магистърска програма  “Мениджмънт на индустриалното предприятие” .

От  23.11.2010 г. катедра „Управление и маркетинг” и катедра „Индустриален мениджмънт” се обединиха в катедра „Мениджмънт” . Така в    пазарни условия, конкурентна среда, непрекъснати промени в нормативните документи и обществена потребност катедрата претърпя бурно развитие Това са години на създаване, утвърждаване и развитие на специалностите, на работа за поддържане на партньорските връзки с други факултети, бизнес организации и чуждестранни университети, на разнообразни дейности в условията на промени в обществено-икономическото  развитие на страната и интегриране в европейското образователно пространство.

Учебната, изследователската и творческата дейност на преподавателите от катедра „Мениджмънт” имат своя принос за реализиране на мисията на ТУ-Габрово. С добрата учебна работа и активната научно-изследователска дейност, с осигурената материална и информационна база са създадени условия за научно развитие на преподавателите и за ангажираност на студентите. Студентите ползват в обучението си специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и модерен софтуер. Това ги подпомага в придобиването на практически опит и умения при изследването и разрешаването на проблемни ситуации от областта на икономиката, управлението и общото инженерство.

stopanski

Съвременната динамична среда, повишените изисквания към квалификацията и творческите способности на обучаваните ни задължават качеството на образованието да отговаря на националните стандарти и да бъде съизмеримо с добрите практики на водещите европейски университети. Очакванията ни за икономическо оживление ни обнадеждават за бъдещето и ни налагат непрекъснато да актуализираме и усъвършенстваме учебното съдържание. Защото младите хора – нашите възпитаници знаят, умеят и амбициозно преследват своите цели, а отговорността за качествено обучение е взаимна.

АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

СЪСТАВ НА КАТЕДРА


 

Име, презиме и фамилия

Кабинет

Вътр. тел.

e-mail

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Веряна Тодорова Боева

1219

542

mrsveriana@abv.bg

Технически организатор катедра:

Нели Ботева Лалева

1328

332

laleva@tugab.bg

доц. д-р Даниела Драгнева Димова

1219А

492

dimova@tugab.bg

доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова

1126

 

des_petrova@abv.bg

доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

1410

426

imitev@tugab.bg

доц. д-р инж. Нели Иванова Николова 1125 261 nik_nel@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Петко Асенов Найденов

1103

346

petkonaydenov@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цанка Маринова Златева-Петкова

1104

385

tszlateva@abv.bg

гл. ас. д-р Христо Иванов Тотев

1103

346

hristototev1969@abv.bg

гл. ас. д-р Иван Николаев Събев

1104

385

isabev@mail.bg

хонорувани преподаватели

     

доц. д-р Анюта Георгиева Николова

1219А

492

anicol@tugab.bg

доц. д-р инж. Николай Христов Ненов

   

nenovtugabrovo@gmail.com

доц. д-р инж. Христо Василев Тодоров

1103

346

h_todorov@mail.bg

Даниела Николова Георгиева

1103

346

dng55@abv.bg

инж. Иван Ангелов Винев

1410

426

vinev@abv.bg

 

Научни направления

 1. Статистически изследвания и прогнозиране
 2. Маркетингови и пазарни проучвания и анализи
 3. Предприемачество и бизнес планиране
 4. Управление на човешките ресурси
 5. Финанси, инвестиции и застраховане
 6. Материалознание и индустриални технологии
 7. Електромагнитни полета и йонизиращи лъчения
 8. Синтез и анализ на механизми, CAD-системи в машиностроенето
 9. Инженеринг и производствен мениджмънт
 10. Иновации и конкурентноспособност
 11. Проектен мениджмънт и управление на риска

 

Международни и национални програми и проекти

Преподаватели от катедрата участват активно в екипи по проекти, финансирани от:

 1. Програма „Еразъм” – Преподавателска и студентска мобилности
 2. Международна програма „Учебна компания за студенти” на Фондация „Джуниър Ачийвмънт –България”
 3. Европейски оперативни програми  „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентноспособността”

 

Международно сътрудничество

 1. Факултет "Индустриален Инженеринг" на Университета по приложни науки "Митвайда" - Германия. Faculty of Industrial Engineering of the University of Applied Sciences Mittweida, Germany.
 2. 2. Университет по приложни науки Шмалкалден, Германия Schmalkalden University of Applied Sciences, Germany
 3. JADE University of Applied Sciences, Germany. Университет по приложни науки JADE, Германия
 4. Катедра „Икономика на труда и управление на персонала” на Руски държавен университет по туризъм и обслужване, Москва, Русия
 5. Катедра „Международна икономика и управление” на Вилнюски технически университет „Гедиминас”, Вилнюс, Литва
 6. Катедра „Управление на качеството” при  Технологичен университет, Каунас, Литва
 7. Инженерно-икономически факултет на Технически университет, Рига, Латвия
 8. Факултет „Мениджмънт и маркетинг” към Националния технически университет на Украйна „Киевски политехнически институт”, Киев, Украйна
 9. Факултет „Общо инженерство” при Висше техническо училище, гр.Резекне, Латвия
 10. Университет “KAHO-Sint Lieven, Гент, Белгия

 

Участие в професионални организации и организационни комитети на научни прояви 

 1. Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията;
 2. НТС по машиностроене, ННТД „Мениджмънт и инженеринг” към Федерация на научно-техническите съюзи в България;
 3. Съюз на икономистите в Българи;
 4. Международна научно-приложна конференция  „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”,Технически университет - Варна и Пермски държавен технически университет, Русия;
 5. Международная научно-практическая конференция  „Компетенции современного специалиста: сочетание теории и практики”, Каунасский колледж, г. Каунас, Литва.