Факултет "Електротехника и електроника"

ee1

Декан:    проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
  кабинет: 3113, 2206
тел.:  066 801 396,   066 827 202
ел. поща:  dekanfee@tugab.bg
Зам. декан УД:    доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев
  кабинет: 3113, 2303
тел.:  066 827 396,   066 827 415
ел. поща:  bkarapenev@tugab.bg
Зам. декан НИД и КП:    доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов
  кабинет: 3113
тел.:  066 827 396
ел. поща:  g_goranov@tugab.bg
Факултетна канцелария:    кабинет: 3102
  тел.:  066 827 216
Завеждащ административна служба:    инж. Цветанка Илиева Тодорова
  ел. поща:   todorova@tugab.bg
Инспектор:    Силвия Христова Денчева
  ел. поща:   sisid@tugab.bg

 

Факултет “Електротехника и електроника” е създаден с Постановление на Министерския съвет на Република България No 276 от 22.07.1983 г.

Обучението по електротехнически специалности в Технически университет – Габрово се провежда още от неговото откриване през 1964 г. Първоначално се обучават студенти по специалността “Електрически машини и апарати”. През 1967 г. започва редовно обучение по специалността “Полупроводникова и промишлена електроника”. До края на 2016 г. във факултета са завършили своето образование над 9200 инженери.

Във факултета са акредиритани 12 докторски програми за обучение по образователна и научна степен “доктор”.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” - три семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност) и пет семестъра (за завършили бакалавърска степен по друга специалност и завършилите образователно-квалификационна степен професионален бакалавър). Срокът на обучение за получаване на образователна и научна степен “доктор” след завършване на образователно-квалификационна степен “магистър” е три години.

Факултетът разполага със съвременна материална база. На базата на сключени договори за сътрудничество с редица чуждестранни университети се извършва международен обмен на студенти и преподаватели. Студентите могат да провеждат част от обучението си или да разработват дипломни работи в чуждестранни университети.