Ред за приемане и условия за обучение на чуждестранни граждани

IV. УСЛОВИЯ И Редза приемане на чуждестранни граждани

Чл. 28. (1) В ТУ-Габрово могат да кандидатстват чуждестранни граждани, кои¬то притежават документ за завършено средно образование, оси¬гу¬ря¬ва¬що им до¬стъп до обучение във висшите училища на страната, в коят¬о е придобито сред¬ното образование.
(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образо¬вателен, нау¬чен и културен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО.
(3) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при ус¬ло¬вия¬та и по реда за приемане на българските граждани, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Ре¬пуб¬ли¬ка България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
4. са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.
Чл. 29. (1) Кандидат-студентите по чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 2 подават документи в МОН.
(2) Кандидат-студентите по чл. 28, ал. 2, т. 3 в срок до началото на зимния семестър в го¬ди¬на¬та на кандидатстването подават в ТУ-Габрово следните документи:
1. формуляр или заявление, съдържащо кратки биографични данни, както и специалностите, в които желаят да се обучават;
2. копие от документа за завършено средно образование и от при¬ло¬же¬нието с оценките – за кандидатите за пълен срок на обучение. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование;
3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява пра¬вото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на стра¬ната, в която е придобито средното образование;
4. академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обу¬чение;
5. копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
6. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
7. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди да¬та¬та за кандидатстване;
8. копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно граж¬данство, едното от които е българско;
9. два броя снимки;
10. ксерокопие на документа за самоличност.
(3) Документите по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 7 трябва да бъдат легализирани, пре¬ведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните до¬го¬вори на Република България с държавата, в която са издадени, а при от¬съст¬вие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
(4) ТУ-Габрово взема решение за одобряване на кандидатите до 1 октомври в годината на кандидатстване.
Чл. 30. (1) Чуждестранните студенти заплащат такси за обучението си, чиито го¬дишен размер се определя ежегодно от Министерския съвет. Студентите за¬пла¬щат таксата на равни вноски в началото на всеки семестър.
(2) Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат по¬ловината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидат¬ст¬ват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(3) Таксите по ал. 1 не се заплащат от чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на ре¬ци¬проч¬на основа.
(4) Граждани на държави–членки на Европейския съюз и на Евро¬пей¬ско¬то икономическо пространство заплащат такси за обучението си при усло¬вия¬та и по реда, определени за българските граждани.