Катедра „Математика, информатика и природни науки“

МИПН

Ръководител катедра:

проф. д-р Тодор Димитров Тодоров

стая: 1340

тел.: 066 827 334

e-mail: t.todorov@yahoo.com

Организатор учебна работа:

инж. Минка Митева Йорданова                    

стая: 1339

тел.: 066 827 234

e-mail: miordanova@tugab.bg, math.tugab@gmail.com

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Имейл

Ръководител катедра

проф. д-р Тодор Димитров Тодоров

1340

066 827 334

t.todorov@yahoo.com             

Организатор учебна работа

инж. Минка Митева Йорданова

1339

066 827 234

miordanova@tugab.bgmath.tugab@gmail.com                 

доц. дн Милена Радославова Рачева

1334

066 827 344

milena@tugab.bg

доц. д-р инж. Драгомир Стоянов Василев

1426

066 827 412

0878650041

dvasilev@tugab.bg

доц. д-р Стефан Цветанов Вълков

1425

066 827 321

stsvalkov@gmail.com

гл. ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова Лазарова

1337

066 827 354

v.todorova.lazarova@gmail.com

гл. ас. д-р Даниела Господинова Недева

1419

066 827 308

dnedeva1419@abv.bg

aс. инж. Румяна Ангелова Стоянова

1336

066 827 364

r.stoyanova@tugab.bg

aс. инж. Радостин Христов Лефтеров

1338

066 827 324

inj.radostin.lefterov@gmail.com

ас. Фатме Фахри Падикова

1423

066 827 318

f.padikova@yahoo.com

ас. Добромира Венциславова Янева 1423 066 827 318 d.yaneva@tugab.bg

Хонорувани преподаватели   

проф. дмн Андрей Борисов Андреев 

1334

066 827 344

andreev@tugab.bg

проф. дмн Румен Николов Даскалов

1335

066 827 394

daskalovrn@gmail.com

д-р Николай Ангелов Петров

1424

066 827 338

angelov_np@abv.bg

д-р Пламен Борисов Данаилов

1424

066 827 338

pbdan@abv.bg