Катедра „Математика, информатика и природни науки“

Ръководител катедра: доц. д-р Тодор Димитров Тодоров
 
кабинет: 1340
тел.: 066 827 334
Организатор учебна работа: инж. Минка Митева Йорданова
  кабинет: 1339
тел.: 066 827 234
  e-mail: miordanova@tugab.bgmath.tugab@gmail.com

 Състав на катедрата

Име и длъжност

Кабинет

Вътр. тел

E-mail

доц. дн Милена Радославова Рачева

1334

066 827 344

milena@tugab.bg

доц. д-р Елена Методиева Даскалова

1335

066 827 394

metodieva56@gmail.com

доц. д-р инж. Лиляна Великова Начева-Скопалик

1336

066 827 364

lilis@tugab.bg

доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

1426

066 827 412

pstoychev@tugab.bg

доц. д-р инж. Драгомир Стоянов Василев

1425

1316

066 827 321

066 827 353

dvasilev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова

1337

066 827 354

v.todorova.lazarova@gmail.com

гл. ас. д-р Даниела Господинова Недева

1419

066 827 308

dnedeva1419@abv.bg

ас. Пенка Иванова Иванова

1338

066 827 324

pepi031087@gmail.com

ас. Фатме Фахри Падикова 1423 066 827 318 f.padikova@yahoo.com

Хонорувани преподаватели

     

проф. дмн Андрей Борисов Андреев

1334

066 827 344

andreev@tugab.bg

проф. дмн Румен Николов Даскалов

1335

066 827 394

daskalovrn@gmail.com

доц. д-р инж. Милена Наткова Колева 1425 066 827 321 kolevamilena@hotmail.com
гл. ас. д-р Пламен Борисов Данаилов 1424 066 827 338 pbdan@abv.bg
гл. ас. д-р Николай Ангелов Петров 1424 066 827 338 angelov_np@abv.bg

Научните постижения на преподавателите от катедрата са разпределени по области както следва:  


Математика

Инвариантни политопи в многомерни Евклидови пространства

Нелинейни нелокални гранични задачи

Елиптични частни диференциални уравнения върху области със сложна геометрия

Числен анализ     

Математическо моделиране

Иновационни методи в обучението по математика


Информатика и компютърни науки

Оптимални линейни кодове - граници, конструкции и класификация   

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  

STEM обучение с роботи Edison 


Химически науки  

Органична химия  

Инструментални методи за анализ 

Органичен синтез  

Химия на околната среда          

Полимерно материалознание

Преработка на пластмаси и полимерни композиционни материали         

Био-пластификатори

Зелена химия

Методика на обучението по природни науки

Техники за пречистване на отпадъчните води  

Химични технологии на текстилните материали   


Общо инженерство

Устойчиво управление на водите   

Мониторинг на замърсяването на въздуха 

Инженерна екология  

Технологии за пречистване на флуиди              

Технологии за обработка на отпадъци      

Възобновяеми енергийни източници

Оползотворяване на отпадъци  


Физически науки          

Въздействие на физичните фактори върху човека

Лазерни технологии 

Лазерна безопасност   

Квантова оптоелектроника

Оптика

Радиоекология

Методика на обучението по физика

Съвременни технологии в обучението по физика