Катедра „Математика, информатика и природни науки“

Ръководител катедра: проф. д-р Тодор Димитров Тодоров
 
кабинет: 1340
тел.: 066 827 334
Организатор учебна работа: инж. Минка Митева Йорданова
  кабинет: 1339
тел.: 066 827 234
  e-mail: miordanova@tugab.bgmath.tugab@gmail.com

 Състав на катедрата

Име и длъжност

Кабинет

Вътр. тел

E-mail

доц. дн Милена Радославова Рачева

1334

066 827 344

milena@tugab.bg

доц. д-р инж. Лиляна Великова Начева-Скопалик

1336

066 827 364

lilis@tugab.bg

доц. д-р инж. Драгомир Стоянов Василев

1426 066 827 412;  0878 65 0041 dvasilev@tugab.bg

доц. д-р Стефан Цветанов Вълков

1425

066 827 321

stsvalkov@gmail.com

гл. ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова

1337

066 827 354

v.todorova.lazarova@gmail.com

гл. ас. д-р Даниела Господинова Недева

1419

066 827 308

dnedeva1419@abv.bg

aс. инж. Радостин Христов Лефтеров

1338 066 827 324 inj.radostin.lefterov@gmail.com

aс. инж. Румяна Ангелова Стоянова

1337 066 827 354 r.stoyanova@tugab.bg

ас. Фатме Фахри Падикова

1423 066 827 318 f.padikova@yahoo.com

Хонорувани преподаватели

проф. дмн Андрей Борисов Андреев

1334

066 827 344

andreev@tugab.bg

проф. дмн Румен Николов Даскалов

1335

066 827 394

daskalovrn@gmail.com

доц. д-р инж. Милена Наткова Колева

1425 066 827 321 kolevamilena@hotmail.com

гл. ас. д-р Николай Ангелов Петров

1424 066 827 338 angelov_np@abv.bg

гл. ас. д-р Пламен Борисов Данаилов

1424 066 827 338 pbdan@abv.bg

 

Акредитирана специалност:

Магистърската специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“

Научно-изследователска и учебно-производствена лаборатория „Инженерна екология и опазване на околната среда“

Ръководител на лабораторията: доц. д-р инж. Драгомир Василев

 

Научните постижения на преподавателите от катедрата са разпределени по области както следва:  


Математика

Инвариантни политопи в многомерни Евклидови пространства

Нелинейни нелокални гранични задачи

Елиптични частни диференциални уравнения върху области със сложна геометрия

Числен анализ     

Математическо моделиране

Иновационни методи в обучението по математика


Информатика и компютърни науки

Оптимални линейни кодове - граници, конструкции и класификация   

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  

STEM обучение с роботи Edison 


Физически науки          

Получаване и структурни характеризирания на еднослойни и многослойни покрития за износоустойчиви и биомедицински приложения, оптични лещи и селективни филтри и други

Разработване и изследване на нови материали за съвременните нанотехнологии и наноелектроника

Изследване на физични процеси, структура и свойства на нови материали при повърхностна модификация и заваряване чрез концентрирани енергетични потоци

Изследване на кондензирани среди чрез неутронографически методи

Въздействие на физичните фактори върху човека

Лазерни технологии 

Лазерна безопасност   

Квантова оптоелектроника

Оптика

Радиоекология

Методика на обучението по физика

Съвременни технологии в обучението по физика


Химически науки  

Органична химия  

Инструментални методи за анализ 

Органичен синтез  

Химия на околната среда          

Полимерно материалознание

Преработка на пластмаси и полимерни композиционни материали         

Био-пластификатори

Зелена химия

Методика на обучението по природни науки

Техники за пречистване на отпадъчните води  

Химични технологии на текстилните материали   


Общо инженерство

Устойчиво управление на водите   

Мониторинг на замърсяването на въздуха 

Инженерна екология  

Технологии за пречистване на флуиди              

Технологии за обработка на отпадъци      

Възобновяеми енергийни източници

Оползотворяване на отпадъци