Международни програми и проекти

shaking handsТехнически университет-Габрово е част от Европейското образователно и научноизследователско пространство с традиции в областта на международното сътрудничество.

Съвместяването на традиции и иновации в образователния процес и научноизследователската дейност и достигане на европейски стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти са водещи принципи при реализирането на международните партньорства.

Технически университет–Габрово развива дългогодишно и доказало своята ефективност сътрудничество с университети, научноизследователски, бизнес и граждански организации от Европа, Азия и света.

По този начин се осигурява благоприятна академична среда за реализиране на обмен на преподаватели, студенти, докторанти и административен персонал; за подкрепа на научноизследователската и развойна дейност, за осигуряване на висококачествено обучение и професионално развитие; за трансфер и внедряване на нови технологии, образователни методи и добри практики.

През годините Технически университет–Габрово се утвърди като международно разпознаваем и признат изследователски университет, за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество.

Университетският център за международни и национални програми и проекти подпомага развитието на международните контакти и сътрудничество и изпълнението на подписаните двустранни договорености и междуинституционални споразумения.

                                                                                  Erasmus plus w

Програма ЕРАЗЪМ+


 

 

 Програма ХОРИЗОНТ 2020


 

 Програма ХОРИЗОНТ Европа


Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027