Прием на заявления по Еразъм+ 2018-2019

Нов прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559

О Б Я В Я В А  

Нов прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година в партньорско чуждестранно висше училище.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
  3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2018/2019 година.

Срок за подаване на заявленията: 14.12.2018 г. (стая 3209, сграда Ректорат)

За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349

https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349

Или на тел. 066/ 827 559, Надежда Пангелова,

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

Декларация – съгласие за предоставяне на лични данни