Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2022/2023 година

logo tu

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” през академичната 2022/2023 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация , чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта от страни-участнички в програмата или в партньорско чуждестранно висше училище от партниращи на програмата страни ()международна мобилност).

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Краен срок за подаване на заявленията:  30.09.2022 г.   (в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg)

Необходими документи:

                - Заявление за участие

                - Декларация-съгласие за обработка на личните данни

Информация за програма „Еразъм+”:

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav 

За контакти - Надежда Пангелова