Катедра "Енергийна техника"

et Ръководител катедра: доц. д-р инж. Мария Денева Райкова

стая: 1237, 1306
тел.: (066) 800 379; (066) 827 367
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Технически организатор: Маргарита Кирчева Савова
    стая: 1304
тел.: (066) 827 393
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кратка история

Катедрата подготвя висококвалифицирани инженери в областта на хидравликата и пневматиката, топлотехниката, топло и хидроенергетика, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия.

Катедра "Енергийна техника" в сегашния си вид съществува от 2002г. Тя е приемник на катедра “Механика на флуидите”, основана през 1971г. от проф.Венцеслав Маджирски- един от първите ректори на ТУ Габрово.

По настоящем състава на катедрата е от 3 доцента, 4 асистента и 1 служител. Шест от преподаватели са с научна степен. Към 2016 г. се обучават 5 докторанта в две научни специалности.

От създаването и в катедрата са дипломирани над 2000 инженери, редовно и задочно обучение, по специалностите “Хидравлика и пневматика”; “Енергийна техника”, “Хидравлична и пневматична техника”, “Индустриално инженерство”и „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”. Разработени и защитени са 11 докторски дисертации, хабилитирани са 8 доценти и двама професори.

Катедрения колектив се стреми да създава привлекателни условия за обучение и развитие на студентите, да използва съвременни методи за обучение, да осъвременява и въвежда нови учебни предмети и обогатява материалната база.

От учебната 2012/2013 г. започва прием по специалността „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”. Завършилите я ще имат възможност да се реализират като проектанти на отоплителни, вентилационни, климатични и газоснабдителни системи.

От учебната 2016/2017 г. започва прием по специалността „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”, в ОКС „магистър”

Катедра „Енергийна техника” е основно звено в провежданите в ТУ-Габрово курсове за обучение на професионалисти в областта на енергийната ефективност.

 

Състав на катедрата
 
raikova hristov1 ormandjiev petkov
доц. д-р М.Райкова доц. д-р Х.Христов доц. д-р К.Орманджиев гл.ас. д-р В.Петков
stefanov penchev iliev savova
гл.ас.д-р Н.Стефанов гл.ас д-р П.Пенчев ас. инж. И. Илиев ОУР  M. Савова
       
Име и длъжност
Стая Телефон
доц. д-р инж. Мария Денева Райкова
Ръководител катедра
1306
1237
(066) 827 367
(066) 800 379
доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев 1306 (066) 827 367
доц. д-р инж. Христо Недев Христов 1307 (066) 827 275
гл. ас. д-р инж. Валентин Методиев Петков 1105 (066) 827 274
гл. ас. д-р инж. Николай Стефанов Стефанов 1305 (066) 827 373
гл. ас. д-р инж. Пламен Пенчев Пенчев 1105 (066) 827 274
ас. инж. Ивайло Илиянов Илиев 1305 (066) 827 273
Хонорувани преподаватели    
проф. дтн Венцислав Димов Зимпаров 1105 (066) 827 275
проф. Иван Димитров Илиев 1305 (066) 827 373
доц.д-р инж. Христо Димитров Славчев 1305 (066) 827 373
доц.д-р инж. Петър Серафимов Иванов 1307 (066) 827 275
доц. д-р инж. Росица Маринова Казакова 1305 (066) 827 373

Катедрата отговаря за обучението на ОКС „бакалавър” по специалности:

и за обучение на ОКС „магистър” по специалности:

 

Катедрата е акредитирана за обучение в ОНС „доктор” по следните научни направления:

 • Промишлена топлотехника
 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи

 

Абсолвенти от специалности „Хидравлична и пневматична техника”  и „Индустриално инженерство”

et-1

et-2

Основни дисциплини

Катедрата провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини:

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР:

 • Механика на флуидите
 • Теория на автоматичното регулиране и управление
 • Обемни хидравлични и пневматични машини
 • Термична хидравлика
 • Хидро-пневмо задвижване
 • Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори
 • Измерване на хидро,пневмо и топлинни величини
 • Водни турбини
 • Хидро и пневмо транспорт и специални помпи
 • Термодинамика
 • Топлоенергетика
 • Хладилна техника
 • Хладилници и хладилни инсталации
 • Хидро-пневмо автоматика
 • Вентилационна и климатична техника
 • Отоплителна техника

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР:

 • Моделиране и симулиране на динамични процеси;
 • Хидро пневмо задвижване на специализирани машини;
  • Компютърни методи  в механика на непрекъсната среда;
  • ВЕЦ и помпени станции;
  • Нетрадиционни енергийни източници;
  • Строителни и топлотехнически характеристики на сгради;
  • Системи за вентилация и обезпрашаване;
  • Топло и газоснабдяване.

Учебни лаборатории

Материалната база на катедрата е разположена в специализирани лаборатории по “Механика на флуидите”; “Топлотехника”, „Газова техника”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Топлообменни апарати и термопомпени системи”, „Вентилационна и климатична техника”, „Турбо машини”; “Теория на автоматичното регулиране и управление”, “Обемни хидро-пневмо машини”; “Хидропневмозадвижване”; “Хидро-пневмоавтоматика”, „Водни турбини” и обновена компютърна зала.

Лаборатория „Газова техника”

et-3 et-4

Учебна и научна лаборатория „Хидро-пневмо задвижване и автоматика”

et-5 et-6

Лаборатория „Интензификация на топлообмена”

et-7 et-8

Учебна и научна лаборатория „Водни турбини”

et-9 et-10

Лаборатория „Възобновяеми енергийни източници”

et-11 et-12

Учебна и научна лаборатория „Хидравлични машини и съоръжения”

et-13 et-14

Компютърна лаборатория

Лаборатория по „Турбо машини”
et-15 et-16

Научни интереси

Изследователската дейност включва широк аспект от проблеми свързани с:

 • Енергийната ефективност на сгради и промишлени системи;
 • Хидро-пневмо задвижващи системи;
 • Динамика и регулиране на хидро-пневмо системи;
 • Хидро-пневмо автоматика;
 • Хидро-пневмо машини - работни, силови, обемни, лопатъчни
 • Използване на вторични и възобновляеми енергийни източници;
 • Хладилна техника;
 • Климатична и вентилационна техника;
 • Интензификация на топлообмена;
 • Теоретична и промишлена топлотехника;
 • Хидропневмотранспорт.
 • Газоснабдяване;

Катедрата извършва консултантската дейност свързана с анализи, оценки, проекти на нови технически решения или реконструкция и обновяване на съществуващи системи. Научно-приложни изследвания и разработки на преподаватели от катедрата са:

 • Високоефективни компактни топлообменни апарати ;
 • Оценка на енергийна ефективност на сгради и промишлени системи;
 • Високонапорна хидростатична камера за обработка на трудно топими метали;
 • Мултипликатор хидравличен за налягане;
 • Хидравличен дросел-обратен клапан с падаща статична характеристика;
 • Хидро-пневмо транспортни системи в текстилната промишленост;
 • Хидравлична преса за пресоване на отпадъци от кожарската промишленост;
 • Хидрозадвижване на гладачна машини за лицеви кожи;
 • Автоматизирани хидравлични задвижващи системи;
 • Агрегат за използване на енергия на вятъра;
 • Хидро-пневмосистеми за задвижване на машини, съоръжения и производствени системи.
et 18

 

Сътрудничество с фирми:

ТЕЦ – Габрово; М+С „Хидравлик” – Казанлък; Капрони – Казанлък; „Хай Тек Инженеринг” – Бургас; „Пневматика – Серта АД” – Кърджали; „ВиК” Габрово; ВЕЦ”Христо Смирненски” Габрово; „Хидак” Стара Загора; „Вапцаров Холдинг” – Плевен; „Хидтех” – Пловдив.

 

Посещение на ВЕЦ „Габрово”

Посещение на помпена станция
et 19 et 20

Издадени учебници и ръководства:

 1. Райкова М., Отопление и климатизация частI”, Габрово Принт, 2015
 2. Райкова М., Отопление и климатизация частII”, Габрово Принт, 2015
 3. Петков В. „Строителна топлотехника – записки лекции, Габрово, 2014
 4. Христов, Хр. „Хидродинамични предаватели, - записки, 2016
 5. Христов, Хр. „Възобновяеми енергийни източници”, Габрово, 2014
 6. Петков В., Термодинамика „ – записки лекции, ел.носител, 2015
 7. Петков В., „Термодинамика-сборник задачи”, Габрово, „Екс-Прес”, 2014
 8. Петков В., „Термодинамични таблици за водата водната пара и хладилни агенти”, Габрово, Екс-прес” 2014
 9. Иванов П., Хр. Христов „Автоматични регулиране и управление”, Габрово, 2011
 10. Пенчев, П. „Промишлени топлинни уредби” – записки, Габрово, 2015
 11. Пенчев, П., „Газоснабдяване”, -записки, Габрово, 2015
 12. Стефанов, Н. Диагностика и експлоатация на хидро и пневмосистеми”, учебно пособие, Габрово, 2009
 13. Стефанов Н. „Измерване на хидро-пневмо и топлинни величини” – учебник, В. Априлов, Габрово, 2013
 14. Стефанов Н. „Ръководство за упражнения по хидро-пневмоавтоматика”, В. Априлов, Габрово 2013
 15. Славчев Х. , Стефанов, Н. „Методическо ръководство по пресмятане, проектиране и експлоатация, на обемни ротационни хидро машини”, В. Априлов, Габрово, 2013
 16. Райкова, М., Турбопомпи, вентилатори и компресори, В. Априлов, Габрово, 2013г.
 17. Славчев, Хр., Райкова, М., Водни турбини, Габрово, 2011
 18. Славчев Х., К. Орманджиев, Задвижващи хидравлични системи, Университетско издателство „В. Априлов” - Габрово, 2011
 19. Иванов П., Х.Христов, „Механика на флуидите” , Габрово, 2009
 20. Стефанов Н., „Методическо ръководство за упражнения по измерване на хидро-пневмо и топлинни величини, Габрово, 2007
 21. Зимпаров, В., Петков, В., Ръководство за лабораторни упражнения по термодинамика и топлопренасяне, Габрово, 2006
 22. Иванов, П., Христо Х. Христов, Орманджиев, К., Динамика на автоматизирани хидро и пневмо системи, Габрово, 2004г.
 23. Зимпаров, В., Метод на обобщените променливи и приложението му в топло и масопренасянето, ТУ-Варна, 2003г.
 24. Славчев, Хр., Пневмозадвижване, Университетско издателство “Васил Априлов”- Габрово, 2002г.
 25. Славчев, Хр., Обемни хидро-пневмо машини, Университетско издателство “Васил Априлов”- Габрово, 2002г.
 26. Зимпаров, В., Конвективен топлообмен, Габрово, 2000г.
 27. Казакова – Санкева, Р., Топлоенергийни процеси и съоръжения – ръководство за решаване на задачи, Габрово, 2000г.
 28. Зимпаров, В., Конвективен топлообмен, Габрово, 2000г.
 29. Илиев, И. Д., Основи на хладилната техника, Габрово, 2000г.