Катедра "Енергийна техника"

 

et Ръководител катедра:

christo.jpg

доц. д-р инж. Христо Недев Христов

стая: 1237, 1307
тел.: (066) 800 379; (066) 827 275
e-mail: christo@tugab.bg

  Технически организатор: Маргарита Кирчева Савова
    стая: 1304
тел.: (066) 827 393
e-mail: mr_savova@abv.bg

 

Кратка история

Катедрата подготвя висококвалифицирани инженери в областта на хидравликата и пневматиката, топлотехниката, топло и хидроенергетика, газоснабдяване и газова техника, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия.

Катедра "Енергийна техника" в сегашния си вид съществува от 2002 г. Тя е приемник на катедра “Механика на флуидите”, основана през 1971 г. от проф. инж. Венцеслав Маджирски - един от първите ректори на ТУ Габрово.

По настоящем катедрения колектив се състои от 4 доцента, 4 главни асистента и 1 технически организатор. Към 2020 г. се обучават 2 докторанта в две научни специалности.

От създаването и в катедрата са дипломирани над 2500 инженери, редовно и задочно обучение, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите “Хидравлика и пневматика”; “Енергийна техника”, “Хидравлична и пневматична техника”, “Хидравлична, пневматична и топлинна техника”, “Индустриално инженерство” и „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”.

Към 2020 г. се обучават 2 докторанта в две научни специалности.

Катедрения колектив се стреми да създава привлекателни условия за обучение и развитие на студентите, използва съвременни методи за обучение, осъвременява и въвежда нови учебни предмети и обогатява материалната база.

От учебната 2012/2013 г. започва прием по специалността „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”, а от 2018/2019 „Индустриални топлинни и газови системи”. Завършилите имат възможност да се реализират като проектанти на отоплителни, вентилационни, климатични и газоснабдителни системи.

От учебната 2016/2017 г. започва прием по специалността „Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”, в ОКС „магистър”.

Катедрата участва с лаборатория C7-4 „Енерего ефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и вторични и възобновяеми енергийни източници“ по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

Катедра „Енергийна техника” е водеща в провежданите в ТУ-Габрово курсове за обучение на професионалисти в областта на енергийната ефективност.

 

 Състав на катедрата

 
mraikova kormandzhiev vpetkov nstefanov.jpg
доц. д-р инж. Мария Райкова доц. д-р инж. Красимир Орманджиев доц. д-р инж. Валентин  Петков гл. ас. д-р инж. Николай Стефанов
       
ppenchev pbonev georgi iliev msavova.jpg
гл. ас д-р инж. Пламен Пенчев гл. ас. д-р инж. Пламен Бонев гл. ас. д-р инж. Георги Илиев ОУР  Mаргарита Савова

Име и длъжност

Стая

Телефон

e-mail

доц. д-р инж. Христо Недев Христов

Ръководител катедра

1307

1237

(066) 827 275

(066) 800 379

christo@tugab.bg

доц. д-р инж. Мария Денева Райкова

1306

(066) 827 367

maria_raykova@abv.bg

доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

1306

(066) 827 367

khormandzhiev@abv.bg

доц. д-р инж. Валентин Методиев Петков

1105

(066) 827 274

petkov_v@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Николай Стефанов Стефанов

1305

(066) 827 373

stefanov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Пламен Пенчев Пенчев

1105

(066) 827 274

penchev_p@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Пламен Йорданов Бонев

1105

(066) 827 274

eng.plamenbonev@gmail.com

гл. ас д-р инж. Георги Славчев Илиев

1307

(066) 827 275

spigil@abv.bg

Хонорувани преподаватели   

проф. дтн инж. Венцислав Димов Зимпаров

1105

(066) 827 274

ventsi.zimparov@gmail.com

доц. д-р инж. Петър Серафимов Иванов

1307

(066) 827 275

 

 

Катедрата отговаря за обучението на ОКС „бакалавър” по специалности:

 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника – ОВКГТ
 • Индустриални топлинни и газови системи - (ИТГС)
 • Хидравлична, пневматична и топлинна техника – (ХПТТ)
 • Индустриално инженерство- (ИИ)

и за обучение на ОКС „магистър” по специалности:

 • Хидравлична и пневматична техника
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Вентилационна и климатична техника
 • Индустриално инженерство
 • Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти

Катедрата е акредитирана за обучение в ОНС „доктор” в следните докторски програми:

 • Промишлена топлотехника
 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи

 Основни дисциплини

Катедрата провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини:

 

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР:

 • Механика на флуидите
 • Теория на автоматичното регулиране и управление
 • Обемни хидравлични и пневматични машини
 • Термична хидравлика
 • Хидро-пневмо задвижване
 • Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори
 • Измерване на хидро, пневмо и топлинни величини
 • Водни турбини
 • Хидро и пневмотранспорт и специални помпи
 • Термодинамика
 • Топлоенергетика
 • Хидроенергетика
 • Хладилна техника
 • Хладилници и хладилни инсталации
 • Хидро-пневмо автоматика
 • Вентилационна и климатична техника
 • Отоплителна техника
 • Топло и масопренасяне
 • Топлообменни апарати
 • Приложна хидро и газодинамика
 • Помпи, компресори и вентилатори
 • Топло и газоснабдяване
 • Промишлена вентилация, обезпрашаване
 • Строителна топлотехника
 • Климатизация на въздух
 • Сушилна техника
 • Горене и горивна техника
 • Енергийни парогенератори
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Топлинно стопанство
 • Промишлени и битови газови уредби
 • Газова техника
 • Хидравлични машини и пневматика
 • Вентилация, климатизация и защита от прах в производството

 

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР:

Учебни лаборатории

Материалната база на катедрата е разположена в специализирани лаборатории по “Механика на флуидите”; “Топлотехника”, „Газова техника”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Топлообменни апарати и термопомпени системи”, „Вентилационна и климатична техника”, „Отоплителна техника“, „Хладилна техника“, „Турбо машини”; “Теория на автоматичното регулиране и управление”, “Обемни хидро-пневмо машини”; “Хидропневмозадвижване”; “Хидро-пневмоавтоматика”, „Водни турбини” и обновена компютърна зала.

Учебни лаборатории

Материалната база на катедрата е разположена в специализирани лаборатории по “Механика на флуидите”; “Топлотехника”, „Газова техника”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Топлообменни апарати и термопомпени системи”, „Вентилационна и климатична техника”, „Отоплителна техника“, „Хладилна техника“, „Турбо машини”; “Теория на автоматичното регулиране и управление”, “Обемни хидро-пневмо машини”; “Хидропневмозадвижване”; “Хидро-пневмоавтоматика”, „Водни турбини” и обновена компютърна зала.

 

 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи

Абсолвенти от специалности „Хидравлична и пневматична техника”  и „Индустриално инженерство”

et-1

et-2

 

Лаборатория „Газова техника”

et-3 et-4

Учебна и научна лаборатория „Хидро-пневмо задвижване и автоматика”

et-5 et-6

Лаборатория „Интензификация на топлообмена”

et-7 et-8

Учебна и научна лаборатория „Водни турбини”

et-9 et-10

Лаборатория „Възобновяеми енергийни източници”

et-11 et-12

Учебна и научна лаборатория „Хидравлични машини и съоръжения”

et-13 et-14

Компютърна лаборатория

Лаборатория по „Турбо машини”
et-15 et-16

Научни интереси

Изследователската дейност включва широк аспект от проблеми свързани с:

 • Енергийната ефективност на сгради и промишлени системи;
 • Хидро-пневмо задвижващи системи;
 • Динамика и регулиране на хидро-пневмо системи;
 • Хидро-пневмо автоматика;
 • Хидро-пневмо машини - работни, силови, обемни, лопатъчни
 • Използване на вторични и възобновляеми енергийни източници;
 • Хладилна техника;
 • Климатична и вентилационна техника;
 • Интензификация на топлообмена;
 • Теоретична и промишлена топлотехника;
 • Хидропневмотранспорт.
 • Газоснабдяване;

Катедрата извършва консултантската дейност свързана с анализи, оценки, проекти на нови технически решения или реконструкция и обновяване на съществуващи системи. Научно-приложни изследвания и разработки на преподаватели от катедрата са:

 • Високоефективни компактни топлообменни апарати ;
 • Оценка на енергийна ефективност на сгради и промишлени системи;
 • Високонапорна хидростатична камера за обработка на трудно топими метали;
 • Мултипликатор хидравличен за налягане;
 • Хидравличен дросел-обратен клапан с падаща статична характеристика;
 • Хидро-пневмо транспортни системи в текстилната промишленост;
 • Хидравлична преса за пресоване на отпадъци от кожарската промишленост;
 • Хидрозадвижване на гладачна машини за лицеви кожи;
 • Автоматизирани хидравлични задвижващи системи;
 • Агрегат за използване на енергия на вятъра;
 • Хидро-пневмосистеми за задвижване на машини, съоръжения и производствени системи.

et 18

Сътрудничество с фирми:

ТЕЦ – Габрово; М+С „Хидравлик” – Казанлък; Капрони – Казанлък; „Хай Тек Инженеринг” – Бургас; „Пневматика – Серта АД” – Кърджали; „ВиК” Габрово; ВЕЦ”Христо Смирненски” Габрово; „Хидак” Стара Загора; „Вапцаров Холдинг” – Плевен; „Хидтех” – Пловдив.

Посещение на ВЕЦ „Габрово”

Посещение на помпена станция
et 19 et 20

Издадени учебници и ръководства:

 1. Райкова М., Отопление и климатизация частI”, Габрово Принт, 2015
 2. Райкова М., Отопление и климатизация частII”, Габрово Принт, 2015
 3. Петков В. „Строителна топлотехника – записки лекции, Габрово, 2014
 4. Христов, Хр. „Хидродинамични предаватели, - записки, 2016
 5. Христов, Хр. „Възобновяеми енергийни източници”, Габрово, 2014
 6. Петков В., Термодинамика „ – записки лекции, ел.носител, 2015
 7. Петков В., „Термодинамика-сборник задачи”, Габрово, „Екс-Прес”, 2014
 8. Петков В., „Термодинамични таблици за водата водната пара и хладилни агенти”, Габрово, Екс-прес” 2014
 9. Иванов П., Хр. Христов „Автоматични регулиране и управление”, Габрово, 2011
 10. Пенчев, П. „Промишлени топлинни уредби” – записки, Габрово, 2015
 11. Пенчев, П., „Газоснабдяване”, -записки, Габрово, 2015
 12. Стефанов, Н. Диагностика и експлоатация на хидро и пневмосистеми”, учебно пособие, Габрово, 2009
 13. Стефанов Н. „Измерване на хидро-пневмо и топлинни величини” – учебник, В. Априлов, Габрово, 2013
 14. Стефанов Н. „Ръководство за упражнения по хидро-пневмоавтоматика”, В. Априлов, Габрово 2013
 15. Славчев Х. , Стефанов, Н. „Методическо ръководство по пресмятане, проектиране и експлоатация, на обемни ротационни хидро машини”, В. Априлов, Габрово, 2013
 16. Райкова, М., Турбопомпи, вентилатори и компресори, В. Априлов, Габрово, 2013г.
 17. Славчев, Хр., Райкова, М., Водни турбини, Габрово, 2011
 18. Славчев Х., К. Орманджиев, Задвижващи хидравлични системи, Университетско издателство „В. Априлов” - Габрово, 2011
 19. Иванов П., Х.Христов, „Механика на флуидите” , Габрово, 2009
 20. Стефанов Н., „Методическо ръководство за упражнения по измерване на хидро-пневмо и топлинни величини, Габрово, 2007
 21. Зимпаров, В., Петков, В., Ръководство за лабораторни упражнения по термодинамика и топлопренасяне, Габрово, 2006
 22. Иванов, П., Христо Х. Христов, Орманджиев, К., Динамика на автоматизирани хидро и пневмо системи, Габрово, 2004г.
 23. Зимпаров, В., Метод на обобщените променливи и приложението му в топло и масопренасянето, ТУ-Варна, 2003г.
 24. Славчев, Хр., Пневмозадвижване, Университетско издателство “Васил Априлов”- Габрово, 2002г.
 25. Славчев, Хр., Обемни хидро-пневмо машини, Университетско издателство “Васил Априлов”- Габрово, 2002г.
 26. Зимпаров, В., Конвективен топлообмен, Габрово, 2000г.
 27. Казакова – Санкева, Р., Топлоенергийни процеси и съоръжения – ръководство за решаване на задачи, Габрово, 2000г.
 28. Зимпаров, В., Конвективен топлообмен, Габрово, 2000г.
 29. Илиев, И. Д., Основи на хладилната техника, Габрово, 2000г.