Конкурс за желаещи преподаватели и непреподавателски състав да проведат обучение от минимум 5 дни в партньорски чуждестранен университет

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Обучение на преподавателския и непреподавателския състав за академичната 2011-2012 година    

О Б Я В Я В А   

 Конкурс за желаещи  преподаватели и непреподавателски състав да проведат период на обучение  от минимум 5 дни (без дните на пътуване) в партньорски чуждестранен университет

през академична 2011 – 2012 година. 

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Програма за обучение;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

  1. Кандидатите да са преподаватели или  административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Участие в Еразъм мобилност с цел обучение за академичната 2011/2012 г. е възможно само веднъж;

Приемащи висши училища:

  • Теchnical University Wien, Austria
  • Campus02, Graz, Austria
  • Technical University Liberez, Mechanical Faculty, Czech Republic
  • University Ädunarea de Jos”, Galati, Romania
  • Trakya University, Edirne, Turkey

 Срок за подаване на документите: до 10.09.2011 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)