Курсове към Центъра за следдипломна квалификация

Центърът за следдипломна квалификация предлага следните основни курсове на обучение

В Центъра за следдипломна квалификация студентите, успоредно с редовното обучение,  могат да  получат и допълнителна професионална ква­ли­фи­ка­ция по следните направления:

 • "УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ",
 • УЧИТЕЛ ПО „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
 • "ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ",
 • "МОДЕЛИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ",
 • "ЕРГОНОМИЯ И ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН",
 • "ФИНАНСИ, БАНКИ И БОРСИ",
 • "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА",
 • "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ",
 • "МАРКЕТИНГ",
 • "МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС”,
 • "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ",
 • „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
 • "УПРАВЛЕНИЕ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ",
 • „БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО”
 • "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ",
 • „МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО”
 • "СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"
 • "ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ";
 • "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА";
 • "СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРНИ СИСТЕМИ";
 • "КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ ЗА ИНЖЕНЕРЕН АНАЛИЗ";
 • "СISСО - SYSTEMS";
 • "КУРС ПОSOLIDWORKS"- за НАЧИНАЕЩИ, НАПРЕДНАЛИ И ЕКСПЕРТИ";
 • "CAD-CAMСИСТЕМИ И RAPID PROTOTYPING";
 • "CAM СИСТЕМАESPRIT";
 • "КУРС CATIA- за НАЧИНАЕЩИ, НАПРЕДНАЛИ И ЕКСПЕРТИ";
 • "КУРС ПО „AUTOCAD”- за НАЧИНАЕЩИ, НАПРЕДНАЛИ И ЕКСПЕРТИ";
 • "ПРОГРАМИРАНЕ В WINDOWS СРЕДА";
 • "PRO ENIGINER“;
 • „INVENTOR";
 • "MICROSOFT IT ACADEMY";
 • "ИЗДАТЕЛСКИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН'";
 • "КОМПЮТЪРНИ КОМУНИКАЦИИ";
 • "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА";
 • "СПЕЦИАЛИЗИРАНАКОМПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА";
 • "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ" - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ";
 • "ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД";
 • "ОЦЕНИТЕЛИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ";
 • "ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА";
 • "МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ОХРАНАТА НАТРУДА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ";
 • "КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОСПЕЦИАЛНОСТИ";
 • "МАШИНИСТ НА КОТЛИ С НИСКО НАЛЯГАНЕ";
 • "МАШИНИСТ НА КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ";
 • "МАШИНИСТТ НА ЕРЕГИЙНИ КОТЛИ";
 • "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ-БОЛНОГЛЕДАЧ";
 • "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК";
 • "ДЕТЕГЛЕДАЧ";
 • "ПОМОЩНИК МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ (медицинско обгрижване на болни)“;
 • "КУРС ЗА МАСАЖИСТ-ТЕРАПЕВТ"
 • „ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ",,
 • "ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ";
 • "ЗАВАРЯВАНЕ И СПОЯВАНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВ";
 • "СПЕЦИФИКИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО";
 • "СТРЕС И ДИСТРЕС. ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ. БЪРНАУТ СИНДРОМ.";
 • "ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ, АГРЕСИЯТА И НЕГАТИВНИТЕ ПРОЯВИ".

* В посочените курсове могат да се обучават и външни кандидати приключили с образованието си в предходни години и студенти обучаващи се в други висши учебни заведения.

* Центърът предлага икурс за обучение на водачи на МПС - категория „В”. Обучението на студентите се извършва на територията на Университета и е съобразено с учебната им заетост.

* Курсове за „Преподавател-инструктор на водачи на МПС“

* Курсове за придобиване на правоспособност на:

 • „Машинист на котли ниско налягане“;
 • „Машинист на котли високо налягане – III, II и I степен“;
 • „Машинист на енергийни котли“.

* Допълнителна квалификации на учителски кадри за придобиване на квалификационни кредити

Примерни теми:

- за начални учители

 • Визуално програмиране със Scratch (за начинаещии за напреднали)
 • Орнаментика
 • Забавна криптография

- за учители по информатика и ИТ:

 • Визуално програмиране със Scratch;
 • Разработка на компютърни игри със Scratch;
 • Технологично предприемачество;
 • Разработка на мобилни приложения с App Inventor;
 • Разработка на мобилни приложения с Android Studio;
 • Състезателна информатика;
 • Задачи по програмиране по криптография;
 • Програмиране на C/C++;
 • Програмиране на Python;
 • Програмиране на JavaScript;
 • Програмиране за дизайнери с Processing (js, py);
 • Подготовка за QUERYADA.

- за учители по математика

 • Основни понятия и задачи по вероятности
 • Основни понятия и задачи по статистика
 • Финансова математика
 • Състезателна математика

- за учители по икономика и предприемачество

 • Дигитална икономика
 • Технологично предприемачество

- за всички желаещи учители и за директори

 • Дигитален маркетинг на образователни продукти и услуги
 • Проектиране и оценка на потребителски интерфейси;
 • Професионално ориентиране и кариерно развитие в областта на ИТ
 • Взаимодействие между училище, семейство и ученик.
 • Насилие, агресия и тормоз в училище.
 • Умения за ефективно презентиране.
 • Вградени управляващи системи базирани на ARDUINO.
 • Съвременни решения за on-line обучение в училищното образование (платформа Moodle).
 • Програмиране на микроконтролери PIC18.
 • Java-базирани системи за управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е заявка на предпочитани теми от конкретното учебно заведение, същите подлежат на обсъждане с цел уточняване на учебното съдържание и хорариума.

* Предлагат се курсове с висококвалифицирани преподаватели по:

 •  Математика
 •  Български език и литература за чужденци

Канцеларията на Центъра се намира в сграда Ректорат,

стая 3104, тел. 066/801 228 и  066/ 827 228.