Катедра "Машиностроителна техника и технологии"

logo kat mtt Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

стая: 1327; 1329; 3215
тел.: 

066 827 464

066 827 378

066 827 474

e-mail: hmetev@abv.bg

Организатор учебна работа: Нели Ботева Лалева
 

стая: 1328
тел.: 066 827 332 моб.: 0878 630 995
e-mail: laleva@tugab.bg


Кратка история

Катедра „Машиностроителна техника и технологии” (MTT) е приемник на създадената през 1969 г. катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.

От създаването ѝ в катедрата са дипломирани над 5000 инженери, редовна и задочна форма на обучение, по специалностите „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, „Машиностроителна техника и технологии”, „Технология на материалите и материалознание”, „Технология на материалите и мениджмънт” и „Компютърни технологии в машиностроенето“. Разработени са и са защитени 34 докторски дисертации, хабилитирали са се 24 доценти и 3 професори.

През повече от 50 годишното си съществуване катедрата е била с различен състав, като понастоящем се състои от 9 преподаватели (1 професор, 2 доценти, 3 главни асистенти, 3 асистенти), един инженер и един технически организатор.

Катедрата разполага със специализирани лаборатории, в които се провеждат обучение и научни изследвания. Това са лаборатории с повече от 300 единици металообработващо оборудване, включващо универсални машини и машини с цифрово програмно управление, технологична и инструментална екипировка, роботи и манипулатори, както и съвременна компютърна и измервателна техника и лицензиран софтуер.

Определящи за катедрата са лаборатории „CNC машини и технологии“,  „CAD/CAM системи и Rapid Prototyping“, „Диалогови системи за програмиране”, „Автоматизирано технологическо проектиране“, „Рязане на материалите и инструменти“ и „Металорежещи машини и екипировка за инструменталното производство“.

Към катедра МТТ е създаден и „Учебно-производствен център“, в който се разработват, настройват и прилагат съвременни технологични процеси, конструират се технологична и инструментална екипировка с прякото участие на студенти и докторанти.

Участието на специалисти от катедрата в Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" в две лаборатории – „CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка“, оборудвани с най-ново технологично оборудване, като 5 осен струго-фрезови обработващ център и 3D принтер за метал, позволява провеждането на обучение и научни изследвания, съобразно водещите научни постижения.

Катедрата поддържа традиционни международни връзки с университети от Германия, Сърбия, Македония, Турция, Русия, Украйна, Полша и др.

Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. Петър Събчев. Досега ръководители на катедрата са били: доц. Йордан Пашов, проф. Петър Стоянов, доц. Георги Генков, доц. Иван Рачев, проф. Ирина Александрова, проф. Тодор Кузманов, доц. Йосиф Митев.

Състав на катедрата   

Име и длъжност

Стая

Телефон

e-mail

проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

1330

3207

066 827 323

066 827 288

irina@tugab.bg

доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

1228

066 827 317

ivan1703@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов

1329

066 827 378

kalin_krasimirov_krumov@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Иван Тодоров Барзев

1333

066 827 298

Ivan.barzev@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Христиан Йосифов Митев

1334

1017

066 827 384

066 827 242

hristian_mitev@abv.bg

ас. д-р инж. Калин Владимиров Анастасов

1430

066 827 397

kalinanastasov@abv.bg

ас. инж. Христо Христов Якимов

1331

1017

066 827 384

066 827 242

yakimov.h@abv.bg

ас. инж. Христо Цветанов Радев

1333

066 827 298

hradew81@abv.bg

инж. Ивелин Стоянов Стоянов

1430

5106

066 827 397

066 827 441

ivelin_gb@abv.bg

Хоноруван преподавател:

     

доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

1017

066827242

yosif@tugab.bg

Катедра „Машиностроителна техника и технологии“ е водеща в обучението на специалност „Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ) , образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и „магистър“.

Катедрата обучава докторанти по следните докторски програми:

 • Технология на машиностроенето
 • Рязане на материалите и режещи инструменти
 • Металорежещи машини и системи

Обучението по специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“, образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ е оценено високо при програмната акредитация на професионално направление 5.1 Машинно инженерство, като оценката от акредитацията е 9,23 за  срок от 6 години.

През последните години, съвместно с фирми от региона, се развива и бизнес-ориентирано обучение – нова форма на организация на учебния процес.

Високо са оценени при програмната акредитация и докторските програми в катедрата.

Всичко това гарантира високото ниво на обучението и научните изследвания и устойчивост на развитието на катедра МТТ като водещо научно звено.

Научни направления и интереси на катедрения колектив:

 • Разработване и оптимизиране на технологични процеси за механична обработка.
 • Конструиране, изследване и оптимизиране на режещи инструменти.
 • Разработване и внедряване на високопроизводителна технологическа и инструментална екипировка.
 • Разработване на технологии и инструменти за довършващи обработки.
 • Автоматизация на процеси в машиностроителното производство.
 • Автоматизация на конструктивното и технологичното проектиране в машиностроенето (CAD/CAE/CAM системи) и бързо прототипиране (RP).
 • Експлоатационни характеристики на металорежещи машини с цифрово програмно управление.
 • Неконвенционални методи за зъбообработване.

 

УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория „CNC машини и технологии“

Лабораторията е оборудвана с металорежещи машини с цифрово програмно управление – обработващ център HAAS Mini Mill и струг Т200 и CAD/CAM системи CATIA, NX 10 и ESPRIT за aвтоматизирано разработване на управляващи програми. Студентите изучават най-съвремените методи и средства за програмиране на машини с цифрово програмно управление. Разработват, симулират и настройват работата на програми за обработка на сложни призматични и ротационни детайли. върху машини с цифрово програмно управление.

1

2
 Машинна зала  Компютърна зала

 

Лаборатория „CAD/CAM системи и Rapid Prototyping

mtt lab

Лабораторията е оборудвана със съвременна компютърна техника и лицензирани програмни продукти на водещи фирми в CAD/CAM индустрията и бързото прототипиране–Autodesk Inventor, ESPRIT, Stratasys Dimension 3D.

Студентите придобиват умения в следните области:

 • CAD – 3D моделиране на детайли и сборни конструкции; изработване на работни и сборни чертежи; моделиране на детайли от листов материал и заваръчни конструкции;
 • CAE – якостени деформационнен анализ по метода на крайните елементи; пресмятане и оразмеряване на машинни елементи и конструкции; динамичен анализ и симулации;
 • CAM – aвтоматизирано изработване на управляващи програми за машини с цифрово програмно управление, посредством високo производителната и широко спектърна CAM система ESPRIT;
 • Бързо прототипиране (Rapid prototyping) – подготовка на 3D модели; изграждане на реални прототипи на детайли и сборни конструкции с помощта на 3D принтер.
mtt lab1

 

Лаборатория „Автоматизирано технологическо проектиране“

В лабораторията се извършва автоматизирано проектиране на технологически процеси  за изработване на изделия с помощта на лицензиран софтуер ВЕРТИКАЛЬ на фирмата АСКОН.

askon

Основни дейности:

 • избор на изходни заготовки, машини, инструменти и режими на рязане от електронни библиотеки;
 • автоматизирано изработване на технологична документация;
askon1

 

Лаборатория „Автоматизирано оборудване”

Лабораторията е оборудвана основно с металорежещи машини с цифрово програмно управление и промишлени роботи. Обучението на студентите се осъществява върху:

 • стругови машини, модел Т200 със система “SINUMERIK S840 DSL и модел СР161 със система ЕТА17;
 • обработващи центри МС032 и ЦМ040 със система Fanuc 6M-B;
 • промишлени роботи REM10-12, PM6400, РБ231, РБ211 и др.

Изучават се компановката, кинематиката, устройството, действието и приложимостта на металорежещи машини с цифрово програмно управление и промишлените роботи. Разработват се програми за обработване на детайли, настройват се технологична и инструментална екипировка. Провеждат се изследвания.

mtt lab2

 

Лаборатория „Диалогови системи за програмиране”

Лабораторията е създадена с активната подкрепа на SIEMENS ЕООД – България, предоставила специализирани софтуерни пакети “SINUTRАIN”, “SHOPMILL”, “SHOPTURN” и „Виртуална машина”. Студентите изучават най-съвремените методи и средства за диалогово програмиране на машини с цифрово програмно управление, разработват и симулират работата на програми за обработка на сложни призматични и ротационни детайли.

mtt lab3


 

Лаборатория „Инструментална екипировка“

Лабораторията разполага със съвременна инструментална екипировка и измервателна апаратура за изследване и оптимизиране на процеси на рязане с дефиниран и недифиниран режещ ръб. Лабораторията е оборудвана със съдействието на ЦЕРАТИЦИТ България АД.

mtt lab4

На територията на катедрата функционират и две лаборатори - С1.2. “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти” и С1.3. “Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка” от Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Лабораториите са оборудвани със струго-фрезови обработващ център Т2500 и CAD/CAM софтуер – NX и 3D принтер ProX 200 със специализиран софтуер за адитивни технологии - 3D Xpert.

Научно изследователската работа е насочена към проектиране на технологични процеси и управляващи програми за изработване на сложни детайли включващи стругови и 5 осни фрезови обработки и приложение на адитивният метод за производство на сложни изделия в малки обеми. Методът позволява производството на олекотени, подсилени, персонализирани и дори предварително асемблирани продукти с по-малко производствени разходи от конвенционалните технологии. Това прави тези технологии реално енергийно и материало спестяващи а липсата на отпадъци и минималните допълнителни обработки ги прави екологично чисти.

Лабораториите предлагат възможности за провеждане на лабораторни упражнения и експерименти по ключови специализиращи дисциплини в направленията „Металорежещи машини и системи“, „Рязане на материалите и режещи инструменти“ и „Технология на машиностроенето“.


mtt1 mtt2

Сътрудничество с фирми:

 • ЦЕРАТИЦИТ – БЪЛГАРИЯ – АД – Габрово
 • РЕЗБОНАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ – ЕООД – Габрово
 • ИМПУЛС – АД-  гр. Габрово
 • ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА - гр. Дряново ЕООД
 • КАПРОНИ – АД – гр. Казанлък
 • АРКУС АД – гр. Лясковец
 • АРМАКО ИНДЪСТРИС АД – гр. Лясковец
 • АМК – АД – гр. Габрово
 • РАЙС ЕООД – гр. Пазарджик
 • SIEMENS ЕООД – България-гр.София
 • Дитра – гр. София (официален представител на SolidWorks за България и на продуктите на DELCAM)
 • КАДПОЙНТ – гр. София (Официален представител на продуктите на Autodesk за България)
 • ХРАНИНВЕСТ- гр. Стара Загора
 • СПАРКИ ЕЛТОС – АД – гр. Ловеч
 • ОСЪМ – АД – гр. Ловеч
 • МЕХАТРОНИКА – АД – гр. Габрово
 • ВАПЦАРОВ – АД – гр. Плевен

Учебници и учебни помагала:

 1. Учебници и учебни помагала:
  1. Александрова, И. С. Основи на инженерните изследвания. Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов”, 2003.
  2. Кузманов Т., Й. Максимов, Х. Метев. Неконвенционални технологии в машиностроенето. Габрово,, Университетско издателство ”Васил Априлов”, 2004.
  3. Кузманов Т., Й. Максимов, Х. Метев. Съвременни индустриални технологии. Габрово, Университетско издателство ”Васил Априлов”, 2004.
  4. Генков Г., Х. Метев. Технологическа екипировка (ръководство за лабораторни упражнения). Габрово, Университетско издателство ”Васил Априлов”, 2005.
  5. Кузманов Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето. част II. Технологически методи за обработване., Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
  6. Кузманов Т., Х. Метев Неконвенционални технологии в машиностроенето (ръководство за лабораторни упражнения), Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
  7. Кузманов Т., Х. Метев, Парашкевов Ст. Електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
  8. Кузманов Т., Х. Метев. Индустриални технологии. Tехнологичен практикум (кн. 1 – тестове по дисциплината “Съвременни индустриални технологии”), Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
  9. Кузманов Т., Х. Метев. Индустриални технологии. Tехнологичен практикум (кн. 2 – тестове по дисциплината “Неконвенционални технологии в машиностроенето”), Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
  10. Кузманов Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето. част I. Основи на машиностроителните технологии, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2006.
  11. Кузманов Т., Х. Метев, Р. Георгиева. Бизнесоценяване на обекти в индустриалното производство, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2006.
  12. Кузманов,Т., Х. Метев, Р. Георгиева. Бизнесоценяване на обекти в индустриалното производство. Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2006.
  13. Ненков, Н.Г., И.С. Александрова. Технологични системи и процеси в машиностроенето. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” , 2006.
  14. Пангелов, И.Н. Технология на машиностроенето. Основи на осигуряване техническите и икономическите показатели на механическата обработка. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2006.
  15. Кузманов, Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето. част IV. Технологически процеси за машини с ЦПУ. Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2007.
  16. Кузманов, Т., В. Георгиев, Х. Метев. Технологически процеси за металорежещи машини с ЦПУ. Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2007.
  17. Киров, К. Проектиране и експлоатация на режещи инструменти. Електронно издателство на ТУ Габрово.
  18. Кузманов, Т., Х. Метев. Електрофизични и електрохимични технологии за обработване в машиностроенето, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2009.
  19. Кузманов Т., Х. Метев. Електрофизични и електрохимични технологии за обработване в машиностроенето, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2009.
  20. Киров, К., И. Амуджев. Ръководство за лабораторни упражнения по Проектиране и експлоатация на режещи инструменти. Габрово, ЕКС–ПРЕС 2010.
  21. Ненков, Н., И. Амуджев. Инструментална екипировка (конспект и въпроси за тестове). Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2010.
  22. Ненков, Н., И. Амуджев. Технология на машиностроенето (конспект и въпроси за тестове). Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2010.
  23. Амуджев, И. Ръководство за курсово проектиране по металорежещи инструменти. Габрово, ЕКС–ПРЕС,, 2010.
  24. Александрова, И. С., М. И. Николова. Техническа безопасност. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2011.
  25. Найденов А., Й. Митев. Металорежещи машини с цифрово програмно управление. Габрово Университетско издателство “Васил Априлов” , 2011.
  26. Метев Х. Технологическа екипировка (Приспособления за установяване на загoтовките), с. 216, УИ „В. Априлов“ - Габрово, 2013.
  27. Кузманов Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето, ч.1 (Основи на машиностроителните технологии). 2-ро допълнено и преработено издание. с. 187, Изд.„ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, Г., 2014.
  28. Александрова, И. Рязане на материалите. Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2015.
  29. Кузманов Т., Х. Метев, Крумов К. Технология на машиностроенето, ч.3 (Типови технологически процеси). с. 128, Изд.„ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, Г., 2015.
  30. Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Технология на машиностроенето, ч.5 (Технологии за сглобяване и ремонт). с. 132, Изд.„ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, Г., 2015 .
  31. Кузманов Т., Х. Метев, И.Амуджев. К. Крумов.Процеси и оборудване за механично обработване. УИ „В. Априлов“ - Габрово, 2015.
  32. Митев, Й.,Хр.Митев. Ръководство за работа с САМ система ESPRIT, Габрово Университетско издателство “Васил Априлов”, 2016.
  33. Метев Х., Т.Кузманов , К. Крумов. Технология на машиностроенето, ч.2 Технологически методи за механично обработване). 2-ро допълнено и преработено издание., Изд.„ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, Г., 2016.
  34. Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов.Размерен анализ и синтез в машиностроенето. с. 110, Изд.„ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, Г., 2017 .
  35. Митев, Й. Технологично проектиране, симулация и програмиране с CATIA MACHINING, CATIA част V, „Хайкад Инфотех“, София, 2018.
  36. Амуджев, И., М. Ичкова. Специализирани (нестандартни) методи и инструменти за обработване. Изд.„ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2018 .
  37. Амуджев, И., М. Атанасова. Планиране разположението на производството. Габрово, Екс-прес, 2019.