Габрово Тех Парк са:

Габрово Тех Парк

Технологичният парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк) е обособена научноизследователска структура на Технически университет – Габрово (ТУ – Габрово), създадена с цел развитие на иновациите, технологиите, науката и предприемачеството, както и подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, държавата и обществото.

Приоритетните области за развитие и дейност на Габрово Тех Парк са мехатроника, чисти технологии, информационни, комуникационни и инженерни технологии, зелени енергии, образование, предприемачество, иновации, подкрепа на бизнеса.

Габрово Тех Парк включва високотехнологични лаборатории, създадени в рамките на научноизследователски инфраструктури, финансирани от ОП на ЕС, от националния бюджет и други източници, които осъществяват дейността си на основата на настоящия Правилник.

Предметът на дейност на Габрово Тех Парк е:

 1. провеждане на научни изследвания;
 2. осъществяване на трансфер на научни знания и научно-приложни продукти;
 3. внедряване на разработени научни продукти;
 4. усвояване и производство на изделия;
 5. извършване на услуги за външни възложители;
 6. провеждане на експертна и консултантска дейност;
 7. обучение;
 8. организиране и провеждане на събития;
 9. други съпътстващи дейности.

Структурата на Габрово Тех Парк включва:

 • лаборатории, изградени в рамките на проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, проект BG05M2OP001-1.002-0006 “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” и проект № BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД).
 • лаборатории, изградени в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура;
 • други лаборатории.

Лабораториите изпълняват своята дейност, съгласно изискванията на подписаните договори за финансиране и партньорски споразумения.

Габрово Тех Парк

Основните дейности на Габрово Тех Парк са:

 1. Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/ модифициране на нови технологии.
 2. Провеждане на проучвания на интересите и реалните потребности на потенциалните потребители от индустрията и обществения сектор.
 3. Научноизследователски и развойни дейности в областта на интелигентните мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, информационно-комуникационните технологии, квантовите технологии, роботиката, изкуствения интелект, интелигентните системи за сигурност, управлението на риска, сензорните и мултисензорните технологии, нанотехнологиите, дигитализацията на икономиката в среда на големи данни, метрологията и измервателната техника и други;
 4. Създаване и поддържане на бази от данни, свързани с технологичния, икономическия, екологичния и ресурсния потенциал в различни области и сфери на дейност.
 5. Разработване на дългосрочни устойчиви взаимоотношения с регионалните и национални предприятия чрез фокусирано развитие на бизнеса и проактивен маркетинг в подкрепа на съвместни иновационни и комерсиализационни дейности чрез отваряне на достъпа до изследователите, образователните ресурси и научната инфраструктура за разработване на продукти, базирани на технологии, разработени от научните екипи на Габрово Тех Парк.
 6. Разработване на съвместни изследвания със стратегически партньори в бизнеса, при които се предоставя специализирано ноу-хау за подпомагане на провеждането на специфични индустриални изследвания и преодоляването на предизвикателства в тестването и разработването на прототипи.
 7. Предприемане на действия за акредитиране на лаборатории за проверка, измерване, изпитване и калибриране на нови продукти, материали, средства и системи за измерване.
 8. Разпространение на резултатите от научните изследвания чрез обучителни и квалификационни дейности.
 9. Усвояване и производство на изделия и извършване на услуги за външни възложители.
 10. Извършване на експертна и консултантска дейност и бизнес услуги.

Дейностите на Габрово Тех Парк се извършват в съответствие с научните програми на проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, проект BG05M2OP001-1.002-0006 “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” и проект № BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД).

Габрово Тех Парк

Членове на Съвета на Габрово Тех Парк:

1.проф. дтн инж. Райчо Иларионов

2.проф. д-р инж. Анатолий Александров

3.проф. дтн инж. Димитър Дичев

4.доц. д-р инж. Боян Карапенев

5.доц. д-р инж. Пламен Цанков