Катедра "Автоматика, информационна и управляваща техника"

emblema aiut

Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Драгомир Пенков ЧАНТОВ

стая: 3301, 3313

тел.: 066 827 599; 066 827 571

e-mail: dchantov@abv.bg

 
Организатор учебна работа:
инж. Магдалена Христова Гичева
 

стая: 3302

тел.: 066 827 566

e-mail: megi_gicheva@abv.bg


Кратка история

Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ) е създадена през 1999 година при разделяне на катедра „Автоматизация и изчислителна техника" на две катедри.

Катедра АИУТ отговаря за обучението на студенти от едноименната специалност в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър". Катедрата извършва обучението на студенти от специалността АИУТ в последните четири семестъра от учебния план за образователно-квалификационната степен „бакалавър" и обучението по всички дисциплини в образователно-квалификационната степен „магистър". В катедрата се обучават и докторанти в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление и на елементите и устройствата на автоматиката. В катедрата работят млади преподаватели. Средната възраст на преподавателския състав е 45 години.

За провеждане на учебния процес през различни периоди са привличани специалисти от БАН, ХТМУ-София, ТУ-София и други университети от страната, както и специалисти от фирми.

Учебната дейност в катедрата е в областите на теоретичните основи на управлението, микропроцесорната техника и микроконтролерите, програмируемите логически контролери, компютърно базираните системи за управление, техническите средства за автоматизация, обектно-ориентираното програмиране, базите от данни в системите за управление, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, интелигентните сензори и системи и други.

Катедрата разполага с 6 учебни лаборатории, оборудвани със съвременна компютърна и управляваща техника. На територията на катедрата са оборудвани лаборатории по Средства за автоматизация на фирмата SIEMENS, по Индустриална автоматизация на фирмата BECKHOFF Automation, по Програмируеми логически контролери на фирмата UNITRONICS и по Управляваща техника на фирмата АМК.

Научната дейност на катедрата се провежда в областта на: елементите, устройствата и системите за автоматизация и на нелинейни системи за управление.

Катедрата поддържа тесни контакти със сродни катедри от други университети у нас и в чужбина, както и с много фирми, които работят в областта на автоматизацията.

Катедрата работи по проекти от различни международни програми като Леонардо да Винчи и CEEPUS. По програма CEEPUS се осъществява ежегоден обмен на студенти и преподаватели в партниращи университети.

Катедрата е водеща в обучението на специалности:

"Автоматика, информационна и управляваща техника" образователно квалификационна степен ”Бакалавър”

"Автоматика, информационна и управляваща техника"образователно квалификационна степен „Магистър”

 


Състав на катедрата 

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Имейл

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Драгомир Пенков ЧАНТОВ

3301;

3313

599;

571

dchantov@abv.bg

инж. Магдалена Христова ГИЧЕВА - техн. организатор

3302

566;

599

megi_gicheva@abv.bg

доц. д-р инж. Алдениз Енверов РАШИДОВ

3412

276

aldeniz@tugab.bg

aldeniz@gmail.com

доц. д-р инж. Станимир Йорданов ЙОРДАНОВ

3313

571

sjjordanov@tugab.bg

sjjordanov@mail.bg

доц. д-р инж. Стефан Иванов ИВАНОВ

3211;

3210

390;

578

st_ivanov@abv.bg

гл.ас. д-р инж. Елена Димитрова МОНОВА

3401

579

elena_dvm@yahoo.com

гл.ас. инж. Фатме Юсеинова РАШИДОВА

3412

276

fatme@tugab.bg

fatme@mail.bg

гл. ас. д-р инж. Тодор Недев ТОДОРОВ

3411

593

t61@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Георги Иванов МИХАЛЕВ

3411

593

gimihalev@mail.bg

м. н. а. Веселин Димитров ДИМИТРОВ

3310

259

veselin4@tugab.bg

Хонорувани преподаватели

     

проф. д-р инж.Тошко Ганчев НЕНОВ

   

tnenov@tugab.bg

проф. дтн инж. Стоян Колев СТОЯНОВ

   

stoyan126@gmail.com

Д-р инж. Мариян НЯГОЛОВ

   

mariyan.nyagolov@amk-drives.bg

 

Катедрата обучава докторанти по научни специалности: 

 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
 • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

В образователно-квалификационна степен „бакалавър” се осигуряват следните основни дисциплини основни дисциплини:

#

Дисциплина

#

Дисциплина

1.

Програмиране и използване на компютри

12.

Автоматизация на технологични процеси

2.

Програмни системи за моделиране и симулиране

13.

Бази от данни в индустриални системи

3.

Цифрова и микропроцесорна техника - I

14.

Компютърно базирани системи за управление

4.

Теория на управлението I

15.

Идентификация на системите

5.

Цифрова и микропроцесорна техника - I I

16.

Управление на електромеханични системи

6.

Технически средства за автоматизация

17.

Проектиране и изграждане на системи за управление

7.

Обектноориентирано програмиране

18.

Индустриални компютърни мрежи

8.

Теория на управлението II

19.

Интелигентни сензори и системи

9.

Микроконтролери в системите за управление

20.

Системи за управление в автомобила

10.

Системи за управление в реално време

21.

Системи за машинно зрение

11.

Програмируеми логически контролери

22.

Системи за екологичен контрол

В образователно-квалификационна степен „магистър” се осигуряват следните дисциплини:

# Дисциплина # Дисциплина
1. Java-базирани системи за управление 8. Управление на възобновяеми енергийни източници
2. Управление на сервозадвижващи системи 9. Многокритериално вземане на решения в мениджмънт и технологично управление
3. Системи за мониторинг 10. Управляващи системи на базата на PLC
4. Програмируеми интегрални схеми в системите за управление 11. Компютърни системи за управление
5. Методи за оптимизация 12. Системи за сградна автоматизация
6. Индустриални информационни системи 13. Индустриални роботи
7. Управление на нелинейни системи    

 

Учебни лаборатории:

Катедрата разполага с 6 учебни лаборатории, оборудвани със съвременна компютърна и управляваща техника. На територията на катедрата са оборудвани лаборатории по:

 • Средства за автоматизация на фирмата SIEMENS,
 • Индустриална автоматизация на фирмата BECKHOFF Automation;
 • Програмируеми логически контролери на фирмата UNITRONICS;
 • Управляваща техника на фирмата АМК.
 • Индустриални роботи на фирмата FANUC.

Научни направления в катедрата:

 • елементи, устройства и системи за автоматизация;
 • нелинейни системи за управление.

Научно-техническо сътрудничество:

Катедрата поддържа тесни контакти със сродни катедри от други университети у нас и в чужбина, както и с много фирми, които работят в областта на автоматизацията.

Международни и национални проекти:

 • Проект № CII-CZ-0031-0708. International Study in Automatic Control. (Международната програма за академичен обмен между страните от Централна и Източна Европа CEEPUS)
 • Проект № BG/00/A/F/PL/132122. Практика на студенти в областта на компютърно базираните системи и технологии за автоматизация. (Програма Леонардо да Винчи на ЕС)
 • Проект № 2009-1BG1-LEO005-01640. Development of curricula and innovative training tools for industrial automation systems for people employed in SMEs (Програма "Учение през целия живот" на ЕС)
 • Проект № 33/02.12.2002. Подобряване на обучението по технологични процеси и системи във виртуална среда (Финансиран със заем от Световната банка от МОН)
 • Проект № ТН-637/1996г. Разработване и изследване на сензори на базата на керамични материали за контрол на околната среда (Национален фонд "Научни изследвания”)
 • Проект № ДО 02-148/2008 г. Сензори за влажност на основата на нови металоокисни и оксихалкогенидни материали с наноструктура (Национален фонд "Научни изследвания”)
 • Проект № ДО 02-6/2009г. Разработване и изследване на сензорен модул за мониторинг на състоянието на въздушна среда (Национален фонд "Научни изследвания”)
 • Програма Интелигентна Енергия Европа (IEE), Проект „A School panel for High Energy Efficiency Products” (Договор № IEE/09/912/SI2.558315 – SHEEP) 2010-2013 г.
 • Програма Леонардо да Винчи на ЕС, Проект „Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe” (ARIALE) Договор № 2013-1-PL1-LEO05-37568, 2013-2015г.

Сътрудничество с фирми:

 • СИМЕНС България ЕООД
 • FANUCБългария ООД
 • КАСТИВА ООД – София
 • СЕМО ООД – София
 • АМК – Задвижваща и управляваща техника ЕООД – Габрово
 • Дейзи Технолоджи ООД – София
 • Мехатроника ООД – Габрово
 • Апронекс ООД – Габрово
 • ПАЛМО АД – Плевен
 • КОМЕКО ООД – Пловдив
 • Хранитех – Стара Загора
 • ТЕХНОКОРОЗА АД – Ловеч
 • НАКРА ЕООД – Раднево
 • ЗГПУ Груп ООД – Габрово
 • Веда Консулт ЕООД – Габрово

Издадени монографии, учебници и учебни пособия

 • Радев, Р. Инженерно моделиране и симулиране. ВМЕИ -Габрово, 1994.
 • Радев, Р. Автоматично регулиране и управление I ч. Тезиси на лекции, Габрово,1995.
 • Nenov, T., S. Yordanov. Ceramic Sensors: Technology and Applications. CRC Press, 1996, 379 p.
  Радев, Р. Теория на управлението I. Класически методи. Алма Матер Интернационал, Габрово, 1999.
 • Радев, Р. Въведение в теория на системите. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2002.
 • Радев, Р. Хаос и управление. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2004.
 • Радев, Р. Теория на управлението I. Класически методи. /второ преработено издание/, Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2004.
 • Радев, Р. Теория на управлението II. Съвременни методи. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2005.
 • Радев, Р., Д. Чантов. Ръководство за упражнения по теория на автоматичното управление. Класически методи. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2005.
 • Рашидов, А. Web базирани индустриални информационни системи. София, ИК Екопрогрес, 2005. -144с.
 • Чантов, Д. Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на управлението I. Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2007.
 • Рашидов, A. Бази от данни в индустриални системи. Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2007. -176с.
 • Рашидов, A. Бази от данни в индустриални системи. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2007. -96с.
 • Йорданов, С. Автоматизация на технологични процеси. Ръководство за лабораторни упражнения, Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2009. 176с.
 • Йорданов, С. Моделиране на системи. Ръководство за лабораторни упражнения. 2009, Електронно издание.
 • Йорданов, С. Програмиране и използване на компютри. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, 2009, Електронно издание.
 • Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. - Учебник Габрово, Екс-Прес, 2011.
 • Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensors in industrial automation. - Учебник, Gabrovo, Ex-Press, 2011.
 • Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensoren in der industriellen Automatisierung. - Учебник,       Gabrovo, Ex-Press, 2011.
 • Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Andurid Toostusautomaatikas. Tallinn, 2011
 • Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. I sensori nell’automazione industriale. Gabrovo, Ex-Press, 2011.
 • Рашидов, A., HTML, XHTML & CSS. София, книгоизд. Асеневци, Книга, 2012. -96с. ISBN 978-954-8898-28-7
 • Рашидов, A., Инсталиране и конфигуриране на Web съръри под Linux и Windows. Габрово, изд. Екс-Прес, 2012. -192с. ISBN 978-954-490-298-8
 • Чантов, Д. Теория на управлението I. - Учебник, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2014.
 • Рашидов, A., Ст. Йорданов, Индустриални мрежи и интерфейси в системите за автоматизация, Книга, изд. Екс-Прес, 2011. -122с. ISBN 978-954-490-254-4
 • Rashidov A., St Yordanov, INDUSTRIAL NETWORKS AND INTERFACES IN AUTOMATION SYSTEMS, Gabrovo, Ex-Press, 2011
 • Иванов С., Методи за оптимизация. Ръководство за лабораторни упражнения, ЕксПрес, Габрово, 2011
 • Ненов Т. С.Иванов. Микропроцесорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения. ЕксПрес, Габрово, 2014
 • Rashidov, A. St. Jordanov, Industrielle netze und interfaces in den systemen für automatisierung, Gabrovo, Ex-Press, 2011.
 • Rashidov, A. St. Jordanov, Reti e interfacce nei sistemi di automazione industriale,Gabrovo, Ex-Press, 2011.
 • Rashidov, A. St. Jordanov, Tööstuslikud võrgud ja liidesed automatiseerimis-süsteemis,Gabrovo, Ex-Press, 2011.

Учебни материали, публикувани в системи за електронно обучение

 • Чантов, Д. Теория на управлението II. Лабораторни упражнения в системата Moodle – dmoodle.tugab.bg, Габрово, 2013.
 • Монова, Ел. Програмни системи за моделиране и симулиране.Лабораторни упражнения в системата Moodle – dmoodle.tugab.bg, Габрово, 2013
 • Рашидов, А. Бази от данни в индустриални системи, електронен курс, платформа Moodle+ на ТУ-Габрово, 2013, достъпен от http://umis.tugab.bg/moodle.
 • Рашидов, А. Индустриални компютърни мрежи, електронен курс, платформа Moodle+ на ТУ-Габрово, 2013, достъпен от http://umis.tugab.bg/moodle.
 • Рашидов, Информационни системи в безопасността на труда, електронен курс, платформа Moodle+ на ТУ-Габрово, 2013, достъпен от http://umis.tugab.bg/moodle.
 • Рашидов, А. Индустриални мрежи и интерфейси в системите за автоматизация, електронен курс, платформа DMOODLEна ТУ-Габрово, 2016, достъпен от http://dmoodle.tugab.bg.
 • Рашидов, А. Бази от данни, електронен курс, платформа Mobi@Learn, 2015, достъпен от https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashidov.mobilearn.
 • Рашидов, А. Индустриални мрежи, електронен курс, платформа Mobi@Learn, 2015, достъпен от https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashidov.ml_im.