Административна дейност

  1. Правилник за атестиране на непреподавателския състав в Технически университет - Габрово
  2. Вътрешни правила за организирането на дейностите по съхраняване, опазване, обработване и справочно използване на документите в Учрежденския архив на Технически университет - Габрово
  3. Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Технически университет - Габрово
  4. Инструкция за съставяне и оформяне на документи в Технически университет - Габрово
  5. Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Технически университет - Габрово
  6. Правила за административното обслужване в Технически университет - Габрово
  7. Вътрешни правила за организирането на дейностите по съхраняване, опазване и справочно използване на документите в Учрежденския архив на Технически колеж - Ловеч
  8. Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Технически колеж - Ловеч