Учебна дейност


 1. Правилник за организация на учебната дейност
 2. Правилник за натрупване и трансфер на кредити
 3. Правилник за приемане на студенти в Технически университет - Габрово
 4. Правилник за приемане и обучение на докторанти в Технически университет - Габрово
 5. Методически указания за учебна документация в Технически университет - Габрово
 6. Правила за оценяване на знанията и уменията на студентите в Технически университет - Габрово
 7. Правила за практическото обучение в Технически университет - Габрово
 8. Правилник за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение в Технически университет - Габрово
 9. Правилник за работата на преподаватели – групови ръководители в Технически университет - Габрово
 10. Правилник за устройството, дейността и управлението на Център за електронно и дистанционно обучение
 11. Правилник за устройството и дейността на Център за следдипломна квалификация
 12. Правилник за устройството и дейността на Център за професионално обучение
 13. Правилник за дейността на Център за иновативни образователни технологии
 14. Правилник за признаване на придобито висше образование, образователна и научна степен "доктор" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 15. Правила за придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти