Бакалавърски специалности

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Специалност: АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И КОМПЮТЪРНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ - АРКУС

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Основната цел на обучението по специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС) е подготовка на специалисти със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката, така че да отговарят в най-пълна степен на нуждите на индустрията и различни области от непроизводствената сфера. В основата на специалността са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация и роботизация в различни сфери на човешката дейност.IMG 46f130fc27689902295029ef85f1318d V

По време на обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” основно внимание се отделя на приложното програмиране, микропроцесорната техника и микро-контролерите, програмируемите логически контролери, програмирането на мобилни устройства, основите на роботиката, компютърно-базираните системи за управление, базите от данни в системите за управление, автоматизация и роботизация на производството, интернет базираните системи за управление на индустриални обекти, техническите средства за автоматизация, интелигентните сензори и системи, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, проектирането на системи за управление, системите за управление в реално време и др. За обучението на студентите по специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” отговаря катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване.

Специалността „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС) дава широкопрофилна подготовка в областта на управляващите технологии, автоматиката и роботиката. Завършилите специалността с образователно-квалификационната степен "бакалавър" могат да се реализират във всички отрасли на икономиката. Част от тях са:

 1. Да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен - „магистър" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
 2. Да работят във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията.
 3. Да работят в предприятия от всички области на индустрията, енергетиката и непроизводствената сфери, в които се използват системи за автоматизация и роботизация.
 4. Да работят във фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.
 5. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.
 6. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствената сфери.
 7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.
 8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

Основно предимство на завършилите специалност “АРКУС” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора.

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!

http://aiut-bg.com/

 

Катедра: АИУТ - Атоматика, информационна и управляваща техника

Изберете Технически университет - Габрово и изучавайте интересни специалности. Вижте специалността "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи", ориентирана към Индустрия 4.0 и предлагаща възможности за успешна професионална реализация. Кандидатствайте в Технически университет - Габрово! Очакваме Ви!

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Специалност: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - КСТ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР 


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

client server

Повече от 25-години специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ) осигурява предпоставките за успешни бизнес перспективи в областта на компютърните системи и технологии на повече от 1500 дипломирали се компютърни инженери, а само в последните 5 години – на повече от 500. Някои от нашите възпитаници продължават кариерата си в магистърски и докторантски програми за обучение в университети на Европа и света. Други са част от екипите на международни компании за разработка на програмно осигуряване и апаратна част. Има и такива, които са започнали свой собствен бизнес в България

Учебният план за специалност КСТ цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като водещи специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика в областта на компютърните системи и технологии. От нашите випускници се очаква да бъдат компетентни и високо квалифицирани професионалисти в сферата на програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи, както и да бъдат подготвени да продължат обучението си в по-горни степени на висшето образование.

usluga 4Учебните програми са съобразени с изискванията на фирми от компютърния бранш и с профилите на обучение в реномирани европейски центрове, за да осигурят съвременно ниво на подготовка. Поддържаното партньорство с университети от Европа мотивира мобилността на нашите студенти в сродни висши училища извън страната.

Завършилите специалност КСТ компютърни инженери имат висока професионална и широкопрофилна подготовка, която им позволява да се реализират и адаптират като изпълнителски и ръководни кадри в:

1. Проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, жични и безжични системи, мрежи и информационни технологии.
2. Производствени предприятия, организации, институции и фирми, като компютърни инженери, използващи положителните страни от внедряване на компютърно-базирани информационни технологии и ограничаващи възможни конфликти между хората и системите за управление на социални, технологични и производствени процеси.
3. Научно-изследователски звена и институти, като изследователи и проектанти на компютърни устройства, системи и технологии.
4. Гимназии, колежи и висши училища и университети, като преподаватели и изследователи.
5. Работни групи и организации за сертификация и лицензиране в областта на компютърните системи и технологии.
6. Екипи за разработване на международни проекти, свързани с информационните технологии и компютърните приложения.

Те избраха Технически университет - Габрово защото:

 • Университетът е място за вашето кариерно развитие. Тук ще срещнете нови приятелства и преживявания;
 • Университетът разполага с модерна материална база и предоставя солидна подготовка за успешен старт на научна кариера.

Изберете Технически университет-Габрово! Кандидатствайте при нас! Очакваме Ви!

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Специалност: ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ - ТБ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ


Improving Safety and Work Culture in Engineering Careers


ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ е широкопрофилна специалност от професионално направление 5.13 „Общо инженерство”. Това дава възможност на завършилите да работят във всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина, а именно:

 • специалист по охрана на труда във фирмите;
 • консултантска и експертна дейност в служби по Трудова медицина;
 • в системата на пожарната и аварийна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии;
 • преподаватели в професионалните центрове, средни училища и университети;
 • експертна дейност към съд, прокуратура и полиция;
 • инженери в сферата на инвестиционното проектиране – част „Безопасност на труда“.

 

ЗАЩО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ Е ОСОБЕНО АКТУАЛНО?
В последното десетилетие се чувства остър недостиг за такива специалисти не само в Република България, но и в световен мащаб. Динамичното развитие на инженерната дейност и технологиите, глобализацията изискват хармонизиране и непрекъснато обновяване на нормативните документи и съответстващите им дейности в Европейския съюз, осигуряващи здравословна работна среда и условия на труда, които да доведат до минимизиране на трудовия травматизъм и аварии. Всичко това прави неефективна съществуващата практика за подготовката на специалисти по Техническа безопасност в краткосрочни квалификационни курсове. Обучението на такива специалисти е предизвикателство и е в съответствие с потребностите на индустрията и обществото.


ИЗБИРАМ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, ЗАЩОТО ДВЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО !

ПЪРВО - Инженер с широк профил от компетенции в областта на електроинженерството, машиностроенето и фирмения мениджмънт.
ВТОРО - Инженер - специалист по Техническа безопасност с квалификация, която му позволява реализация във всички сфери на индустрията, служби по трудова медицина и органи за измерване и контрол, както и като експерт в производствените фирми и за нуждите на следствието и прокуратурата.

 

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

ДИЗАЙН, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛА - ДТТТ

Специалност: ДИЗАЙН, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛА - ДТТТ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила” в момента се извършва в съответствие със Закона за висше образование чрез редовна и задочна форма на обучение. В катедрата се извършва обучение и в образователно-научната степен „доктор”.pngwing.com 12

Завършилите специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" могат да продължат в специалност "Текстилна техника и технологии" с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, получават професионална квалификация "инженер-магистър" в професионално направление "ДТТТ".

При обучението си, студентите от специалността  получават теоретични и практически умения, включващи:

 • Задължителна общо-инженерна подготовка по: общообразователни дисциплини, информатика, инженерна графика, езикова подготовка, електротехника, икономика, управление и др.;
 • Специализирана подготовка по: текстилно материалознание; текстилни изпитвания; машини и процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства; проектиране на прежди; проектиране и строеж на тъканите; проектиране и строеж на плетивата; дизайн, конструиране и технология за изработване на облеклото; проектиране, експлоатация, ремонт и надеждност на предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини; проектиране на текстилни и конфекционни предприятия; автоматизация на технологични процеси в текстилната промишленост; автоматизирано проектиране на текстилни изделия и машини.

Направления на обучение по специалността.

 • Изследване и анализ на нови текстилни материали;
 • Проектиране на класически и ефектни прежди;
 • Компютърен дизайн на плетива и тъкани;
 • Автоматизирано проектиране на трикотаж-ни и шевни изделия с CAD/CAM системи;
 • Проектиране на специфични възли на текстилни машини;
 • Организация и управление на технологични процеси от текстилното производство.

1695631916860Катедрата провежда обучението по специалността в 8 лаборатории и едно хале, като разполага с необходимия професионално-преподавателски състав в съответствие с държавните изисквания. В нея работят като редовни и хонорувани преподаватели 4 доцента и 5 главни асистенти, двама от които са доктори. Учебните планове и програми са хармонизирани с тези на страните от Европейската общност и съответстват на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

За обучение на студентите  от специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила“ са създадени компютърни лаборатории, свързани с локална мрежа в Интернет, като се използват съвременни версии на програмни продукти за автоматизирано проектиране на текстилни машини и изделия: Design Plus, Optitex, Universal Mechanism,  Project, S&A и др.

Международното сътрудничество на катедрата се изразява в обмен на преподаватели, докторанти и студенти за участие в международни научни конференции, симпозиуми, обмен на учебна литература и др. Партньори в сътрудничеството са сродни катедри от университетите в Русия, Румъния, Словения, Турция, Германия, Украйна и Чехия.

В съответствие с програмите за студентска мобилност ежегодно наши студенти провеждат преддипломното си обучение в чуждестранни университети като “Gheorghe Asachi” University of IASI (Румъния), University of Ljubljana (Словения), Namik Kemal University (Турция).

Реaлизация.

Завършилите специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" имат възможност за реализация в областта на:

 • Научно-изследователска дейност по изследване и внедряване на нови и класически текстилни материали;
 • Реализиране на маркетингови и мениджърски дейности в областта на текстилната техника и технологии;
 • Проектиране на съвременни технологии за изработване на прежди, тъкани и плетива;
 • Моден дизайн на трикотажни и шевни изделия чрез компютърно проектиране;
 • Автоматизирано проектиране художественото оформление на тъкани;
 • Организация и управление на технологични процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства;
 • Проектиране, конструиране и разработване на съвременни предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини;
 • Конструкторска, технологична, проектна, развойна, изследователска, диагностично-ремонтна, организационно-управленческа и други дейности в технологичните и машиностроителни предприятия.

Професионално направление 5.6 "Материали и материалознание"

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалистите, завършили специалността „Технология на материалите и материалознание”(ТММ), са подготвени в съответствие със съвременните научни и приложни постижения в областта на получаване, обработване, изследване, прогнозиране и внедряване, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии за машиностроенето, електропромишлеността, транспорта, енергетиката, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли на промишлеността. Запознават се със системите за управление на качеството, с оптимизиране на технологичните процеси в металообработването в т.ч. и на високоенергийните методи за обработване.

Завършилите специалността получават теоретични и практични умения, включващи:

 • Задължителна обща инженерна подготовка от дисциплини като: инженерна графика; езикова подготовка; CNC машини, инструменти и технологии; CAM и CNC производствени системи и други.
 • Специализирана подготовка по: структура, свойства и приложение на материалите; технологични процеси за обработване на метални и неметални материали, термично и химико-термично обработване и други.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност ТММ имат възможност за реализация в следните области:

 • Извършване на изследователска и научно-изследователска дейност по разработване и внедряване в промишлени условия на машиностроителни материали, както и на технологиите, свързани с тяхното обработване;
 • Проектиране, конструиране и разработване на машини и съоръжения за получаване и преработка на метални и неметални материали;
 • Конструкторска, технологична, проектантска, развойна, изследователска, диагностично-ремонтна и други дейности на съвременните фирми.

Завършилите ОКС „бакалавър” могат да продължат образованието си в катедрата за получаване на научно-образователна степен „магистър”, а в последствие и „доктор”.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Специалност: КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР - ДИЗАЙНЕР


Една сравнително нова, привлекателна и модерна специалност. В съобразените с държавните изисквания учебни планове са застъпени дисциплини, които са с общообразователен, общотехнически и специален характер.

Обучението по “Компютърен дизайн в индустрията” се основава на потребността на съвременното общество от инженер-дизайнери, които са изградени като широкопрофилни специалисти, обединяващи знания и умения, методи и средства от взаимно проникващи се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриалното производство.

Обучението по специалността се обезпечава от катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”, като катедрата разполага с учебни и научноизследователски лаборатории. За обучението на студентите е осигурена съвременна компютърна техника, която е свързана в локал­на мрежа, интегрирана с мрежата на университета.

В много от учебните дисциплини се използват специфични специализирани програмни продукти.

Компетенции, които се придобиват от студентите от специалност „Компютърен дизайн в индустрията” са:

 • умения по дизайн на машини
 • технически изделия и съоръжения
 • дизайн на изделия и облекла
 • дизайн на рекламни продукти и информационни системи

По време на  учебните и специални практически занятия студентите формират умения да проучват и провеждат сравнителни анализи на изделия, да формулират дизайнерски проблеми и да извеждат концепции, да съставят и предлагат цветови и графични решения, да макетират, документират и оценяват дизайнерски проекти.

Практическата реализация на завършилите специалността „Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в проектиране на машини, уреди, работни места, работна, производствена и интериорна среда, разнообразни текстилни изделия и облекла, пространствено оформление на магазини, бутици, изложбени комплекси, визуални комуникации.

Широкопрофилната квалификация на инженер-дизайнерите е предпоставка за добър прием в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.

Професионално направление 3.4 "Социални дейности"

Специалност: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: БАКАЛАВЪР ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


 sd 1Специалност „Социални дейности” отговоря на потребностите на обществото от компетентни специалисти, способни да прилагат интегрирани знания и умения, съответстващи на етичните принципи и ценности на социалната работа. В процеса на обучението по специалността студентите придобиват:

 • широкопрофилни знания, свързани с динамиката на социалните процеси и влиянието им върху социалния статус на индивида, групата и общността;
 • лични и професионални компетентности, гарантиращи бъдещата им професионална реализация - самостоятелност и отговорност, компетентности за учене, комуникативни и социални компетентности;
 • практически умения за решаването на сложни задачи в областта на определянето, формулирането и анализирането на социалните проблеми; изготвянето на обективна и професионално обоснована оценка на потребностите, степента на риск и потенциал на уязвимите общности, с анализиране на негативни социални процеси и явления;
 • умения, свързани с изграждане на логическо мислене, новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни казуси.

 

Практическите обучения, които се провеждат в реална среда със сътрудничеството на социалните институции, предоставят възможност за правилно професионално ориентиране, съобразно възникналия интерес за работа с конкретна рискова група – деца или възрастни. В хода на обучението се прилагат и добри практики на висши училища в Европа и България.

Завършилите специалносттапридобиват професионална квалификация „Бакалавър по социални дейности” и могат да се реализират в:

 •  Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения;

 •  Държавна агенция за закрила на детето;

 •  Агенция за хора с увреждания;

 •  Отдели и административни структури по социални дейности на областно и общинско равнище;

 •  Общински комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

 •   Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;

 •   Центрове, звена и други структури, предоставящи социални услуги в общността;

 •   Ресоциализационни, консултативни и корекционни центрове за деца;

 •   Пробационни служби за младежи с девиантно поведение;

 •   Неправителствени организации, осъществяващи социални дейности;

 •   Държавни, общински и/или неправителствени организации в качеството им на доставчици на социални услуги; 

 •   Екипи за управление на проекти в сферата на социалните дейности и услуги, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

След придобитата степен „бакалавър”, завършилите специалността имат възможност да продължат обучението си в магистърските специалности „Социални дейности” и „Социална работа и Европейски политики” (дистанционно обучение).

sd 2   sd 3

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: БАКАЛАВЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ


su 1Специалност „Стопанско управление” предлага обучение, което съответства напълно на концепцията за академично образование с интердисциплинарен характер. То обвързва всички функционални направления на дейност на бизнес организациите – маркетинг, персонал, финанси и производство, които се допълват с компетенции за комуникация и приложение на компютърните системи и технологии в управлението.

Студентите получават:

 • Базови икономически и управленски знания - икономикс, икономика на предприятието, информатика, основи на управлението, търговско право, маркетинг, счетоводство, финанси и др.;
 • Специализирани знания за управление на организацията – управление на човешките ресурси, планиране и прогнозиране, стратегическо управление, производствен мениджмънт, управление на иновации и инвестиции, управление на проекти, управление на качеството, логистика и др.;
 • Технологични знания, знания за количествените методи за анализ и управление –производствени системи и технологии, комуникационна техника и технологии, компютърни системи и технологии, информационни системи в управлението, приложна математика, статистика, количествени методи в управлението и др.;
 • Знания по избираеми и факултативни дисциплини – екология и опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, електронен бизнес и др.

su 2

 

Обучението на студентите осигурява теоретична подготовка, практически умения и компетенции за управление на процесите по внедряване на продукти и технологии в производството, изграждане на стратегии и бизнес модели за развитие.

Те гарантират на младите специалисти способност за адекватно поведение и динамични реакции в сложна обществена и бизнес среда.

Възможностите за обучение в чуждестранни партньорски университети, предоставени и финансирани по Европейска програма Еразъм+, разширяват и обогатяват специалната и езикова подготовка на студентите, което е допълнителна предпоставка за конкурентоспособност и успешна професионална реализация. 

 

Завършилите специалността „Стопанско управление” притежават теоретичната и практическа подготовка, които им позволява да заемат позиции като:

 • ръководители на различни равнища в структурата на управление на бизнес организации;

 • функционални, линейни и щабни специалисти във функционални области на дейност;

 •  ръководители, координатори и консултанти на проекти;

 •  ръководители и организатори на собствен бизнес;

 •  специалисти по диагностика и иновационни управленски решения;

 •  специалисти и администратори в европейски структури.

Заедно с това те имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности, които катедра „Мениджмънт” предлага в професионално направление „Администрация и управление” - „Управление на човешките ресурси”, „Управление на бизнеса” и „Управление на проекти” (дистанционна форма на обучение).su 3

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР-МЕНИДЖЪР


im 1

"Индустриален мениджмънт” е широкопрофилна специалност, осигуряваща професионални знания, умения и компетенции в областта на техниката, технологиите, икономиката и мениджмънта. Това е специалност, по която факултет “Стопански” извършва обучение още от създаването си и е с утвърдени на пазара на висшето образование позиции, благодарение на непрекъснатото развитие на учебното съдържание и поддържане на обучението в съответствие със съвременните образователни тенденции и изискванията на потребителите на кадри. В рамките на професионалното направление 5.13 “Oбщо инженерство” специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с висока оценка за прием и обучение на студенти през следващите 6 години.

Продължителността на обучение в ОКС „бакалавър” е четири години, в редовна и задочна форма.

Студентите от специалност „Индустриален мениджмънт” се обучават в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и модерен софтуер. Това гарантира високо качество на обучението, подпомага студентите при усвояването на знанията и придобиването на практически умения за изследване и решаване на проблемни ситуации от областта на икономиката, управлението и общото инженерство.

По време на обучението си студентите имат възможност да посетят чуждестранни партньорски университети с цел практика или обучение, с финансиране по програмата Еразъм+ на ЕС.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Инженер-мениджър”.

im 2Те притежават теоретична и практическа подготовка за:

 • управление на индустриални предприятия, планиране, проектиране и мениджмънт на производствени процеси;
 • организатори, мениджъри или експерти в звена на индустриални предприятия; създаване и развитие на самостоятелен бизнес; разработване на иновационни технически, технологични и управленски решения;
 • управление на системи за качеството; 
 • автоматизирано проектиране на индустриални продукти;
 • извършване на консултантска дейност и оценяване на съответствие със съществени изисквания към индустриалните продукти.

Завършилите специалност „Индустриален мениджмънт” с ОКС „бакалавър”могат да приложат своите знания и умения в частни, държавни и общински компании с индустриален профил като мениджъри на производствени и маркетингови звена; могат да се реализират като консултанти, експерти и организатори при разработване на технологични и иновационни проекти; организатори, ръководители и експерти в екипи, които провеждат маркетингови изследвания и ръководят разработването и лансирането на нови продукти; те могат да основават и ръководят самостоятелни стопански единици, работещи в различни сектори на индустрията.

След придобитата образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”, завършилите специалността имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности „Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие” (съвместно с Университета по приложни науки в Митвайда – Германия за придобиване на двойни дипломи), „Мениджмънт на индустриалното предприятие” и „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”.

Кандидатстудентски прием