Катедра "Основи на електротехниката и електроенергетиката"

оее

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

e-mail: krmri@tugab.bg

стая: 1417, 1206
тел.: 066 827 349, 066 827 313

   
Технически сътрудник: инж. Румяна Ганчева Пенчева
 

e-mail: rpencheva@tugab.bg

стая: 1418
тел.: 066 827 359


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

          Уважаеми студенти,

        Във връзка с въвеждането на дистанционна форма на обучение в ТУ-Габрово Ви уведомяваме, че информация за електронните материали за дисциплините, които изучавате в летен семестър е предоставена на груповите Ви ръководители от профилиращите катедри.

                                                                                                                                                                                                    С уважение,  

                                                                                                                                                                                                                    Катедра „ОЕЕ“ 

 


Кратка история

Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката” („ОЕЕ”)  е една от първите в Технически университет – Габрово и е основана още през 1964 година под името „Теоретична, измервателна и обща електротехника” (ТИОЕ), което се запазва до 1984г.  Първи нейн ръководител е и първият ректор на Университета - проф. д.т.н. инж. Весел Савов. Първият редовен асистент в нея е Николай Колев. До 1971 година в катедрата постъпват А. Бакалов, Т. Петров, Д. Гиргинов, В. Тодоров, И. Станев, Т. Тодоров, Д. Чичаров, Л. Генчев, П. Владимиров, Д. Петров, Г. Венков и Г. Трендафилов. От 1970 г. до 1971 г. ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Димчо Цветков. През 1971 г. от катедра „ТИОЕ” се отделя нова катедра под името „Електрически машини и електрообзавеждане”. След разделянето, в катедра „ТИОЕ” остават Н. Колев, И. Станев, Д. Чичаров, Д. Петров, Г. Венков и Г. Трендафилов, а ръководител на катедрата става доц. д-р инж. Борис Митов. От 1975 г. до 1988 г. ръководител на катедрата е проф. д.т.н. инж. Людмил Генов. През 1984 г. катедрата е преименувана на „Основи на електротехниката и електроенергетиката” (ОЕЕ), което име запазва и до днес.

През следващите години ръководители на катедрата са:  проф. д.т.н. инж. Илия Станев /1989 - 1993 г./, доц. д-р инж. Георги Трендафилов /1993 - 2008 г./, доц. д-р инж. Петър Узунов /2008 – 2012 г./, проф. д-р инж. Звездица Ненова /2012 – 2016 г./, доц. д-р инж. Анка Жеглова /2016 – 2018 г./.

В различен период като асистенти в катедрата работят Г. Дишлиев (по-късно доцент), Й. Славев, П. Станчев, Н. Козарев. През 2002 г. в катедрата постъпва Г. Велев, а в периода 2009 - 2010 година започват работа четирима нови редовни асистенти – И. Лазаров, П. Христов, Г. Георгиев и Н. Недев.

Към настоящия момент в катедра ОЕЕ работят седем преподаватели: един професор, трима доценти и трима главни асистенти. В момента ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Георги Велев. От 1986 г. до 2015 г. технически сътрудник в катедра „ОЕЕ“ е Наталия Бинтева, а от 2015 г. технически сътрудник е инж. Румяна Пенчева. От 1988 г. като р.н.а. работи Иван Станев.

От 2005 година катедрата провежда обучение в ОКС „магистър“ по специалност “Безопасност на труда” от професионално направление 5.13 "Общо инженерство". През 2016 г. магистърското обучение по „Безопасност на труда“ придобива международно признание и университетът получава международна акредитация за обучение на специалисти по „Безопасност и здраве при работа“, присъдена от международната неправителствена организация по здравословни и безопасни условия на труд – IOSH (Institution of Occupational Safety and Health), която е под егидата на Кралицата на Великобритания.

През 2019 г. катедра „ОЕЕ“ първа в страната започва обучение по специалността  „Техническа безопасност” в ОКС „бакалавър”.

1 2

 

Катедрата е водеща в образователно-квалификационна степен "магистър" за специалност:  "Безопасност на труда"  и в образователно-квалификационна степен "бакалавър" за специалност "Техническа безопасност" 

До настоящия момент в катедрата са дипломирани повече от 220 магистър-инженери по „Безопасност на труда“. 

 

Състав на катедрата
Име и длъжност стая Телефон E-mail
проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова 1205 066 827 376 nenova@tugab.bg
доц. д-р инж. Петър Колев Петров 1206
066 827 313
petrov_p_tu@abv.bg
доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов 1206 066 827 313 krmri@tugab.bg
доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

1417
1205

066 827 349
066 827 376

g_velev@tugab.bgg.velev@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Недю Диянов Недев 1420 066 827 538 nedyu.nedev@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Ивайло Василев Лазаров 1207 066 827 322 iv.lazarov@mail.bg
гл. ас. д-р инж. Цвятко Колев Върбов 1207
1202
066 827 322
066 827 562
varbov@tugab.bg
Помощно-технически персонал      
инж. Румяна Ганчева Пенчева 1418 066 827 359 rpencheva@tugab.bg
р.н.а Иван Станев Иванов 1204 066 827 369
066 827 669
 

 


Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“, 2019 г.
   

 


Катедрата е водеща в обучението на  специалност:  "Безопасност на труда" - ОКС "магистър"

Основни дисциплини:

 • Теоретична електротехника
 • Теоретична електротехника I
 • Теоретична електротехника II
 • Електротехника
 • Електротехника и електроника
 • Електрически измервания
 • Измервателна техника
 • Измерване на неелектрически величини
 • Електротехнически материали
 • Електроматериалознание
 • Техника на високите напрежения
 • Електрически мрежи и системи
 • Електрическа част на електрически централи и подстанции
 • Електроенергетика
 • Техника на високите напрежения
 • Безопасност на труда - I
 • Безопасност на труда - II
 • Измервания и контрол в безопасността на труда
 • Промишлена хигиена и професионални заболявания
 • Методика на обучение и повишаване на квалификацията
 • Технически устройства в безопасността на труда
 • Пожарна безопасност и спасително дело
 • Трудово правни въпроси
 • Психология на труда
 • Компютърни методи в безопасността на труда
 • Информационни системи в безопасността на труда
 • Експертни анализи на трудови злополуки
7 8

 Дипломиране на магистър-инженери по „Безопасност на труда“  

 

Учебни лаборатории:


 • Специализирана лаборатория „ЕЛЕКТРОТЕСТ“

 

 


 • Лаборатория 1202 по „Електротехника и електроника“

 


 • Лаборатория 1211 по „Теоретична електротехника“


 • Лаборатория 1210 по „Електрически измервания“


 • Лаборатория 1212 по „Електротехнически материали“


 • Лаборатория 1310 по „Електрически мрежи и системи“ и „Електрическа част на електрически централи и подстанции“


 • Лаборатория 1007 по „Техника на високите напрежения“


 • Лаборатория 1200 по „Техническа безопасност“


 • Лаборатория 1203 по „Измерване на неелектрически величини“

Научни области:

 • Теоретична електротехника;
 • Електрически измервания;
 • Сензори и сензорни системи;
 • Виртуални измервателни средства;
 • Електротехнически материали;
 • Окисни и сегнетокерамики;
 • Техническа безопасност;
 • Електробезопасност;
 • Електрически мрежи и системи;
 • Електроенергетика;
 • Релейна защита;
 • Техника на високите напрежения;
 • Преходни процеси в ЕЕС.

През 2019 г. катедра „Основи на електротехниката“ отпразнува тържествено своя 55 годишен юбилей като една от първите основани катедри в Университета. С решение на Академичния съвет на ТУ – Габрово зала 3116 (сграда Ректорат) беше именувана в чест на проф. д.т.н. Весел Николаев Савов - първия Ректор на университета и първи Ръководител на катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“.