Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов
  стая: 2710
тел.: 066 827 271
Организатор учебна работа: инж. Гергана Кирилова Йончева
  стая: 2609
тел.: 066 827 252
Катедрен сайт  

Кратка история

Катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане” е създадена през 1970 г. с първоначално наименование “Електрически машини и електрообзавеждане” и започва да обучава студенти задочно обучение по специалност “Електрически машини и апарати”. От 1984 г. катедрата е преименувана в “Eлектроснабдяване и електрообзавеждане” и провежда обучение по специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане” редовно и задочно обучение, а от 1997 г. в о.к.с. „бакалавър“ и о.к.с. „магистър“ по обобщена специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” от професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”.

Ръководители на катедрата са: доц. инж. Димчо Цветков /1970 – 1971 г./, проф. д-р инж. Иван А. Масларов /1971 – 1972 г./, проф. д-р инж. Никола Трифонов /1972 – 1976 г./, доц. д-р инж. Тодор Петров /1976 – 1993 г./, проф. дтн инж Пенчо Владимиров /1993 – 2000 г./, доц. д-р инж. Милка Консулова /2000 – 2004 г./, доц. д-р инж. Стойо Платиканов /2004 – 2012 г./, доц. д-р инж. Свилен Рачев /2012 – 2016 г./, доц. д-р инж. Пламен Цанков /2016 – 2020 г./.

Катедрата е профилираща за обучението в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" за акредитирана специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” и за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" за акредитирани специалности  “Електроснабдяване и електрообзавеждане”  и  "Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност". 

Катедрата е профилираща за обучението за образователната и научна степен "доктор" по три акредитирани докторски програми:

 • "Електроснабдяване и електрообзавеждане”;
 • “Електромеханика”;
 • “Светлинна техника и източници на светлина”.

 От създаването на катедрата са дипломирани над 1800 студента в о.к.с. „магистър” и над 700 студента в о.к.с. „бакалавър” с професионална квалификация “електроинженер”.

Области на реализация на дипломираните инженерни кадри:

 • Производство, пренос и раз­пре­деление на електрическа енер­гия – на позиции като ръководители на звена, специалисти или главни специалисти в енергосекции, електротехнически секции, електроснабдителни предприятия, транспортни фирми, производствени, строителни и проектантски организации по електроенергетика и други, осъществяващи планиране, оперативно ръководство, организация, управление и координиране на дейностите;
 • Проектиране, конструиране, мон­таж, изпитване, екс­­плоа­тация, поддръжка и ремонт на: съвременни елек­тро­енер­гий­ни уред­би, мрежи, съо­ръ­же­ния; електрообзавеждане, елек­тро­задвижващи системи; ос­ветителна и инсталационна тех­ника; възоб­но­вяеми енер­гий­ни източни­ци; енер­­го­ефек­тив­ни елементи и тех­­но­логии; упр­а­­вле­ние на енер­­гий­ни отдели, обек­ти и сис­те­ми – на позиции като „Енергетик”, „Технолог”, „Проектант”, „Енергиен диспечер”, „Инвеститорски контрол” и др.
 • Научно-изследователската дейност и внедряване в практиката на съвременни научно-технически решения и на високоефективни научно-приложни методи на работа;
 • Преподаватели в средни и висши училища.

Състав на катедрата

Име и длъжност Стая Вътр. телефон

Ръководител катедра: 

доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов

2607

2710

066 827 310

066 827 271

Технически организатор:
инж. Гергана Кирилова Йончева
2609 066 827 252
доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

2704
2705

 
066 827 253
066 827 653
доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков
2605
2710
066 827 271
066 827 272
гл. ас. д-р инж. Димитрина Йорданова Коева
2702
2704
066 827 572
066 827 653
гл. ас. д-р инж. Цветозар Георгиев Петков 2503 066 827 258
гл. ас. д-р инж. Емил Петров Станев 2504 066 827 311
гл. ас. д-р инж. Любомир Диянов Димитров 2705 066 827 253
гл. ас. д-р инж. Милко Тодоров Йовчев 2607 066 827 310

 

Катедра “ЕСЕО” провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини в о.к.с.„бакалавър” и о.к.с.„магистър”:

 • Електроника
 • Електрически машини I и II част
 • Електрически апарати
 • Основи на автоматизацията
 • Осветителна и инсталационна техника
 • Автоматизирано електрозадвижване
 • Електроснабдяване
 • Електрообзавеждане
 • Техническа експлоатация на електрически уредби
 • Индустриални електроснабдителни системи
 • Електрообзавеждане на производствени машини и процеси
 • Експлоатация на автоматични устройства и системи
 • Енергетични технологии и екология
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Оптимизация и управление на електроснабдителните системи
 • Автоматизация на промишленото електроснабдяване
 • Съвременни математически методи за инженери
 • Електрообзавеждане на специални машини и съоръжения
 • Електрообзавеждане на автоматизирани и роботизирани устройства

Научни направления в катедрата:

 • Енергийно-ефективни електрически уредби
 • Електрообзавеждане и електрозадвижване
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Осветителна техника

Научно-техническо сътрудничество

Съвместна работа и обмен в учебно-изследователската дейност със сродни катедри от техническите университети в София, Варна, Русе и институти, висши училища и университети в Германия, Русия, Украйна, Румъния, Полша, Гърция, Сърбия, Чехия, Босна и Херцеговина.

Значими научно-технически разработки

“Университетска 10 kWp фотоволтаична система“, “Оптимизация на енергийно ефективни осветителни уредби в България”, “Електромагнитни спирачки за електротелфери“ и др.

Реализирани проекти за енергийна ефективност

В катедрата са разработени от 1998 до 2011 г. проекти за енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в двадесет и три български града: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Кърджали, Луковит, Нова Загора, Павликени, Пазарджик, Самоков, Стара Загора, Шумен, Ямбол, Асеновград, Монтана, Златоград, Хасково, Лясковец, Казанлък, Плевен и Сливен.

Сътрудничество с фирми: PHILIPS, OSRAM, SIEMENS, OMRONQ SEMO, AMK, МИЛИЕР, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, WIP- München, General Electric, Кабел Комерс.

Издадени учебници и ръководства - 20 БРОЯ

Авторски свидетелства и патенти - 24 БРОЯ

eseo patenti

Международни проекти

Project JOU2-CT92-0155 “Development of a Stand Alone PV Power System for Remote Villages Making Use of Pumped Water Energy Storage”

Project ICOP-DEMO-2145-96 “Demonstration of a Hybrid Powered System for Navigation Lighthouses – Standardised Solution for Remote and Ecologically Sensitive Areas at the Black See Coast”

Project ICOP-DISS-2148-96 “Follow up Activities Concerning the Promotion of Hybrid Renewable Energy Sources in Eastern Europe”

Project ICOP-DEMO-2154-96 “Development and Application of a Water Pumping System for Remote Areas Consisting of Photovoltaic (PV) Modules with Inverters Integrated into the PV Modules and a New Type of Asynchronous Pump Motor”

Contract 6.7211-40/I/97-005 “Training, Visits in the Field of Renewable Energy Technologies (Photovoltaic Applications) between Greece/Germany and Bulgaria/ Romania”

Проект по Пета рамкова програма за разширяване приложението на фотоволтаичните системи 2003 – 2006 г.: PV Enlargement - NNE5/2001/736 “Technology Transfer, Demonstration and Scientific Exchange Action for the Establishment of a Strong European PV Sector” - 27 Partners from 10 Countries.

UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME 2010-2011, PROJECT “RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF WEST BALKANS”

katedra eseo1s

 

Университетска 10 kwp фотоволтаична система, свързана с електрическата мрежа, разработена в катедрата

 

Специализирани лаборатории

 

 1. “Електроснабдяване”
 2. “Електрообзавеждане”
 3. “Осветителна и инсталационна техника”
 4. “Електрически машини”
 5. “Електрически апарати и електромеханични устройства”
 6. “Електроника”
 7. “Експлоатация на автоматични устройства и системи”
 8. “Електрозадвижване и автоматизация”
 9. “Експлоатация на електрически уредби”
 10. “АМК - задвижваща и управляваща техника”

katedra eseo2s

Лаборатория „Електроснабдяване”


 

katedra eseo3s

Лаборатория „Електрообзавеждане”


 

katedra eseo4s

Лаборатория „Осветителна техника”


 

katedra eseo5s

Лаборатория „Електрически апарати и електромеханични устройства”


 

katedra eseo6s

Лаборатория „Електрически машини”


 

katedra eseo7s

Лаборатория „Техническа експлоатация на електрически уредби”


 

katedra eseo8s

Лаборатория „Електроника”


 

katedra eseo9s

Лаборатория „Електрозадвижване”


 

katedra eseo10s

Лаборатория „Експлоатация на автоматични устройства и системи”


 

katedra eseo11s

Лаборатория АМК „Задвижваща техника”


 

katedra eseo12s

Катедрена автономна фотоволтаична система в сграда „Баждар-2А”


 

katedra eseo13s

Фотоволтаично светодиодно осветление пред сградата на катедрата – „Баждар-2А”