За програмата

ERASUM

За програмата

„Еразъм+“е програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г.  Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави.

Програмата „Еразъм+“ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от  30 години европейски програми и е насочена както към вътрешноевропейското, така и към международно измерение на сътрудничество.

Въз основа на успеха, постигнат през периода 2014—2020 г., в рамките на програмата „Еразъм+“ се полагат по-големи усилия за увеличаване на възможностите, предлагани на повече участници и на по-широк кръг организации, като се обръща специално внимание на качественото въздействие на програмата и се допринася за по-приобщаващи и сплотени, по-екологични и адаптирани към цифровите технологии общества.

Програмата е ключов компонент в подкрепа на целите на европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование 2021—2027 г., стратегията на ЕС за младежта и работния план на ЕС за спорта.

С цел да се увеличи качественото въздействие на действията по програмата и да се осигурят равни възможности, обхватът на „Еразъм+“ e разширен, така че да достига по-успешно до хора от различни възрасти с разнообразно културно, социално и икономическо положение, включително до хора по-малко възможности, до хората с увреждания и мигрантите, както и до гражданите на Европейския съюз, живеещи в отдалечени райони или изправени пред социално-икономически трудности.

Програмата насърчава използването на екологосъобразни практики (например използвване на устойчиви транспортни средстваза целите на мобилностите; замяна на административните процеси, основани на документи на хартиен носител, с цифрови процеси), прилагането на мерки за повишаване осведомеността на участниците и предприемането на активни действия при организирането на събития, конференции и срещи, свързани с мобилността по „Еразъм+“, с цел поддържане на устойчивост на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък от дейностите по програмата.  

Програмата „Еразъм+“ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и преодоляване на различията в знанията, уменията и компетентностите в Европа  като допринасят за устойчив растеж и осигуряват равнопоставеност, благоденствие и социално приобщаване в Европа и отвъд нейните граници.

Програма „Еразъм+“ включва три основни Ключови дейности (КД):

КД 1- Образователна мобилност за граждани

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността с учебна цел на студенти, служители, стажанти, чираци, възрастни учащи и младежи. Ползите за участващите организации включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

КД 2- Сътрудничество между организациите и институциите

Дейността е насочена към развитие на секторите на образованието, обучението и младежта в следните направления:

 • Партньорства с цел сътрудничество, обхващащи:
  • Партньорства за сътрудничество;
  • Малки партньорства.
 • Партньорства за високи постижения, обхващащи:
  • Европейски университети;
  • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение;
  • Академии за учители „Еразъм+“;
  • Действие „Еразмус Мундус“.
 • Партньорства за иновации, обхващащи:
  • Алианси за иновации;
  • Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето.
 • Проекти за изграждане на капацитет в областта на младежта;
 • Спортни събития с нестопанска цел.

КД 3 – Подкрепа за разработване на политики и за сътрудничество

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за действието „Обединена европейска младеж“ и други действия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, улесняващи управлението и функционирането на отворените методи на координация; осъществяващи европейски експериментални инициативи в областта на политиката; събиране на факти и знания с цел обоснованото изготвяне на политики; улесняване прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и трансферът на кредити; насърчаване диалогът по политиката със заинтересованите страни в рамките на Европейския съюз и извън него; сътрудничество с международни организации с широко признат експертен и аналитичен капацитет

В рамките на КД 1 се предоставя подкрепа за мобилност в сферата на висшето образование за:

Мобилност на студенти и докторанти с цел обучение. Периодът на обучение е минимум 2 и максимум 12 месеца и се реализира в партньорски висши училища, притежаващи Еразъм харта, или в легитимни партньорски университети в партниращи на програма „Еразъм+“ държави при наличието на предварително подписани с тях междуинституционални договори. Право на участие в програмата „Еразъм +“ имат всички студенти, завършили първата година от своето обучение. Всички студенти получават финансова подкрепа за реализиране на мобилносттас обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение (т.е. по 12 месеца за бакалавърска, магистърска и докторска степен), независимо от броя и вида на мобилностите. Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение значително разширява академични, езикови, социални и културни компетенции на участниците.

Мобилност на студенти и докторанти с цел практика. Мобилносттае с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца и може да се реализира в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или университети в чужбина в рамките на европейските държави. Практиката се реализира при наличие на съвместни договори или писма за съгласие. Студенти, последна година на обучение, могат да реализират практическо обучение в чужбина в рамките на 1 година от дипломирането си. Подборът на студентите се извършва от ТУ-Габрово по време на последната година на обучението, преди полагането на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Мобилност за обучение и/или стажове за докторанти. Докторантите могат да реализират и краткосрочна мобилност с цел обучение/практика от 5 до 30 дни.

Преподавателска мобилност с цел преподаване предоставя възможност на преподавателите да преподават в партньорски висши учебни заведения в програмни държави, притежаващи Еразъм харта. Легитимната продължителност на преподавателската мобилност в програмни държави е от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване. Задължително е изискването за минимум 8 часа преподаване на седмица. (вкл. и за по-кратък период на мобилност). Ако преподавателската мобилност с цел преподаване се комбинира с преподавателска мобилност с цел обучение минималния брой на учебните часове е 4 часа. Преподавателската мобилност с цел преподаване допринася за поддържане на конкурентното равнище на професионалните компетентности на преподавателите и за продължаваща квалификация.

Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение дава възможност на преподавателите и административния състав да се обучават в други висши образователни институции, удостоени с Еразъм харта или в публични и частни организации, чиято дейност  е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите, и които са установени в държави, участващи в програма „Еразъм+“. Целта на мобилността е обмяна на опит и насърчаване на професионалното развитие. Тази мобилност може да е с продължителност от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване.

Преподавателската мобилност с цел преподаване и мобилността на преподавателския и непреподавателски състав могат да бъдат реализирани и в легитимни партньорски университети в партниращи на програма „Еразъм+“ държави. Минималната продължителност е 5 дни, а максималната - 2 месеца.

Смесена мобилност – Всеки период на преподаване или обучение за преподавателите и непреподавателския състав, както и всеки период на обучение или стаж в чужбина с всякаква продължителност за студентите, включително докторантската мобилност, може да бъде осъществен под формата на смесена мобилност. Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент, при което е спазено условието физическата компонента да бъде в съответствие с минималната продължителност, определена за съответния вид преподавателска, студентска или докторантска мобилност.

При реализиране на академичен обмен всички входящи и изходящи участници в мобилност се ползват от същите права и се придържат към правилата на приемащата институция. Входящите студенти, преподаватели и служители са освободени от всякакви такси за регистрация, за обучение и изпити, за издаване на документи в приемащата институция.

Всички участници в мобилност имат право на финансова помощ (грант). Размерът на дневната/месечната финансова подкрепа по държави и транспортната субсидия за персонал по разстояния се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Всички участници в мобилност получават пълно признаване на академичните резултати.

Подробна информация за програмата „Еразъм+“ е публикувана на интернет страницата на Център за развитие на човешките ресурси