Професионален бакалавър - ТК Ловеч

Технически колеж - Ловеч

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"