Центърът за следдипломна квалификация (ЦСДК) е създаден с решение на Академичния съвет при Технически университет (ТУ) – Габрово от 24.02.1998 г. на базата на съществуващите преди това факултет за обществени професии и отдел за следдипломно обучение, преименувани по-късно в свободен факултет за допълнителна квалификация (СФДК).

Основната задача на ЦСДК е да провежда обучение с цел квалификация на специалисти с висше образование и паралелна допълнителна подготовка на студенти и кандидат-студенти. В съответствие с изменящите се потребности на практиката, квалификационната дейност в Техническия университет – Габрово се изменя твърде динамично, като непрекъснато се откриват нови тематични направления и курсове, а други се видоизменят.

 

Организацията на работа в ЦСДК позволява при възникнала потребност да се разработва нова учебна документация за нови курсове, която се обсъжда в съвета по квалификационна дейност и се утвърждава от съответните факултетни съвети, или от Академичния съвет. По този начин се гарантира изискването за качество на учебното съдържание и на учебния процес. В обучението се прилага и опитът, придобит в Технически университет – Габрово при изпълнението на съвместни проекти със западни университети от страните на ЕС по програмите ТЕМПУС, КОПЕРНИКУС и др.

Учебният процес се организира в динамични курсове с очни, задочни, дистанционни и комбинирани форми на обучение. Тенденцията е следдипломната квалификация да се превърне в система за непрекъснато обучение на инженерно-технически кадри. В следдипломното обучение се включват и граждани на съседни български страни и страни от близкия Изток.

Годишно в ЦСДК се обучават около 500-600 специалисти. Преподавателският състав от 100 до 150 души е основно от Технически университет – Габрово, други ВУЗ и БАН, като голяма част са хабилитирани. За преподаватели се привличат и изтъкнати специалисти от практиката.