Акредитация

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на докторските програми. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.

Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.

Акредитирани професионални направления в ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Професионално направление

Дадена акредитация ** /
Акредитирано до

Оценка

За ОКС

3.4 Социални дейности

2024 г.

9,18

бакалавър, магистър

3.7 Администрация и управление

2022 г. **

8,33

бакалавър, магистър

5.1 Машинно инженерство

2025 г.

9,23

бакалавър, магистър

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

2023 г. **

9,26

бакалавър, магистър

5.3 Kомуникационна и компютърна техникa

2023 г. ** 

9,23

бакалавър, магистър

5.6 Материали и материалознание

2025 г.

9,07

бакалавър, магистър

5.13 Общо инженерство

2024 г.

9.24

бакалавър, магистър


** - Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО


Акредитирани професионални направления в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ Дадена акредитация ** /
Акредитирано до
ОЦЕНКА ЗА ОКС
5.1 Машинно инженерство
 
2025 г. 9,23 професионален бакалавър
5.2 Електротехника, електроника и автоматика 2023 г. ** 9,26 професионален бакалавър
5.3 Kомуникационна и компютърна техника

2023 г. **

9,14 професионален бакалавър

 
** - Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО