Магистърски специалности

ksp 2020

Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "МАГИСТЪР", предлагани от Технически университет - Габрово.

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА (АИУТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ) е специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на софтуерните и хардуерните технологии и тяхното приложение в областта на автоматизацията и роботизацията. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност. 

robot1 magЗавършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Придобилите образователно-квалификационната степен магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника са подготвени да изпълняват следните дейности: 

• да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;

• да работят при решаването на задачи за автоматизация във всички области на производството, приразработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, контролно- измервателна апаратура и технически средства на системи за управление;

• да работят в областта на сградната автоматизация;

• да извършват сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и административната дейност;

• да решават задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.). 

По време на обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация и многокритериалното вземане на решения, системите за мониторинг, индустриалните информационни системи, управлението на нелинейни системи и възобновяеми енергийни източници, управляващите системи с програмируеми логически контролери, системите за сградна автоматизация и индустриалните роботи. 

За обучението на студентите по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника отговаря катедра Автоматика, информационна и упрstudents2 magавляваща техника. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване. 

На територията на катедрата се намират фирмени лаборатории, оборудвани с най-модерна техника в областта на автоматизацията с помощта на водещи световни фирми: лаборатория по „Средства за автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата SIEMENS),лаборатория по „Програмируеми контролери” (оборудвана с техника на фирмата UNITRONICS), лаборатория по „Индустриална автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата BECKHOFF), лаборатория по „Управляваща техника” (оборудвана с техника на фирматаАМК), лаборатория по „Индустриални роботи” (оборудвана с индустриален робот от висок клас на фирмата FANUC) и др. 

Катедрата поддържа контакти с редица фирми, както и с катедри от други европейски университети. Преподавателите от катедрата работят по различни проекти от програмите Леонардо да Винчи и CEEPUS, по които се осъществя ежегоден обмен на студенти и преподаватели между партниращите университети. 

 Възможностите за реализация на завършилите специалност „АИУТ” с образователно-квалификационната степен "магистър" могат:

1. Да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен - „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

2. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери.

3. Да работят в проектантски и инженерингови фирми по изграждането на системи за управление.

4. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност разработване, производство и експлоатация на средствата за автоматизация.

5. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.

6. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.

7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.

8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

 

students3 mag 

Основно предимство на завършилите специалност “АИУТ” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора. 

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!

 

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Компютърни системи и технологии" (КСТ) е хит за работодатели и кандидат-студенти у нас. Специализиращата катедра “КСТ” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата възможна марка за качество, валидна до 2021 година. С доказаната си експертиза тя подновява правото си да обучава и в трите образователно-квалификационни степени – “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

computer system 1515575250 3570534Обучението по специалността се провежда в ТУ-Габрово от 1984 г. За четвърт век са се дипломирали повече от 1500 компютърни инженери. Днес студентите влизат в просторни зали и лаборатории, оборудвани с най-модерна компютърна техника и с осигурен бърз достъп до Интернет. Нивото на подготовка се поддържа с активна работа на преподавателите по международни проекти и преки контакти с университети от Англия, Германия, Румъния, Полша, Сърбия, Украйна и др. Студенти от специалност “КСТ” реализират интензивна мобилност към европейски университети като бакалаври и магистри, където провеждат успешно преддипломно и дипломно проектиране с изследователска тематика. Всяка година участват в научни сесии със свои доклади, неизменно отличавани за докладваните резултати.

Няма отбор на ТУ-Габрово, участвал в национална студентска олимпиада или състезание по програмиране, математика или физика, в която студентите от специалност "КСТ" да не формират над три четвърти от екипа. Няма проява, в която университетския ни отбор да не е бил призьор в колективно или индивидуално участие между десетки други в страната.

Завършилите специалност „КСТ" са предпочитани кадри във фирми за разработване, използване и поддържане на информационни технологии и компютърна техника, на системи за автоматизирано проектиране или на такива за управление на технологични процеси и машини. Те работят в сферата на обучение и сертифициране по компютърни технологии, компютърни системи и компютърни мрежи. Инженерите по "КСТ" се приемат много добре във финансовите и банковите институции, в услугите и в държавната администрация за внедряване и поддържане на програмни продукти и апаратни средства, като се реализират пълноценно и във всички други активности по използване на компютърна техника и технологии.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА (БТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

Период на обучение:

2 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по същата, аналогична или преименувана специалност

3 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности в област на висше образование 5. Технически науки;

5 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно–квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности извън област на висше образование 5. Технически науки;

4 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалности в същото професионално направление (ПН)5.13

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Студентите, завършили магистратура по “Безопасност на труда“, придобиват следните знания и умения:

 • Да анализират и оценяват индустриалните рискове и условията на труд ;
 • Да проектират и въвеждат технически, технологични и организационни решения за избягване и минимизиране на индустриалните рискове и подобряване условията на труд;
 • Да провеждат приложни и научни изследвания в областта на инженерната безопасност, включително и на трудовата хигиена;
 • Да обучават техническия персонал и работниците за разпознаване на опасностите, преценка на рисковете, които те създават и за прилагане на мерките за тяхното избягване или минимизиране, предвидени в общите и вътрешно фирмени правила за безопасност и здраве при работа.

Завършилите обучението си получават професионална квалификация магистър-инженер по безопасност на труда.

1 2

Изисквания към подготовката на специалистите

В образователно-квалификационната степен „магистър” могат да продължат обучението си завършили ОКС „бакалавър” в област на висше образование „Технически науки”. Срокът на обучение е 1,5 години.

В ОКС „магистър’ по „Безопасност на труда” могат да се обучават и студенти завършили ОКС „бакалавър” и /или ОКС „магистър” по специалности извън областта на „Технически науки”, след като преминат три семестриално подготвително обучение по „Безопасност на труда”

Като основни образователни цели при магистърското обучение по “Безопасност на труда” могат да се посочат:

 • Изучаване на българското и европейското законодателство, третиращо условията на труд;
 • Придобиване на теоретични и практически знания за анализ и оценка на риска, за осъществяване контрол по спазване на законите, правилниците и наредбите, имащи отношение до осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд и предотвратяване на аварии;
 • Придобиване на квалификация за проектиране, реализиране на комплекс от мероприятия и средства за осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд;
 • Придобиване на квалификация за мениджъри по “условия на труд”.
3 4

 

Области на реализация

Завършилите магистър по безопасност на труда могат успешно да работят в:

 • Специалисти по безопасност в проектантски и конструкторски фирми ;
 • Инспектори по безопасност на труда в държавните структури;
 • Вещи лица към следствието и прокуратурата;
 • Специалисти по безопасност във ведомства, индустрия, строителство, услуги и търговия.
 • Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен “ ДОКТОР”.
5 6
7 8

 

През периода 2016-2022 г. магистърската програма по „Безопасност на труда“ получава акредитация от международната неправителствена организация по здравословни и безопасни условия на труд IOSH, която е под егидата на британския кралски двор с подкрепата на международната организация на труда ILO.

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Завършилите специалност „Компютърни методи и технологии в машиностроенето“ получават професионална квалификация "магистър - Машинен инженер" и образователно квалификационна степен „Магистър”.

Обучението по специалността се провежда в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременни CNC металорежещи машини, промишлени роботи, 3D принтер, компютърна и мултимедиина техника.

Студентите придобиват широка фундаментална инженерна подготовка съобразена с европейските изисквания. Изучават се компютърни методи за проектиране на сложни изделия, създаване на екипировка и NC програми за производството им.

Използват се програмни CAD/CAE/CAM продукти от нисък, среден и висок клас (AutoCAD Mechanical,  Inventor, SolidWorks,  CATIA,  FeatureCAM, SinuTrain и др.).

С помощта на 3D принтер uPrint студентите придобиват умения да създават реални прототипи на изделия по методите на бързото прототипиране (Rapid Prototyping).

ktm 3На територията на катедра „Машиностроителна техника и технологии” функционират повече от 25 специализирани лаборатории, в които се провеждат обучение и научни изследвания. Лабораториите разполагат с над 300 единици металообработващо оборудване, включващо машини с цифрово програмно управление, промишлени роботи, технологична и инструментална екипировка, както и със съвременна компютърна и измервателна техника и специализиран софтуер.

Завършилите специалността могат да проектират и осъществяват производство на сложни изделия във всички области на промишлеността посредством съвременни компютърни методи и оборудване.

Професионално направление 5.6 "Материали и материалознание"

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ (ТММ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Компетенции

Специалистите завършили специалността ТММ, са подготвени със съвременните научни и приложни постижения в областта на получаване, обработване, изследване, прогнозиране и внедряване, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии в машиностроенето и други отрасли. Запознати са със системите за управление на качеството, с оптимизирането на технологичните процеси в металообработването в т.ч. и на високоенергийните методи за обработване както и с мениджмънта на материали и технологии.

Всичко това дава на обучаваните добри теоретически знания и практически опит, определящи възможностите им да изпълняват ръководни и изпълнителски функции включително и нагласата им за инициатива и собствен бизнес.

Реализация:

Специалистите, притежаващи образователно- квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност ТММ могат да извършват технологична, проектно-развойна, инженерно-изследователска, контролна, диагностично-ремонтна, рекламна, организационно-управленска и други дейности, в съвременните производствени и административни структури на националното стопанство. Те могат да подължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „ДОКТОР”.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН В ИНДУСТРИЯТА (КДИ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

kdi1Обучението в магистърския курс по "Компютърен дизайн в индустрията" е базирано на утвърждаване знанията на инженер-дизайнера като квалифициран, широкопрофилен специалист, надграждащ придобитите знания и умения от взаимнопроникващите се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриално производство.

Професионалните умения на завършилите курса на обучение кореспондират с индивидуалните качества и предпочитания на студентите в няколко специализирани области.

Основна цел на курса е магистър-инженерите по "Компютърен дизайн в индустрията" да бъдат подготвени пълноценно в областта на своята специалност, като затвръждават и повишават познанията по своята базова, широкопрофилна и специализираща професионална подготовка.

Включените в учебния процес учебни дисциплини способстват за изграждане на изследователско ниво на знания и умения при решаване на технически, ергономични и художествени задачи в областта на форма, цвят, графика, технологии.

Специалната подготовка обхваща дисциплини, способстващи за изграждане на професионално ниво на проектна култура при решаване на комплексни композиционни задачи в областта на индустриалните и художествените изделия.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Компютърен дизайн в индустрията“ в образователно-квалификационна степен „магистър“ са подготвени за решаване на различни комплексни композиционни задачи в областта на дизайна – задачи, изискващи изследователско ниво на знания и умения при решаването си.

Практическата реализация на магистър-инженерите от специалност "Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в няколко характерни области:

 • ръководство на дизайнерски и научно изследователски екипи и технологични групи;
 • проектиране на модни и индустриални обекти и форми;
 • графичен дизайн и промишлена графика;
 • визуални комуникации;
 • художествено пространствено оформление;
 • рекламни решения и др.

Придобитата в курса на обучение общата и специализирана квалификация на магистър-инженерите е предпоставка за качествена реализация в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.

Професионално направление 3.4 "Социални дейности"

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТ (СД)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Социални дейности" е разкрита в резултат от изпълнение на съвместен европейски проект по програма ТЕМПУС с участието на Висшето училище по публична администрация – „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия) и Технически университет-Габрово. Тя е перспективна и има за цел да отговори на по­треб­нос­ти­те на обществото от висококвалифицирани кадри за работа със специфични социални проблеми и рискове за индивиди, групи и общности във всички сфери и равнища на социалната сигурност.

Завършилите получават професионална квалификация магистър по Социални дейности.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „магистър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Магистър”- 2 семестъра за завършилите същата специалност и 3 или 4 семестъра - за завършилите други специалности.

Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър” има за цел задълбочаване на под­готовката в областта на социалните дейности в съответствие с актуалните въ­про­си на тяхното развитие, като се прилагат добри практики на висши училища в Европа и Р България.

Под­готовката на магистри по социални дейности включ­ва:

 • умения за прилагане на нормативната база в социалната сфера и институции;
 • умения за интегриране на теоретичните знания с практическия опит като гаранция за ефективна помощ и професионална компетентност;
 • компетенции по междуличностно взаимодействие, вземане на решения, технико-инструментална и административно-делова компетентност;
 • компетенции по спазването на професионалните и етични стандарти в социалната работа;
 • компетенции по управление на проекти;
 • компетенции по управление и организация на социални институции.

Дипломираните магистри могат да се реализират професионално като специалисти и ръководители в социални институции, граждански и неправителствени организации, както и във всички звена на системата за социална сигурност.

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (СУ)

su 1


Специалността „Стопанско управление”, ОКС „магистър” предлага избор на направлението за обучение в три специализирани магистърски специалности:

Програмата за обучение дава възможност за усвояване на актуални и ориентирани към бъдещето познания и умения за научно управление и администриране на организациите в определените функционални области.

Въз основа на широкопрофилната подготовка на студентите в ОКС „магистър” и придобитите ключови компетенции абсолвените са способни да владеят сложните комплекси на професионалното направление в неговото икономическо, управленско, правно и международно измерение и да се включат в интегрираните управленски институционални процеси като самостоятелни, ориентирани към успех мениджъри или като специалисти , участващи в управленските екипи на организациите.

В последните две години преподавателите и студентите от специалността имат реализирани научно-изследователски проекти с актуални и полезни за бизнеса теми. Постигнатите резултати са презентирани от студентите на ежегодната Студентска научна конференция в ТУ-Габрово, студентски конференции в чужбина и от преподавателите в доклади на научни конференции  публикувани статии в престижни издания в България и чужбина.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Образователната цел на специалността е да се подготвят квалифицирани специалисти в сферата на управлението на производствените предприятия в условията на ускорено развитие на технологиите и иновационните процеси в редица отрасли на индустрията.

Учебният план включва дисциплини, които осигуряват на студентите подготовка в областта на съвременните индустриални технологии, управлението на производствените процеси  и икономическата оценка на  производството на индустриални продукти.

Завършилите специалност „Индустриален мениджмънт“ получават образователно-квалификационна степен „магистър-инженер”. Те са подготвени умело да съчетават високоефективните производствени технологии с формирането и реализацията на успешни фирмени политики.

Завършилите специалността са подготвени за работа по проблемите на фирмения мениджмънт, както в малки и средни предприятия, така и в големи фирми и корпорации у нас и в чужбина.

Те могат успешно да се реализират като:

 • производствени мениджъри;
 • ръководители на технически отдели;
 • ръководители на развойни звена;
 • ръководители на пласментни звена в областта на индустриалната дистрибуция;
 • ръководители на логистични звена;
 • координатори на програмни колективи.

С придобитите  познания и умения получилите ОКС „магистър” по специалността „Индустриален мениджмънт”  могат да стартират и управляват собствен бизнес.