Университетски проекти целево финансиране от държавния бюджет

Image
Целево финансиране от държавния бюджет за 2023г.
Ръководител на проекта Тема Финансиране 2023 г. в лева (субсидия от бюджета) Остатък от 2022 г. в лева Общо
2302М проф. дтн Йордан Тодоров Максимов Влияние на времето и температурата на отвръщане върху механичните характеристики на желязно-алуминиев бронз с бета-трансформация 7000 3200 10200
2303У проф. д-р Николай Димитров Маджаров Лабораторна база за изследване на електрически транспортни средства 6100 13900 20000
2205Е доц. д-р Красен Киров Ангелов Планиране, проектиране и оптимизация на безжични комуникационни платформи, услуги и решения за 5G и IoT приложения - II етап 6100 3800 9900
2304Е доц. д-р Делян Георгиев Генков Повишаване на ефективността на образованието чрез използване на информационни и комуникационни технологии. 5000 1500 6500
2202С доц. д-р Драгомир Стоянов Василев Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - II етап 5000 1400 6400
2305Е гл. ас. д-р Георги Иванов Георгиев Разработване на ИКТ-базирани системи за планиране и мониторинг на информационния трафик и потребителския достъп 4500 1200 5700
2204М проф дн Димитър Андонов Дичев Разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини- II етап 4100 5700 9800
2209Е гл. ас. д-р Петър Борисов Минев Виртуална лаборатория за обучение по проектиране на цифров хардуер- II етап 3900 2400 6300
2306Д доц. д-р Диана Илиева Изворска Иновации в езиковото и специализирано обучение  - I етап 2000 2100 4100
2210Е доц. д-р Стефан Иванов Иванов Ензорни системи за измерване и контрол на параметри на околната среда - II етап 3500 3200 6700
2206С доц. дн Милена Радославова Рачева Приложни математически изследвания в електроснабдяването и електрообзавеждането, насочени към енергийна и икономическа ефективност - II етап 3500 300 3800
2211М доц. д-р Валентин Методиев Петков Експериментални изследвания на комбинирана интензификация на топлообмена с нормални (чисти) и нанофлуиди 3200 2200 5400
2008М гл. ас. д-р Калин Красимиров Крумов Нови инструменти и технологии в машиностроенето 2900 700 3600
2307С гл. ас. д-р Христо Иванов Тотев Индустрия 4.0 - Новите технологии и управление на системи за поддръжка на оборудването 2900 1400 4300
2213Е доц. д-р Красимир Маринов Иванов Електромагнитна съвместимост и безопасност - II етап 2900 2000 4900
2308Е гл. ас. д-р Милко Тодоров Йовчев Изследване на фотометрични и електротехнически характеристики на LED осветители, волт-амперни характеристики и ефективност на фотоволтаични модули 2900 1600 4500
2309С гл. ас. д-р Пламен Николов Колев Проучване на потребностите от въвеждащи и поддържащи обучения на помагащи специалисти в резидентните услуги 2500 1300 3800
2215С доц. д-р Веряна Тодорова Боева Разработване на бизнес решения за малки и средни предприятия в условията на дигитална и зелена трансформация - II етап 2500 2800 5300
2310М доц. д-р Красимир Илиев Друмев Оптични характеристики на плат деним обработен с лазер 2500 4300 6800
2219У доц. д-р Алдениз Енверов Рашидов Електронно гласуване в Tехнически университет - Габрово - II етап 2500 7200 9700
2311ТК доц. д-р Никола Драганов Драганов Изследване на автомобилни мехатронни елементи и устройства 2500 3800 6300
2217М доц. д-р Красимир Христов Орманджиев Изследване и оптимизация на автоматизирана електрохидравлична система с интелигентно управление -II етап 0 3600 3600
Общо: 78000 69600 147600