Новини по програма Еразъм+

Конкурс за желаещи преподаватели и непреподавателски състав да проведат обучение от минимум 5 дни в партньорски чуждестранен университет

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Обучение на преподавателския и непреподавателския състав за академичната 2011-2012 година    

О Б Я В Я В А   

 Конкурс за желаещи  преподаватели и непреподавателски състав да проведат период на обучение  от минимум 5 дни (без дните на пътуване) в партньорски чуждестранен университет

през академична 2011 – 2012 година. 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление;
 • Програма за обучение;
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

 1. Кандидатите да са преподаватели или  административен персонал в ТУ-Габрово;
 2. Участие в Еразъм мобилност с цел обучение за академичната 2011/2012 г. е възможно само веднъж;

Приемащи висши училища:

 • Теchnical University Wien, Austria
 • Campus02, Graz, Austria
 • Technical University Liberez, Mechanical Faculty, Czech Republic
 • University Ädunarea de Jos”, Galati, Romania
 • Trakya University, Edirne, Turkey

 Срок за подаване на документите: до 10.09.2011 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)

Конкурс за желаещи да реализират период на преподаване от минимум 5 дни чуждестранен университет

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  за академичната 2011-2012 година  по дейност „Преподавателска мобилност с цел преподаване”   

О Б Я В Я В А   

Конкурс за желаещи да реализират период от преподаване  от минимум 5 дни (без дните за пътуване) в чуждестранен университет - Еразъм партньор на ТУ-Габрово, през академична 2011 – 2012 година

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление;
 • Програма за преподаване;
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

 1. Кандидатите да са преподаватели в ТУ-Габрово - на основен трудов договор и хонорувани;
 2. Участие в Преподавателска мобилност Еразъм за академичната 2011/2012 г. е възможно само веднъж;
 3. Повторно участие е Преподавателска мобилност Еразъм е възможно в случаи, когато преподавателят се ангажира с осигуряване на студент, който да проведе Еразъм мобилност през академична 2011/2012 г.

Приоритет се дава на преподаватели, когато мобилността:

 • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
 • води до разработване на нови учебни материали;
 • ще бъде използвана за подготовка на бъдещи проекти за сътудничество.

Срок за подаване на документите:     до 02.09.2011 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)

Kонкурс за студенти, желаещи да проведат специализирана практика в чуждестранен университет в рамките на програма ЕРАЗЪМ

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Студентска мобилност с цел практика” за академичната 2011-2012 година    

О Б Я В Я В А   

 Конкурс за набиране на желаещи студенти (бакалаври, магистри) за практика  в чужбина  (ТРИ МЕСЕЦА) през академична 2011 – 2012 година във фирми в Гърция

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление;
 • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

 1. Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;
 2. Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;
 3. Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;
 4. Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия за практика само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ - Габрово;
 5. Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.09.2011 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)