Kонкурс за студенти, желаещи да проведат специализирана практика в чуждестранен университет в рамките на програма ЕРАЗЪМ

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Студентска мобилност с цел практика” за академичната 2011-2012 година    

О Б Я В Я В А   

 Конкурс за набиране на желаещи студенти (бакалаври, магистри) за практика  в чужбина  (ТРИ МЕСЕЦА) през академична 2011 – 2012 година във фирми в Гърция

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

  1. Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;
  2. Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;
  3. Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;
  4. Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия за практика само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ - Габрово;
  5. Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.09.2011 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)