Kонкурс за студенти и докторанти, желаещи да проведат обучение в чуждестранен университет в рамките на програма ЕРАЗЪМ

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  за дейност „Студентска мобилност с цел обучение”   

О Б Я В Я В А   

Конкурс за набиране на студенти (бакалаври, магистри) и докторанти за обучение в чужбина  (ЕДИН  или ДВА СЕМЕСТЪРА) през академична 2011 – 2012 година във висши училища на Великобритания, Германия, Австрия, Холандия, Финландия, Дания, Литва, Латвия, Чехия, Словения и Кипър.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

  1. Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;
  2. Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;
  3. Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;
  4. Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ Габрово;
  5. Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.04.2011г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)