Новини по програма Еразъм+

Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2020/2021 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав с цел обучение по проекти на програма „Еразъм+” през учебната 2020/2021 година.

През учебната 2020/2021 година ТУ-Габрово ще осъществява изходяща академична мобилност във връзка с изпълнението на следните проекти по програма „Еразъм+”:

  • Проект № 2020-1-BG01-KA103-078098 - „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ - в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта;
  • Проект № 2020-1-BG01-KA107-078265 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави“:
  • Мобилност между ТУ-Габрово и Молдова (Молдовски държавен аграрен университет, Кишинев) – в професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика;
  • Мобилност между ТУ-Габрово и Украйна:

- в Украинска инженерно-педагогическа академия, Харков – в професионалното направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника;

- в Тернополски национален технически университет “Иван Пулюй”, Тернопол – в професионалното направление 5.1. Машинно инженерство.

Изисквания към заявителите:

  • Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  • Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Краен срок за подаване на заявленията30.09.2020 г.   (в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg)

Изтеглете заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав и декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Информация относно проектите и програма „Еразъм+” - на тел. 066/ 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово :

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav

„Еразъм+“ по време на COVID-19: евродепутатите призовават за повече подкрепа и яснота

pokana erazam

  • Допълнителните разходи трябва да бъдат възстановени на участниците и правилата да се прилагат гъвкаво
  • Студентите не трябва да губят учебната година
  • Доброволците от Европейския съюз могат да помогнат на държавите членки да се справят с кризата с коронавируса (COVID-19)

165 000 настоящи студенти по програма „Еразъм+“ и 5 000 доброволци от ЕС се нуждаят от уверение, че ще им бъдат възстановени разходите и ще запазят статута си, казват евродепутатите

В писмо до еврокомисаря Мария Габриел членовете на Комисията по култура и образование изтъкват, че начинът на комуникация на Европейската комисия, както и различните подходи и липсата на информация от националните агенции, не дават сигурност, че допълнителните разходи ще бъдат възстановени, също че студентите по „Еразъм+“ и доброволците в Европейския корпус за солидарност ще могат да запазят статута си.

Те настояват още студентите да бъдат подкрепени, за да се гарантира, че няма да изгубят тази учебна година и могат да получат необходимите академични кредити чрез виртуално обучение.

Доброволците от ЕС трябва да запазят статута си и да бъдат включени в националните схеми

Евродепутатите призовават Европейската комисия да гарантира, че участниците в програмата „Корпус за солидарност“ ще могат да запазят статута си на доброволци за планираната продължителност на тяхната мисия, дори ако тя е била спряна. Следователно те биха могли да завършат доброволческата си служба и да не рискуват да загубят семейни доходи, като издръжка на деца, което е свързано със статуса на доброволците.

Те също така препоръчват да се пренасочат дейностите за участниците в Европейския корпус за солидарност, чиято мисия е била временно прекратена, например чрез разполагането им в националните схеми за подкрепа, които се прилагат за справяне с пандемията от COVID-19.

Членовете на Европейския парламент призовават за „разбираема и ясно обявена политика и последователно прилагана в държавите членки“, настоявайки, че засегнатите хора и организации са „силно притеснени“ и „трябва да чувстват, че Комисията е на тяхна страна“.

„Класът на 2020 се нуждае от нас“

„Призоваваме Комисията пряко да подкрепи всички, които участват в образователни, културни и младежки програми. Това означава да работим с национални агенции, университети, технически колежи, училища, младежки организации и доброволчески организации, за да сме сигурни, че нашите участници са в безопасност и ще им се помогне да се приберат вкъщи, ако е необходимо. Това означава да получат уверение, че ще бъдат възстановени допълнителните им разходи, че правилата на проекта ще се прилагат гъвкаво и че ще запазят статута си на доброволци от Европейския корпус за солидарност или учащи се по програма „Еразъм+“. Класът на 2020 се нуждае от нас!“, заяви Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), председател на Комисията по култура и образование в Европейския парламент .

Допълнителна информация

В момента 165 000 души в цяла Европа са на обмен по програма „Еразъм+“, а още 5 000 са включени в доброволчески проекти на Европейския корпус за солидарност.

Европейската комисия съобщи, че агенциите на държавите членки, които координират проектите, могат да се позовават на клаузите за форсмажорни обстоятелства, за да позволят да се изплащат безвъзмездни средства, когато обменът бъде прекъснат по един или друг начин, както и да се даде възможност за отлагане на дейностите и за възстановяване на извънредни разходи.

Източник: Бюро на Европейския парламент в България

Покана за Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+

 

pokana erazam

 

Университетски център за международни и национални програми и проекти при Технически университет – Габрово в сътрудничество със Студентски съвет организира провеждане на Еразъм + Информационен ден.
Датата на събитието е 19 март 2019 г. от 14.00 часа.
Мястото на провеждане – Конферентна зала на Университетска библиотека.
Програмата на Информационния ден включва:
• Среща с проф. д-р инж. Емил Колев – преподавател от Университет за приложни науки – Шмалкалден (УПН - Шмалкалден), Германия; координатор на Машинен факултет за входяща студентска мобилност по програми за академичен обмен.
• Среща със студенти от ТУ – Габрово, участвали в проекти по програма ЕРАЗЪМ+, които ще споделят впечатления и опит от пребиваването си в чуждестранните университети-партньори.
Проф. д-р инж. Емил Колев ще запознае присъстващите с възможностите на програмата за двойни дипломи, реализираща се между електро- и машинните факултети на ТУ- Габрово и УПН – Шмалкалден.
В откритата дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности за реализиране на краткосрочно обучение (за един или два семестъра) в чуждестранен университет или провеждане на стаж по специалността (за период от 2 до 12 месеца) във фирма, предприятие или висше училище в партниращите по програма Еразъм+ страни; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.

Всички заинтересовани са поканени да присъстват!