Новини по програма Еразъм+

Конкурс за участие в Преподавателска мобилност

Oбява:

Желаещите да проведат ЕРАЗЪМ преподавателска мобилност с цел преподаване в чуждестранно висше училище през академична 2012/2013 г., моля да представят до 13 юли 2012г. в УЦМНПП заявление за участие, в което посочат приемащото висше училище.

На сайта на програма Еразъм  http://www.tugab.bg/bg/erzmus-partners са публикувани висшите училища, с които Технически университет Габрово има подписани Еразъм споразумения за академична 2012/2013 г.

Удължаване на срока за кандидатстване:

Срокът за кандидатстване за участие в дейност „Преподавателска мобилност се удължава до 15.09.2012 г.

Изпити за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти

Изпит по английски език за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти ще се проведе на  22.10.2012 г. от  11 ч. 30   в зала 1326.

Изпит по немски език за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти  ще се проведе на  24.10.2012 г. от  10 ч.  в зала 1323.

Преобявен конкурс „Студентска мобилност с цел практика”

Университетски център за международни програми и проекти

сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  по дейност „Студентска мобилност с цел практика” за академичната 2012-2013 година

П Р Е О Б Я В Я В А

Kонкурса за набиране на желаещи студенти (бакалаври, магистри) заспециализирана  практика  в чужбина  (ТРИ МЕСЕЦА) през академична 2012 – 2013 година

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

1.       Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;

2.       Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;

3.       Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;

4.       Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия за практика само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ - Габрово;

5.       Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.11.2012 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат)

Изпитът по английски език ще се проведе на 30.11.2012 г.,  12.00 часа,  зала 1323.