ERASMUS+

image002

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на:

  • училищното образование,
  • висшето образование,
  • професионалното образование и обучение,
  • образованието за възрастни,
  • младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

В новата програма се предвиждат три основни kлючови дейности:

  1. Образователна мобилност за граждани;
  2. Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
  3. Подкрепа за реформа на политиките.

Страните участнички в програмата са държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция.

Студентска мобилност с цел обучение в друго висше учебно заведение в чужбина

С цел осигуряване на високи резултати и максимално въздействие върху студентите при реализиране на образователна мобилност, дейностите следва да съответстват на обучението по специалността на студента, както и на неговото личностно развитие. Мобилността с цел обучение може да включва и практика.
Обучителният период в чужбина следва да бъде част от обучителната програма на студента. Мобилността с цел обучение може да се реализира в процеса на придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степени.

Продължителността на мобилността с цел обучение може да бъде между 3 и 12 месеца.

Студентска мобилност с цел практика в предприятие или месторабота по специалността в чужбина

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска степен или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма.
Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде между 2 и 12 месеца.

Участие в проекти за студентска мобилност с цел практика могат да вземат:

  • изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование;
  • държавни или частни организации активни на пазара на труда или в сферата на образованието, обучението и младежта.

Преподавателска мобилност с цел обучениe

Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина.
Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца.

Преподавателска мобилност с цел преподаванe

Този тип мобилност позволява на преподаватели и служители на висши учебни заведения или предприятия да преподават в партньорска институция в чужбина.

Сътрудничество за иновации

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование подкрепят сътрудничеството между организации, активни в областта на висшето образование (най-малко три организации от три различни страни участнички в Програмата) с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики. Еразъм+ предлага голяма гъвкавост по отношение на дейностите.

 

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Брошура Еразъм+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-leaflet_en.pdf

За повече информация:

Надежда Пангелова

Технически Университет - Габрово

5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър” 4

тел.: 066/ 827 238

факс: 066/ 801 511

e-mail: n_pangelova@tugab.bg