Преобявен конкурс „Студентска мобилност с цел обучение”

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни и национални програми и проекти

сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  за дейност „Студентска мобилност с цел обучение”

П Р Е О Б Я В Я В А

Конкурса за набиране на студенти (бакалаври, магистри) и докторанти за обучение в чужбина  (ЕДИН СЕМЕСТЪР) през академична 2012 – 2013 година във висши училища на  Германия, Австрия, Литва,и Латвия.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

1.       Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;

2.       Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;

3.       Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;

4.       Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ Габрово;

5.       Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.11.2012 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат).

Изпитът по английски език ще се проведе на 30.11.2012 г.,  12.00 часа,  зала 1323