Поздравление за 24 май от ректора на ТУ – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров

TU24flagsУВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО,

СКЪПИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

Няма друг празник, който така силно и безусловно да ни обединява като нация, където и да се намираме, както 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Този празник е отстоял на времето, защото чрез великата мисия на нашите просветители, творци, учени, днес България заема достойното си място в европейската и световната културна съкровищница. Ние сме духовни наследници на колосалното дело на първоучителите – светите братя Кирил и Методий, продължаваме да насищаме с положителна енергия този празник, отдавайки заслужено своето признание на всички, посветили живота си на развитието на просветата, науката, културата и изкуството.

В днешния ден имаме право на заслужена гордост и самочувствие, че принадлежим към един от будителските градове на България. Името на Габрово винаги се асоциира с люлка на модерното светско образование, място, което е било и продължава да бъде норма в понятията ни за трудолюбие, за находчивост и за новаторство. Днес ние сме горди последователи на всички онези, които са дали тласък за издигане на българското образование до равнището на европейското. Работим за това Габрово да бъде иновативното сърце на България.

Тазгодишният 24 май е по-различен от традиционния. По улиците няма да премине тържествената манифестация, а ще бъдем заедно с помощта на дигиталните технологии. 24 май ни дава повод за размисъл – намирайки се в условията на безпрецедентно предизвикателство за всички сфери в живота, за нашата отговорност пред младите хора. Да не прекъсваме нито за миг предаването на знание и да вдъхваме вяра, че от това има смисъл. За да се гордеят габровци със своя университет, а ние – с нашите възпитаници.

По традиция и тази година Технически университет – Габрово ще отличи най-значимите постижения на академичната общност. 20 студенти с отличен успех ще получат грамота и парична премия. Ще наградим и тези, които са постигнали призови резултати в различни международни олимпиади, хакатони и други научни събития през годината.

Нека 24 май бъде за всички ни не само празник, но и отворена врата към следващи достижения на духовността и просвещението! Нова възможност и сигурност за бъдещето на образованието и науката ни!

Нека да ни е честит този най-съкровен български празник – денят на светите братя Кирил и Методий!

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет – Габрово

Банкова сметка на Технически университет – Габрово

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ може да внасяте по сметката на Технически университет – Габрово, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписват трите имена на студента, фак. №, специалност и семестър.

dskДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF

 

Аз избрах Технически университет – Габрово!

dsc 8639Технически университет – Габрово е създаден през 1964 година. В резултат на добрите образователни традиции и натрупания опит, днес той е престижна, стабилна и авторитетна, образователна и научна институция. Гордостта му са повече от 36 хиляди възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, които със своята професионална компетентност допринасят за развитието на индустрията, публичния сектор, управлението, образованието и науката.

ТУ – Габрово е водещ център за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество. Той заема значимо място на картата на образователната и научната инфраструктура в България. Днес в него се обучават над 5 000 студенти във всички образователни степени. На тяхно разположение са модерни лаборатории, технологичен парк с най-съвременна техника, мотивиран академичен състав, подходяща материална и информационна база.

Кандидат-студентите имат широк избор от актуални специалности, съобразени с изискванията на бизнеса и съвременните предизвикателства в пазара на труда: „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“; „Електроенергетика и електрообзавеждане“; „Промишлена и автомобилна електроника“; „Компютърни системи и технологии“; „Комуникационна техника и киберсигурност“; „Софтуерно и компютърно инженерство“; „Дигитална администрация“; „Техническа безопасност“; „Компютърни технологии в машиностроенето“; „Мехатроника“; „Индустриални, топлинни и газови системи“; „Дизайн, техника и технологии в текстила“; „Технология на материалите и материалознанието“; „Компютърен дизайн“; „Стопанско управление“; Индустриален мениджмънт“ и „Социални дейности“.

TUGab BibliotekaТУ е пионер в дуалното обучение във висшето образование в България. За студентите, които искат да продължат своето образование, Университетът предлага модерни магистърски специалности в разнообразни професионални направления и акредитирани инженерни докторски програми. Институцията провежда съвместно обучение с университети в Германия и има възможност за получаване на двойни дипломи. Установено е партньорство с над 80 висши училища в чужбина. Реализират се участия в редица национални и международни образователни и изследователски проекти.

Правилният избор на университет е предпоставка за добра професионална реализация. Високото ниво на обучение и научни изследвания, квалифицираният академичен състав, съвременната инфраструктура, съвместната дейност с бизнеса и с различни организации правят Технически университет – Габрово подходящо и предпочитано място за придобиване на знанията и уменията, които да помогнат на младите хора да бъдат успешни!

Има толкова много причини да следваш в технически университет и да живееш в град, който съчетава традициите и новаторството заедно, а само едно място, за да го реализираш – Габрово!

Проф. Железаров: „Държавните изпити и защитите в ТУ ще бъдат присъствени“

Пандемията COVID-19 постави учебните заведения, студенти и преподаватели от Технически университет – Габрово във форсмажорни обстоятелства. Студентите продължиха учебния процес чрез използване на новите технологии, свързани с онлайн обучението. Има ли промяна в подхода на преподаватели и студенти към изучавания материал в осъществявания онлайн учебен процес, как се справиха те с новата обстановка, е интервюто с ректора на ТУ проф. д-р инж. Илия Железаров за вестник „100 Вести“.

I Zhelezarov2– Господин Железаров, има ли промяна в под­хода на преподаватели и студенти към учебния процес в условията на COVID-19 и какъв е той?

 В момента се рабо­ти така, както се работе­ше и преди. На практика някои от ограниченията, които имаме и спазваме на място, са свързани с използването на диги­талните технологии. Вече имаме цялата структу­ра на университета в средствата за комуника­ция и ние я използваме, тъй като сме абонирани в среда на „Майкрософт тиймс“, която ни дава възможността да работим изця­ло в интернет. По този начин проведохме и академичен съвет, така планираме да провеждаме и други различни форми на ор­ганизация и събирания. Ректорски съвет провеж­даме всеки понеделник или всеки ден, в който е необходимо, при използването на различни други форми на комуни­кация.

– Като например?

 Например, събира се Учебният съвет и об­съжда новите планове и програми дистанционно. На практика ние няма­ме съвети, срещи и обучения в периода на извънредното положение, всичко е онлайн. Цялата структура на университе­та като курсове и групи е подредена в „Майкрософт тиймс“. Тоест всяка гру­па, всеки курс си имат там своето място, има учебни дисциплини, които трябва да се по­крият, форми на контрол. Вече имаме завършили четвърти курс, който съ­гласно учебния план е с 10-седмично обучение, а не с 15. Дори бяха про­ведени онлайн изпитите, спазвайки указанията с използване предимства­та на електронните тех­нологии. И смятам, че се справихме успешно. Електронна беше и за­верката, безпроблем­на. Електронно вече се нанасят и протоколите, което е голямо предим­ство и за което си гово­рим, че трябва да го на­правим от доста време. Сега се организирахме много бързо и се спра­вихме с тази задача. Всичко е онлайн.

– При новите усло­вия на работа получа­вали ли сте оплаквания от студенти или от пре­подаватели за неуспеш­но свързване, например при провеждането на занятията по някои от дисциплините, че не са успели да се включат за точно определения час?

– До момента нямам информация за подобен случай. Когато обсъж­даме по време на рек­торски съвети как пре­минава обучението със зам.-ректора по учеб­ната работа и с участи­ето на всички декани, както и с директора на Колежа в Ловеч, не е споделяно за проблеми, свързани с отсъствие (неприсъст­вие) на онлайн лекциите или упражненията. Няма нещо, свързано с труд­ности, чийто характер да е пречка за учебния про­цес, да го компрометира. Или пък изпитната сесия за четвърти курс, която вече премина. Както и подготовката ни за пред­стоящата изпитна сесия, която ще бъде след при­ключването на редовния семестър през май.

– В университета има и практически занятия, как се осъществяват те? Все пак студентите тряб­ва да са в лаборатории­те.

 През отминалата вече седмица беше пус­ната заповедта за приключването на семестъ­ра. Няма как инженер­ното образование да се провежда само онлайн. В тази посока мислим положително и както е планирано на този етап в държавата, през юли се провеждат учебно-производствените прак­тики, които са част от учебните планове.

– Една част от тях са в предприятията на об­ластта, но друга част са в университетските ла­боратории, все пак?

 Именно. Тези ла­бораторни упражнения, които е трябвало да бъдат направени в графи­ка на учебните занятия, сега е планирано да се проведат присъствено през юли с пристигането на студентите в Габро­во. Да се надяваме, че дотогава пандемичната обстановка ще изчезне и ще има възможност да ги реализираме. Харак­терното при лаборатори­ите е, че там се работи с цели и половинки групи, което означава, че няма да има струпване на много хора. И ще бъдат така подготвени, че да спазваме изискванията за отстояние и в също­то време да осъществим лабораторните занятия, съобразявайки се с наложените мерки за сигурност – с ръкавици, ако трябва, с маски.

– Съществува ли опасност тазгодишните дипломанти да не успеят да се дипломират, а това да стане след окончател­ното „вдигане“ на из­вънредното положение?

 Този график, който ние имаме, свързан с дипломантите, ще бъде спазен. Ще съчетаем практическото обучение с вземането на лабора­торните упражнения, тъй като една голяма част от тях успяха да си ги взе­мат още преди обявява­нето на извънредното положение заради COVID-19. А това, което е останало, ще го направят допълни­телно.

– Оптимисти сте, че няма да има студенти, които да не успеят да приключат с лаборатор­ните си упражнения и ще успеят да се дипло­мират навреме?

 За отлагане на ди­пломирането изобщо не мислим. Тук говорим за студенти, които са 1-и – 3-и курс и които трябва да направят своите ла­бораторни упражнения. Иначе самите дипломни защити и държавни изпи­ти ще бъдат присъствени.

– Дори ако бъде про­дължено извънредното положение?

 Надяваме се то да не бъде продълже­но. Светът иска да се работи. Трябва да свикнем – така, както фирми­те работят, и ние ще го правим. А една дипломна защита е свързана с ид­ването сутринта на сту­дента в организирана от нас по-голяма зала при спазване на изискуеми­те се отстояния между дипломанта и членовете на изпитната комисия. И държавните изпити, и ди­пломните работи на този етап не планираме да се провеждат онлайн. Ми­слим да бъдат присъст­вени.

1

– Наближават кан­дидатстудентските въл­нения, как планирате да бъдат провеждани изпи­тите?

 Действията в тази посока са по-лесни. Има възможност за онлайн кандидатстване и изпитване. Голя­мата част от нашите кандидат-студенти вече ползват и оценките от дър­жавните зрелостни из­пити. По този начин те имат няколко варианта. Единият е директно из­ползване на оценките и с тях се кандидатства. Вторият вариант е свързан с онлайн явяване на изпита за по-добра оценка, както и за кан­дидатстване в желаната специалност. И третият вариант е, че през юли може вече да се надяваме за присъствено провеж­дане на изпитите. Но все още е рано да мислим за кандидатстудентските изпити. А всички прог­нози са, че през юли ние ще бъдем в по-нор­мална среда. Освен това в ТУ имаме достатъчно площи, за да осигурим и присъствено явяване на кандидатстудентските изпити, ако се наложи. В противен случай мо­жем да ги проведем и онлайн. Но студентите и кандидат-студентите имат възможност да избират. И щом искат да дойдат при нас, ние ще напра­вим необходимото те да се включат в кандидат­студентската кампания.

– Нека да се върнем към онлайн изпитите – не изпитвате ли подо­зрения, че студенти и кандидат-студенти биха се възползвали от въз­можността свободно да използват „пищови“ (знае се, че по време на нормалните изпити те се използват, а когато са онлайн, възможност­та е още по-голяма)?

– Конспиративните те­ории винаги съществуват, но по време на изпитите студентите имат право да използват всичко, с което разполагат – със записките си, с учебниците си. И въпреки това, средностатистически по­гледнато, от 20-ина въ­проса и две задачи сту­дентите, които са идвали на лекции, участвали са в упражненията, решават двете си задачи без про­блем, получават верните отговори и се справят с теоретичните въпро­си. Но има и студенти, които не могат да се справят. Така че хората, които могат и знаят, се представят по-добре и на изпитите в определения времеви интервал. Лично аз смятам, че по-голяма­та част от младите хора ще се справят успешно на изпитите, независимо каква ще бъде тяхната форма. Да, онлайн из­питите и за тях са нещо по-различно, както и за нас.

– При онлайн про­вежданите лекции сту­дентите могат ли да задават своите въпроси на преподавателя, ако не са разбрали нещо от преподавания матери­ал?

 Нямат проблем. В онлайн средата препода­ватели и студенти общу­ват, както и в лекцион­ната зала. Всички могат да участват в диалога. Преподавателят излиза пред студентите с визи­ята си и може да види кой му задава съответ­ния въпрос. Всички чу­ват какъв е въпросът и практически отговаря на всички. Интересно е.

– По ли е интерес­но дистанционното про­веждане на лекции от нормалното?

 Живият контакт е за предпочитане, разбира се. Но сме убедени, че в момента пазим здра­вето на хората – не само на студентите, а и на техните родители, род­нини. По този начин се ограничава движението на хора. Комуникацията при живия контакт би застрашила здравето на мнозина. А технологии­те ни дават възможност да бъдем адекватни към времето. Ясно е, че не постигаме това, което ни се иска. Че губим при­мерно допира с лабораторните упражнения. Нещо, което е важно – студентите да пипнат, да подредят своята работа. Защото има упражнения, които са свързани с живота и здравето на тези бъдещи инженери. Ето защо ние ще наваксаме, но по друг начин.

– Предизвикател­ството, което отправи времето пред нас, какви нови възможности от­кри пред Вас?

– Доброто в случая е, че ако подобна ситуация се повтори, ние много по-бързо ще реагираме (дано да не ни се нала­га). Но все пак ние се намираме в Габрово и нещото, което сме на­правили, няма да го из­хвърлим, а ще ползваме отново. А ние направихме доста добри неща. Качи­хме актуални лекционни курсове, бяха направе­ни нови лабораторни уп­ражнения от типа демонстрационни, семинарните упражнения, които има­ме, онлайн платформите за изпитване бяха акту­ализирани. Това, което беше направено, ще ни даде възможност част от бъдещите обучения – и лекциите, и упражненията, да се подпомагат с наличните съвременни средства.

– А научноизследо­вателската работа в за­стой ли е?

 Научноизследова­телската работа про­дължава. При мен преминават документи за заверка на направените разходи, свързани с пуб­ликуване на материали в престижни списания, доклади в научни кон­ференции, които най-ве­роятно ще бъдат онлайн, но са следващото по­лугодие. Така че в тази посока животът протича в нормалните си релси. Единственият недостатък е, че не можем да про­веждаме изпитания, кои­то са свързани с работа на някои от машините. Донякъде се забавят доставките, свързани с изграждането на Центъ­ра за компетентност. Другите проекти са за върхови постижения. Но бавно и постепенно на­ваксваме закъсненията и се надявам да успеем да открием новия център при нас, който е почти завършен като ремонт. Говорим за вкарването на техника в новоремонтираната инфраструкту­ра. Става дума за техни­ката, която трябваше да дойде от Китай, от Ита­лия, от Германия. В момента светът наистина изпитва трудности, кога­то става дума за свобод­ното движение на хора и товари. Да, успяваме да докараме техника, но не и да я оживим, да я инсталираме, защото ги няма хората, които тряб­ва да го направят. А и те гледат своето здраве, както и ние се грижим за нашето. Точно по тези причини не можем да правим всичко така, как­то сме го планирали. И някои от сроковете се удължават, но това си е форсмажорна ситуация.

Източник: в. „100 Вести“ | 15.05.2020 | Стефка Бурмова