Аз избрах Технически университет – Габрово!

dsc 8639Технически университет – Габрово е създаден през 1964 година. В резултат на добрите образователни традиции и натрупания опит, днес той е престижна, стабилна и авторитетна, образователна и научна институция. Гордостта му са повече от 36 хиляди възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, които със своята професионална компетентност допринасят за развитието на индустрията, публичния сектор, управлението, образованието и науката.

ТУ – Габрово е водещ център за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество. Той заема значимо място на картата на образователната и научната инфраструктура в България. Днес в него се обучават над 5 000 студенти във всички образователни степени. На тяхно разположение са модерни лаборатории, технологичен парк с най-съвременна техника, мотивиран академичен състав, подходяща материална и информационна база.

Проф. Железаров: „Държавните изпити и защитите в ТУ ще бъдат присъствени“

Пандемията COVID-19 постави учебните заведения, студенти и преподаватели от Технически университет – Габрово във форсмажорни обстоятелства. Студентите продължиха учебния процес чрез използване на новите технологии, свързани с онлайн обучението. Има ли промяна в подхода на преподаватели и студенти към изучавания материал в осъществявания онлайн учебен процес, как се справиха те с новата обстановка, е интервюто с ректора на ТУ проф. д-р инж. Илия Железаров за вестник „100 Вести“.

I Zhelezarov2– Господин Железаров, има ли промяна в под­хода на преподаватели и студенти към учебния процес в условията на COVID-19 и какъв е той?

 В момента се рабо­ти така, както се работе­ше и преди. На практика някои от ограниченията, които имаме и спазваме на място, са свързани с използването на диги­талните технологии. Вече имаме цялата структу­ра на университета в средствата за комуника­ция и ние я използваме, тъй като сме абонирани в среда на „Майкрософт тиймс“, която ни дава възможността да работим изця­ло в интернет. По този начин проведохме и академичен съвет, така планираме да провеждаме и други различни форми на ор­ганизация и събирания. Ректорски съвет провеж­даме всеки понеделник или всеки ден, в който е необходимо, при използването на различни други форми на комуни­кация.

– Като например?

Заповед на Ректора на ТУ-Габрово 15.05.2020 г.

tugab logoЗАПОВЕД

№ 3-01-169

гр. Габрово, 15.05.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, във връзка с изтичане на срока на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, удължено с Решение на Народното събрание на Република България от 3.04.2020 г., Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД - 01- 262/14.05.2020 г. и Заповед № РД - 01- 263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

          Изменям и допълвам своя Заповед №З-01-162 от 12.05.2020 г., като разпореждам:

До студентите: Участвайте в „Академия за иновации 2020“

BG Innovation Hackathon2020

До края на месец май продължава регистрацията за участие в академията за стартиращи иновативни проекти на студенти „Български иновационен хакатон“. Състезанието се организира за седма година от агенцията за иновации „Иновейшън стартър“ (Innovation Starter) в партньорство с водещи университети от страната. То ще се проведе онлайн от 5 до 6 юни в рамките на 24 часа.

Към момента са се регистрирали 870 участници, а отборите ще имат възможността да разработват и прототипират идеи за справяне с кризата, подобряване на средата в България, нови бизнес модели и устойчиви иновации.

Голямата награда за отбора победител през 2020 г. е 10 000 лв. и посещение в Брюксел, осигурени от Европейската инвестиционна банка и Представителството на Европейската комисия в България. Още две идеи ще бъдат отличени със специални награди от партньорите на събитието – едногодишна стипендия и участие в предприемаческа програма.