Излезе юнският брой на „Известник“

Izvestnik june
 
 
От печат излезе юнският брой на университетското издание „Известник“.
Акцент в броя е обучението по време на извънредното положение и интервю с ректора на Технически университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров.
В темата „Онлайн обучение, онлайн изпити“ доц. д-р Емил Инджов от катедра „Социални и стопански науки“ и директорът на Центъра за електронно и дистанционно обучение доц. д-р инж. Алдениз Рашидов разказват за предизвикателствата пред преподаватели и студенти.
Отделени са и две страници за отбелязването на Деня на българската просвета и култура 24 май и постиженията на академичната общност.
Тези и други новини – само на страниците на „Известник“!
 
Линк към новия брой: 
https://www.tugab.bg/images/vestnik/77.pdf

 

Линк към старите броеве на вестника: 
https://www.tugab.bg/documents/universitetski-vestnik-izvestnik

„Дни на кариерата“ през октомври в ТУ – Габрово

CareerDays IT JobTiger 2020

Националният форум „Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг“ ще събере и тази година студенти и млади специалисти с работодатели от сектора. Проявата ще се състои на 20 октомври 2020 г. в библиотеката на Технически университет – Габрово.

В събитието ще участват водещи български и международни компании, които търсят служители с умения в областта на информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинга. Според статистиката от последните издания на „Дни на кариерата“ всеки шести посетител на форума е получил предложение след среща с компания изложител.

По време на „Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг“ личният контакт е изключително важен. Вместо да се изгубят в дългия процес за подбор на кадри, на изложението младите хора могат да осъществят пряк контакт с работодателите. Сред големите плюсове на тези срещи е, че помагат за изграждане на поведение по време на интервю и дават възможност за запознаване с реалните знания и умения, които пазарът търси.

Регистрацията за участие е отворена. Представителите на бизнеса могат да се възползват от преференциалните цени за ранно записване, като заявят своята компания до 31 юли.

Единадесетото издание на изложението ще се проведе също в София, Пловдив и Варна. Организатор е компанията за комплексни HR услуги за работодатели и търсещи работа в България JobTiger.

Допълнителна информация за участващите фирми, програмата и всички подробности следете на интернет страницата на събитието – https://careerdays.bg/bg/it-careerdays.

ТУ – Габрово привлича студенти и бизнеса с традиции и иновативен дух

През изминалата година в Технически университет – Габрово стартира нова специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“. В момента успешно приключва учебната година за първите първокурсници на специалността. Освен това в непосредствена близост до Университета се изгражда технологичен парк. По тези и други интересни теми е интервюто с ректора на ТУ – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров за технологичната медия DevStyleR.

jelezarovПроф. Железаров, разкажете ни повече за „Софтуерно и компютърно инженерство“.

– Специалността стартира през миналата година. Както повечето университети, ние също не искаме да бягаме от създаването на хибридни учебни планове, в които се включват по няколко направления. Бих казал, че имаме дългогодишна традиция в обучението по компютърна техника, технологии и системи, но искахме да надградим със софтуерно инженерство и смятам, че това се получи много добре. Преди стартирането на специалността направихме мащабни проучвания с бизнеса както в региона, така и извън него. Допитахме се какви са възможностите за реализация на студентите, завършващи „Софтуерно и компютърно инженерство“. Смятам, че това е едно добро начало за тази специалност, а и за много други, които ще съчетават в себе си обучението на студентите в различни направления. Тази година реализираме още една нова хибридна специалност – „Комуникационни технологии и киберсигурност“. В нея отново се съчетават информационни технологии, техника и математика. Именно хибридността е една от бъдещите тенденции в развитието на образованието.

Споменахте „Комуникационни технологии и киберсигурност“. Какъв е интересът към една такава област като киберсигурността?

Заповед на ректора на ТУ-Габрово относно възстановяването на присъствената работа на преподавателите и служителите

tugab logoЗАПОВЕД

№ З-01-242

гр. Габрово,  17.06.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, във връзка със

Заповед № РД - 01- 337/13.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

 

 • Възстановява се присъствената работа на преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово.
 • Влизането в учебните корпуси на Технически университет – Габрово да се извършва при пропускателен режим до 30.06.2020г., включително, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители за изпълнение на трудовите им задължения.
 • Изключение по т. 2 се допуска за:

а) студенти и докторанти при провеждане на присъствени консултации след предварителна уговорка с преподавател;

б) студенти и докторанти при провеждане на държавни изпити, защити на дипломни работи и процедури за защитата на дисертационни трудове;

в) външни лица в случай на неотложна необходимост, след като служителят на длъжност „Портиер“ получи потвърждение от съответния служител/преподавател.

 • Организацията и провеждането на оценяването на студенти и докторанти през лятна сесия на учебната 2019/2020 г. продължава от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 • Държавни изпити, защити на дипломни работи и заключителни заседания за защитата на дисертационни трудове да се провеждат присъствено по утвърдените графици и при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.
 • Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели да се провеждат присъствено.
 • Като изключение заседанията по т.6 могат да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии само след съгласуване с ректорското ръководство.
 • Присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово и Технически колеж – Ловеч да се провеждат при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки при заетост на местата до 50% от общия капацитет.
 • Приемът на кандидатстудентски документи да се провежда в сградата на Университетската библиотека на ТУ – Габрово от служители на Университета и в учебна зала №1314, УК 3 от „Център за кандидатстудентска подготовка и информация“ ЕООД, като достъпът до помещенията се осъществява през обособените входове.
 • Да се организира от Сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч дезинфекциране на подове и повърхности.
 • Студентски стол в УК 6, гр. Габрово, Студентски стол на ТК – Ловеч и кафе – сладкарници в УК 1 и УК 2 остават затворени до второ нареждане.
 • Прием на гости в хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово не се допуска до второ нареждане.
 • Да се организира дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, като достъпът на външни лица бъде ограничен.

 Заповед №З-01- 162/12.05.2020г., изм. със Заповед №З-01-169/15.05.2020г. се отменя.

 Настоящата Заповед влиза в сила от 17 юни 2020 г.

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

                                /П/

Проф. д-р инж. Илия Железаров

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО