„Национални дни на кариерата“ се местят от ТУ – Габрово във виртуалното пространство

JobTiger Virtual careerdays 2020

Деветнадесетото издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2020 ще се състои изцяло виртуално, съобщиха организаторите от JobTiger. Събитието трябваше да се проведе в седем български академични града, сред които и Габрово. Технически университет – Габрово очакваше студенти и работодатели на 1 април.

Съобразно мерките срещу разпространението на коронавируса (COVID-19) и разпоредбата за ограничения на масови мероприятия, събитието няма да се реализира в първоначалния си вид. Вместо това екипът му предлага виртуална алтернатива. 

На 24, 25 и 26 март от 11:00 до 17:00 часа всеки, търсещ нова работа или стаж, може да участва в онлайн среща с желан от него работодател. Кандидатите ще могат да избират сред 150 водещи фирми, опериращи във всички отрасли и предлагащи позиции за клоновете си в цялата страна.

Участието е лесно, изисква се само интернет връзка, устройство и бърза регистрация на national.careerdays.bg.

Целта на форума е да обедини усилия в откриване на нови възможности за професионална реализация на студенти, млади специалисти и търсещи работа, както и да подпомогне работодателите в набирането на стажанти и персонал. Участието на фирмите в онлайн форума доказва волята на бизнеса в продължението на нормалния темп на работа, но по нов и безопасен начин.

„Бизнесът не трябва да спира! Работата е необходимо да продължи, като използва виртуалните възможности и иновациите. През 2008 г. икономическата криза промени необратимо бизнеса и методите за работа на световно ниво, навлязоха отворени пространства и co-working услугите. През 2020 г. се сблъскваме с изпитание за медицината, икономиката, бизнеса и в същото време – откриваме нови възможности за развитие и утвърждаване на работата от вкъщи, участието онлайн и виртуалните формати на събития.“, казват организаторите.

Заповед за преустановяване на учебните занятия в ТУ-Габрово

logo tu

З А П О В Е Д


№ 3-01-128

 

гр. Габрово, 26.03.2020 година

 

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 • Изменям своя Заповед №З-01-114 от 13.03.2020 г., като удължавам срока на въведените ограничения до 12.04.2020 г., включително.
 • Изменям и допълвам т. 3 от Заповед №З-01-114 от 13.03.2020 г., като разпореждам да бъде преустановено провеждането на присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви и др. до 24 април 2020 г. Неотложните решения на академичен съвет, ректорски съвет, факултетни съвети и катедрени съвети да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

                                    ( П )

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор

 

 

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.

Заповед за преустановяване на учебните занятия в ТУ-Габрово

logo tu

З А П О В Е Д


№ 3-01-114

 

гр. Габрово, 13.03.2020 година

          На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на община Габрово и във връзка с обявеното извънредно положение  на територията на цялата страна с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 • Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Технически университет – Габрово. Занятията се провеждат неприсъствено чрез използване на дигитални средства и дистанционна форма на обучение. Занятия, които не могат да бъдат проведени неприсъствено, се провеждат след възобновяване на учебния процес и след изготвяне на график. Неприсъствено се провеждат и консултации на студенти и докторанти с преподаватели.
 • Да бъде преустановено провеждането на изпити, защити на дипломни работи, защити на дисертации, публични лекции и други, свързани с осъществяването на учебен процес, за които се изисква присъствието на студенти, докторанти и преподаватели.
 • Да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия на територията на Технически университет - Габрово, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно. Планираните мероприятия да бъдат отложени за срок не по-ранен от 15 април 2020 г.
 • Да бъдат преустановени всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и докторантите в страната и чужбина.
 • Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина, както и на членовете на техните семейства.
 • Сектор „Административно – стопански“ да организира дезинфекциране на подове и повърхности в сградите на Технически университет – Габрово.
 • Да се организира дезинфекцирането на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово и ССО ЕАД.
 • Да бъде въведен пропускателен режим в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители на Университета.
 • Да бъдат затворени сградите на Корпус 1, Корпус 2, Корпус 2 А и Корпус 6 на Технически университет – Габрово. При необходимост от изпълнение на служебни задължения, в тях да бъдат допускани само преподаватели и служители на Университета след разрешение на Ректора.
 • Да бъде затворен студентски стол и кафе-сладкарниците в Корпус 1 и Корпус 2 на Технически университет – Габрово.
 • Да бъде преустановен приемът на гости в хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово.
 • Да бъде ограничен достъпът на външни лица до студентските общежития.
 • Въведените ограничения са в сила до 29.03.2020 г.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Заместник-ректори, Декани и Ръководител АСС.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител ССО ЕАД - клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Ректор ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.

Заповед на министъра на здравеопазването относно преустановяване учебните занятия

min

ЗАПОВЕД

№ РД-01-124 / 13.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

 • Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:
 • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
 • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
 • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 • Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.
 • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 • Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 • Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
 • Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
 • Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
 • Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
 • Областните управители, кметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 • Срокът и обхвата на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и Жени Начева - заместник министър на здравеопазването.

Вижте заповедта на Министъра на здравеопазването от тук