ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Споразумение за сътрудничество между Технически университет-Габрово и АЕЦ „Козлодуй“

 

Изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – инж. Валентин Николов и Ректора на Технически университет - Габрово – проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха споразумение за сътрудничество между двете организации в областта на обучението и научните изследвания. Двете страни ще осъществяват сътрудничество с цел насърчаване и създаване на условия за развитие на съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в българския енергиен сектор.

Със споразумението се продължават и надграждат традиционните и успешни образователни практики за обучение на студенти, които работят в Централата, в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“ в Технически университет-Габрово. Специално внимание се обръща и на възможностите за обучение в образователна и научна степен „Доктор“ при реализиране на научни проблеми.

Фокус в споразумението бе засилването на работата по включване на студенти от ТУ - Габрово в стажантски програми в АЕЦ „Козлодуй“. Обсъдени бяха и възможности за организиране на специализирани обучения на служители на Централата за повишаване на тяхната квалификация.

 

 

 

 

Информационен Еразъм+ ден в Технически университет-Габрово

DSC 0656На 24.04.2024 г. в Конферентната зала на Технически университет-Габрово бе проведен „Информационен Еразъм+ ден“, по време на който бяха представени възможностите за осъществяване на видовете мобилности, сроковете и необходимите документи за кандидатстване, финансовата подкрепа, която Програмата предоставя на участниците.

При засилен интерес доц. д-р инж. Христо Христов – Координатор по „Еразъм+“ за Технически университет-Габрово,  запозна студенти с възможността да проведат част от обучението си в друго висше училище, партньор по Програмата, с акцент положителния ефект върху перспективите за развитие, подобряването на езиковите умения и придобиване на увереност и независимост. Той призова студентите да следят сайта  и фейсбук страницата на програмата, за да бъдат своевременно информирани.

В рамките на събитието г-жа Надежда Пангелова, контактно лице по програма „Еразъм+“, даде практически указания за това как студентите да изберат най-подходящия за тях университет, каква е продължителността на обучение, с какви проблеми биха се сблъскали, условията, на които трябва да отговарят за кандидатстване.

Студентите имаха възможност да чуят и личния опит на студенти, участвали в програмата. Те подчертаха, че програма „Еразъм+“ има изключителен принос за развитието не само на академичното, но и на професионалното им развитие.

Технически университет – Габрово участва в „Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране“

Панорама Козлодуй 2024

Събитието се проведе на 18 април 2024 г. в Информационен център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, Козлодуй.

Целта на форума бе да предостави на учениците от 12 клас от всички училища на територията на общините Козлодуй и Монтана възможностите за избор на подходяща професия и за кандидатстване в  ТУ-Габрово, подходи и избор на инженерна специалност и реализация в индустрията.

Технически Университет - Габрово бе представен от преподаватели от трите факултета – гл. ас. д-р инж. Георги Илиев, катедра „Енергийна техника“, доц. д-р инж. Драгомир Чантов, катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“, доц. д-р инж. Красен Ангелов от катедра „Комуникационна техника и технологии“ и доц. д-р инж. Веряна Боева „Мениджмънт“. Те представиха на участниците във форума специалностите и възможностите за обучение в ТУ- Габрово, демонстрираха учебни модели и макети на промишлени роботи, интелигентни системи за градска система за мониторинг на паркирането, пневматична задвижваща система и др.

Активно участие в презентациите имаше председателя на Студентки съвет Веселин Пенковски, който дискутираше с учениците мнения и препоръки как да подходят при избора на университет и специалност. Споделяше лични впечатления и предимствата от това да станеш инженер в България.

От страна на работодателите се присъединиха представители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. Козлодуй.

Покана за Информационен Еразъм+ Ден

erasum plus

Уважаеми студенти и докторанти,

На 24 април от 15:00 часа в Заседателната зала (3216) на Ректората ще се проведе “Информационен Еразъм+ ден” Събитието ще ви запознае с акцентите и принципите на Програма Еразъм+, културното многообразие на Европа и възможностите за обучение и стаж, които предлага.

Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма Еразъм+. Програмата насърчава мобилността с учебна цел, осигурявайки равни възможности на хора от различни възрасти и разнообразно културно, социално и икономическо положение. Участниците реализират мобилност в чужбина от 5 до 30 дни (докторанти) или от 2 до 12 месеца (студенти и докторанти)  без да прекъсват обучението си в ТУ-Габрово. При участие в стажове по специалността по програма Еразъм+ се допуска мобилността да се реализира до една календарна година след дипломиране.

По време на Информационния Еразъм+ Ден ще бъдат представени изискванията, параметрите и условията за осъществяване на видовете мобилности, сроковете и необходимите документи за кандидатстване, финансовата подкрепа, която Програмата предоставя на участниците. Ще разкажем за положителното въздействие, постигнатите резултати и придобития опит от участници в текущия и предходни Еразъм+ проекти за академична мобилност на ТУ-Габрово.

Повече за програма Еразъм+ можете да намерите в сайта на ТУ-Габрово

Университетски център за международни програми и проекти на Технически университет – Габрово